Torsdagen den 16 augusti 2007

Föredragningslista 2006/07:132

2006/07:132

Torsdagen den 16 augusti 2007

Kl.

13.00

Interpellationssvar

     

Justering av protokoll

Protokoll från sammanträdena måndagen den 18,

tisdagen den 19, onsdagen den 20 och torsdagen den 21 juni

     

     

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Mehmet Kaplan (mp) fr.o.m. den 9 juli

Därmed upphörde Christopher Ödmanns (mp) uppdrag som ersättare

Jan Andersson (c) fr.o.m. den 16 juli

Därmed upphörde Kristin Oretorps (c) uppdrag som ersättare

Roger Tiefensee (c) fr.o.m. den 30 juli

Därmed upphörde Christina Anderssons (c) uppdrag som ersättare

     

Avsägelser

Mats Pertoft (mp) som suppleant i finansutskottet

Helena Leander (mp) som suppleant i civilutskottet

Maria Wetterstrand (mp) som suppleant i
miljö- och jordbruksutskottet

     

Anmälan om kompletteringsval

Christopher Ödmann (mp) som suppleant i finansutskottet och civilutskottet

Helena Leander (mp) som suppleant i
miljö- och jordbruksutskottet

     

Anmälan om ändrad ledighet, m.m.

Matilda Ernkrans (s) t.o.m. den 28 augusti i stället för t.o.m. den 2 september

Ersättare Helena Frisk (s)

     

Meddelande om statistiska uppgifter för riksdagsarbetet riksmötet 2006/07 t.o.m. den 21 juni 2007

     

Meddelande om korrigeringar av statistiska uppgifter – avseende partiställningen

     

Meddelande om namnändringar

Kerstin Andersson (s) har bytt namn till Kerstin Haglö (s)

Maria Öberg (s) har bytt namn till Maria Stenberg (s)

     

     

    

     

Anmälan om interpellationer

     

     

     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

     

     

     

     

     

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2006/07:641 av Gunnar Andrén (fp)

Kampen mot dödsstraff

2006/07:643 av Sylvia Lindgren (s)

Arbetsmiljökonsekvenser vid neddragningarna inom myndigheter

2006/07:645 av Carl B Hamilton (fp)

Nationella och internationella åtgärder på grund av ökad oljetankertrafik i Östersjön

2006/07:647 av Leif Pagrotsky (s)

Svenskt agerande vid tillsättning av ny chef för Valutafonden

2006/07:652 av Gunvor G Ericson (mp)

Nollvision och stöd till självmordsförebyggande arbete

2006/07:653 av Monica Green (s)

Bredbandsutbyggnaden

2006/07:659 av Monica Green (s)

Granskning av finanspolitiken

2006/07:661 av Berit Högman (s)

Antalet universitet i Sverige

     

     

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (m)

2006/07:651 av Luciano Astudillo (s)

Lagen om allmän kameraövervakning

2006/07:654 av Thomas Bodström (s)

Fylleri till land och sjöss

2006/07:655 av Thomas Bodström (s)

Sexualbrottslagen

2006/07:656 av Thomas Bodström (s)

Prümfördraget

2006/07:657 av Thomas Bodström (s)

Svenskar i etiopiskt fängelse

2006/07:658 av Thomas Bodström (s)

Människohandel och koppleri

2006/07:662 av Thomas Bodström (s)

Ekobrottsmyndigheten

Försvarsminister Mikael Odenberg (m)

2006/07:644 av Inger Jarl Beck (s)

Musköbasens framtid

2006/07:646 av Mats Berglind (s)

Utredningen Alltid redo

Socialminister Göran Hägglund (kd)

2006/07:640 av Ylva Johansson (s)

HBT-personers bemötande i sjukvården

2006/07:642 av Ylva Johansson (s)

Skillnader i strokevården

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

2006/07:650 av Luciano Astudillo (s)

Risker med instegsjobb

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

2006/07:649 av Margareta Israelsson (s)

En bok för alla

     

     

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2006/07:30 Fredagen den 8 juni

2006/07:31 Fredagen den 15 juni (tjänsteanteckning)

2006/07:32 Onsdagen den 20 juni

2006/07:33 Onsdagen den 20 juni

2006/07:34 Fredagen den 22 juni

2006/07:35 Lördagen den 23 juni

2006/07:36 Tisdagen den 26 juni

     

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2006/07:FPM95 Förslag till förändringar i omstruktureringsprogrammet för sockersektorn KOM (2007)227

MJU

2006/07:FPM96 EU:s budget 2008 SEC(2007) 500 final

FiU

2006/07:FPM97 Initiativet för innovativa läkemedel KOM(2007)241 slutlig

NU

2006/07:FPM98 Grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument KOM (2007) 185

KU

2006/07:FPM99 Teknikinitiativet Artemis för inbyggda datasystem KOM(2007)243 SEC(2007) 582 SEC(2007) 583

NU

2006/07:FPM100 Meddelande om europeiska öppenhetsinitiativet COM(2007) 127 SEK(2007) 360

KU

2006/07:FPM101 En allmän strategi för kampen mot IT-brottslighet KOM(2007)267 (SEK(2007)641) (SEK(2007)642)

JuU

2006/07:FPM102 Grönbok om bättre fartygsåtervinning KOM(2007)269 SEK (2007) 645

MJU

2006/07:FPM103 Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare KOM(2007)249 SEK (2007) 596 SEK (2007) 603

SfU

2006/07:FPM104 Tidsdelat boende KOM(2007) 303 slutlig

CU

2006/07:FPM105 Vitbok om kost, övervikt och fetma KOM(2007)279 SEK (2007) 706 SEK (2007) 707

SoU

2006/07:FPM106 Galileo vid skiljevägen: Genomförandet av programmet SEK (2007) 624

TU

2006/07:FPM107 Grönboken om asyl KOM (2007) 301

SfU

2006/07:FPM108 Ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd KOM(2007) 298

SfU

2006/07:FPM109 Rapporter om Bularien och Rumänien efter anslutningen till EU KOM (2007) 378 KOM (2007) 378

UU

     

     

     

Bordläggning

Proposition

2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Skrivelse

2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande

Talmannen föreslår att motionsrätt ska föreligga på denna skrivelse

EU-dokument

KOM(2007)279 Vitbok om en EU-strategi för hälsofrågor som kost, övervikt och fetma

KOM(2007)354 Grönbok om anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder

KOM(2007)399 Grönbok om bioberedskap

     

     

    

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.