Torsdagen den 16 augusti 2012

Föredragningslista 2011/12:137

2011/12:137

Torsdagen den 16 augusti 2012

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 25 juni och torsdagen den 28 juni

    

    

2                                     

Anmälan om interpellationer

    

3                                     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

    

Anmälan om nya ersättare

4                                     

Metin Ataseven (M) som ersättare för statsrådet Ewa Björling (M) fr.o.m. i dag tills vidare

5                                     

Edip Noyan (M) som ersättare för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) fr.o.m. i dag tills vidare

6                                     

Bino Drummond (M) som ersättare för försvarsminister Karin Enström (M) fr.o.m. i dag tills vidare

7                                     

Björn Samuelson (M) som ersättare för Mikael Sandström (M) fr.o.m. i dag t.o.m. den 4 oktober

    

Utökning av antalet suppleanter

8                                     

Från 24 till 25 i socialförsäkringsutskottet

    

Val av extra suppleant

9                                     

Anette Åkesson (M) i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 1 september

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

10                                 

2011/12:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2011

SoU

11                                 

2011/12:166 En folkhälsopolitik med människan i centrum

SoU

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

12                                 

2011/12:39 Fredagen den 15 juni

13                                 

2011/12:40 Onsdagen den 20 juni

14                                 

2011/12:41 Onsdagen den 27 juni

15                                 

2011/12:42 Måndagen den 2 juli

16                                 

2011/12:43 Torsdagen den 5 juli

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

17                                 

2011/12:FPM161 Meddelande om de nationella strategierna för integrering av romer KOM(2012) 226

KU

18                                 

2011/12:FPM162 Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner KOM(2012) 238

TU

19                                 

2011/12:FPM163 Förslag om ändringar i Eurodacförordningen och om brottsbekämpande myndigheters åtkomst till Eurodac

SfU

20                                 

2011/12:FPM164 Kommissionens rapport om tillämpningen av förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet KOM(2012) 292

NU

21                                 

2011/12:FPM165 Krishanteringsdirektivet KOM(2012) 280

FiU

22                                 

2011/12:FPM166 En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb KOM(2012) 341

NU

23                                 

2011/12:FPM167 Förordning om ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning vid tvistlösningsorgan KOM(2012) 335

NU

24                                 

2011/12:FPM168 Ändrat förslag till förordning om den fleråriga budgetramen 2014-2020 KOM(2012) 388

FiU

25                                 

2011/12:FPM169 Mobilisering av utvecklingsfinansiering KOM(2012) 366

UU

    

Anmälan om inkomna granskningsrapporter från Riksrevisionen

26                                 

RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar – leder den till hög produktivitet?

TU

27                                 

RiR: 2012:15 Staten på spelmarknaden – når man målen?

KrU

    

Svar på interpellationer

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

28                                 

2011/12:431 av Annika Lillemets (MP)

Vinklad fakta i gratis läromedel

Statsrådet Maria Larsson (KD)

29                                 

2011/12:423 av Hillevi Larsson (S)

Narkotikarelaterad dödlighet

Finansminister Anders Borg (M)

30                                 

2011/12:424 av Peter Persson (S)

Resurser mot skattefusk

31                                 

2011/12:425 av Peter Persson (S)

Jobbskatteavdragen

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

32                                 

2011/12:422 av Anders Ygeman (S)

Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta

33                                 

2011/12:428 av Annika Lillemets (MP)

Den högre utbildningens roll i den digitala agendan

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.