Torsdagen den 16 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:117

2010/11:117

Torsdagen den 16 juni 2011

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 10 juni

    

Anmälan om ordförande i utskott

2                                     

Ulf Berg (M) som ordförande i skatteutskottet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december under Henrik von Sydows (M) ledighet

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2010/11:38 Tisdagen den 14 juni

JuU

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

4                                     

2010/11:FPM120 Revidering av fleråriga budgetramen till följd av forskningsprojektet ITER:s ytterligare finansieringsbehov KOM(2011) 226

FiU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

5                                     

2010/11:Fi16 av Mikael Jansson och Johnny Skalin (SD)

FiU

EU-dokument

6                                     

KOM(2011) 327 Grönbok Stärkande av det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området – en grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

JuU

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7                                     

2010/11:AU10 Arbetsrätt

17 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

8                                     

2010/11:JuU23 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

1 res. (SD)

9                                     

2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden

10                                 

2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

    

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande och utlåtande

11                                 

2010/11:FiU27 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

1 res. (SD)

12                                 

2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

5 res. (MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

13                                 

2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor

14                                 

2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

6 res. (S,MP,V)

Näringsutskottets betänkanden

15                                 

2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

1 res. (M,FP,C,KD)

16                                 

2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

    

Frågestund kl. 14.00

17                                 

Frågor besvaras av:

Statsrådet Tobias Billström (M)

Justitieminister Beatrice Ask (M)

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.