Torsdagen den 2 december 2010

Föredragningslista 2010/11:26

2010/11:26

Torsdagen den 2 december 2010

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 26 november

    

Avsägelse

2                                     

Christine Jönsson (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2011

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3                                     

2010/11:94 av Ylva Johansson (S)

Brist på arbetskraft med rätt utbildning

4                                     

2010/11:95 av Ylva Johansson (S)

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2010/11:FPM36 Meddelande om modernisering och effektivisering av EU:s inre marknad KOM(2010)608

NU

6                                     

2010/11:FPM37 Industrimeddelandet - en industripolitik för en globaliserad tid KOM(2010)614

NU

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Finansutskottets betänkanden

7                                     

2010/11:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009

1 res. (MP,V)

8                                     

2010/11:FiU12 Riksrevisorernas årliga rapport

Justitieutskottets utlåtande

9                                     

2010/11:JuU4 Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser

1 res. (MP,V)

Näringsutskottets betänkande

10                                 

2010/11:NU6 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

    

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

11                                 

2010/11:FiU15 Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet

12                                 

2010/11:FiU18 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp

1 res. (V)

Trafikutskottets betänkande

13                                 

2010/11:TU6 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet

3 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

14                                 

2010/11:CU2 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

Kulturutskottets betänkande

15                                 

2010/11:KrU2 Filmcensuren för vuxna avskaffas

    

Frågestund kl. 14.00

16                                 

Frågor besvaras av:

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Finansminister Anders Borg (M)

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

     

    

                                   ______________________________