Torsdagen den 22 augusti 2013

Föredragningslista 2012/13:133

2012/13:133

Torsdagen den 22 augusti 2013

Kl.

12.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

________________________________________________________

          

     

Ansökan om utökad ledighet

1                                     

Caroline Szyber (KD) fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 augusti

Stefan Svanström (KD) inträder som ersättare för socialminister Göran Hägglund (KD) under Caroline Szybers (KD) ledighet

    

Aktuell debatt

2                                     

Debatt om den ökande ojämlikheten

    

    

Justering av protokoll

3                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 augusti

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

4                                     

Margareta Larsson (SD) fr.o.m. den 26 augusti

Därmed upphör Adam Marttinens (SD) uppdrag som ersättare

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2012/13:FPM140 Förordning om långsiktiga investeringsfonder KOM(2013) 462

FiU

6                                     

2012/13:FPM141 Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk KOM(2013) 471

NU

7                                     

2012/13:FPM142 Direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling KOM(2013) 449

FiU

         

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8                                     

2012/13:182 Internationell delgivning

JuU

9                                     

2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle

SkU

10                                 

2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

JuU

11                                 

2012/13:187 Vissa skolfrågor

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 2 oktober

UbU

Skrivelser

12                                 

2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013

UU

13                                 

2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser. Motionstiden utgår den 2 oktober

UU

EU-dokument

14                                 

KOM(2013) 449 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

FiU

15                                 

KOM(2013) 451 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september

KU

16                                 

KOM(2013) 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september

JuU

17                                 

KOM(2013) 462 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

FiU

18                                 

KOM(2013) 471 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

NU

19                                 

KOM(2013) 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

SoU

20                                 

KOM(2013) 480 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

TU

21                                 

KOM(2013) 484 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 september

TU

22                                 

KOM(2013) 493 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

UbU

23                                 

KOM(2013) 497 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

UbU

24                                 

KOM(2013) 498 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

UbU

25                                 

KOM(2013) 500 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 oktober

UbU

26                                 

KOM(2013) 509 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 oktober

UU

27                                 

KOM(2013) 512 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 oktober

CU

28                                 

KOM(2013) 520 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

FiU

29                                 

KOM(2013) 521 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 oktober

MJU

30                                 

KOM(2013) 522 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

FöU

31                                 

KOM(2013) 525 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 oktober

FiU

    

Svar på interpellationer

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

32                                 

2012/13:496 av Ardalan Shekarabi (S)

Utsättning av lax i älvarna runt Östersjön

33                                 

2012/13:498 av Gunvor G Ericson (MP)

Förbud mot industriellt framställt transfett

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

34                                 

2012/13:501 av Peter Persson (S)

Bostadsbyggandet

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

35                                 

2012/13:500 av Monica Green (S)

Åtgärder mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten

Miljöminister Lena Ek (C)

36                                 

2012/13:464 av Jonas Gunnarsson (S)

Vänerns stränder

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.