Torsdagen den 25 augusti 2011

Föredragningslista 2010/11:126

2010/11:126

Torsdagen den 25 augusti 2011

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 27, tisdagen den 28 och torsdagen den 30 juni samt från fredagen den 1 juli

    

2                                     

Anmälan om interpellationer

     

     

     

3                                     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

     

     

     

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

4                                     

Maryam Yazdanfar (S) fr.o.m. den 2 augusti

Därmed upphörde Meeri Wasbergs (S) uppdrag som ersättare

5                                     

Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 16 augusti

Därmed upphörde Lars Liljas (S) uppdrag som ersättare

    

Ansökan om ledighet

6                                     

Linda Arvidsson Wemmert (M) fr.o.m. den 10 oktober t.o.m. den 23 december

Ersättare Tomas Avenborg (M)

    

Meddelande om namnändring

7                                     

Annie Johansson (C) har bytt namn till Annie Lööf (C)

    

Avsägelse

8                                     

Ebba Lindsö som suppleant i riksbanksfullmäktige

    

Anmälan om kompletteringsval

9                                     

Maryam Yazdanfar (S) som ledamot i finansutskottet

10                                 

Per Landgren som suppleant i riksbanksfullmäktige

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

11                                 

2010/11:30 Torsdagen den 16 juni

SfU

12                                 

2010/11:40 Torsdagen den 16 juni

NU

13                                 

2010/11:41 Tisdagen den 23 augusti

JuU

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

14                                 

2010/11:38 Tisdagen den 14 juni

15                                 

2010/11:39 Onsdagen den 15 juni

16                                 

2010/11:40 Fredagen den 17 juni

17                                 

2010/11:41 Tisdagen den 21 juni

18                                 

2010/11:42 Onsdagen den 22 juni

19                                 

2010/11:43 Onsdagen den 22 juni

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

20                                 

2010/11:FPM130 Förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs KOM(2011) 285

SkU

21                                 

2010/11:FPM131 Standardiseringspaketet KOM(2011) 311, KOM(2011) 315

NU

22                                 

2010/11:FPM132 Direktivet om elektromagnetiska fält i arbetsmiljön KOM(2011) 348

AU

23                                 

2010/11:FPM133 Revidering av förordningen om Globaliseringsfonden: Förlängning av det tillfälliga krisundantaget KOM(2011) 336

AU

24                                 

2010/11:FPM134 Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande KOM(2011) 327

JuU

25                                 

2010/11:FPM135 Grönbok om yrkeskvalifikationsdirektivet KOM(2011) 367

UbU

26                                 

2010/11:FPM136 En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 KOM(2011) 173

KU

27                                 

2010/11:FPM137 Kommissionens meddelande om avslutningen av den europeiska terminen KOM(2011) 400

FiU

28                                 

2010/11:FPM138 Direktiv om anonyma verk KOM(2011) 289

NU

29                                 

2010/11:FPM139 Förslag till en enhetlig europeisk patentdomstol

NU

30                                 

2010/11:FPM140 Förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott KOM(2011) 335

JuU

31                                 

2010/11:FPM141 Förslag till energieffektiviseringsdirektiv KOM(2011) 370

NU

32                                 

2010/11:FPM142 Meddelande om hållbar utveckling inför Rio +20 KOM(2011) 363

MJU

33                                 

2010/11:FPM143 Den fleråriga budgetramen 2014-2020 och systemet för egna medel KOM(2011) 500, KOM(2011) 398, KOM(2011) 403, KOM(2011) 510, KOM(2011) 511, KOM(2011) 512

FiU

34                                 

2010/11:FPM144 Meddelande om EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete KOM(2011) 415

TU

35                                 

2010/11:FPM145 Ny förordning om roaming i mobilnät KOM(2011) 402 KOM(2011) 407

TU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

36                                 

2010/11:437 av Monica Green (S)

Olovlig tung trafik

37                                 

2010/11:438 av Peter Persson (S)

Kommunanställdas löner och inkomstökningar

38                                 

2010/11:439 av Peter Persson (S)

Forskningsanslag till högskolor och nyare universitet

39                                 

2010/11:441 av Monica Green (S)

Yrkestrafik på lika villkor

40                                 

2010/11:442 av Monica Green (S)

Olovlig tung trafik i Sverige

41                                 

2010/11:443 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Regeringens styrning av Svenska Kraftnät

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

42                                 

2010/11:444 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Mediernas tillgång till Rakel

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

43                                 

2010/11:437 av Monica Green (S)

Olovlig tung trafik

2010/11:441 av Monica Green (S)

Yrkestrafik på lika villkor

2010/11:442 av Monica Green (S)

Olovlig tung trafik i Sverige

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.