Torsdagen den 27 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:130

2012/13:130

Torsdagen den 27 juni 2013

Kl.

12.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 19 juni

         

Allmänna motionstiden riksmötet 2013/14

2                                     

Talmannen föreslår att den allmänna motionstiden vid riksmötet 2013/14 utgår den 4 oktober 2013 kl. 16.30

    

Ansökan om fortsatt ledighet

3                                     

Margareta Larsson (SD) fr.o.m. i dag t.o.m. den 25 augusti

Ersättare Adam Marttinen (SD)

         

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Adam Marttinen (SD) som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 25 augusti under Margareta Larssons (SD) fortsatta ledighet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

5                                     

KOM(2013) 441 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Kroatiens och Cyperns unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG och beslut nr 582/2008/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 september

SfU

    

         

Svar på interpellationer

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

6                                     

2012/13:467 av Cecilia Dalman Eek (S)

Svenska elevers tillgång till digitala lärverktyg och öppna lärresurser

7                                     

2012/13:481 av Marie Granlund (S)

Ökat söktryck till Malmö högskola

Utrikesminister Carl Bildt (M)

8                                     

2012/13:423 av Urban Ahlin (S)

Kärnvapen

Finansminister Anders Borg (M)

9                                     

2012/13:434 av Raimo Pärssinen (S)

Åtgärder mot ROT-fusk

10                                 

2012/13:449 av Peter Persson (S)

Regeringssamverkan med Sverigedemokraterna

11                                 

2012/13:457 av Leif Jakobsson (S)

Åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln

12                                 

2012/13:458 av Leif Jakobsson (S)

Skatteavtalet med Danmark

13                                 

2012/13:463 av Hans Hoff (S)

Rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn

14                                 

2012/13:471 av Eva-Lena Jansson (S)

Regeringens budgetarbete

15                                 

2012/13:478 av Pia Nilsson (S)

Växande ekonomiska klyftor

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

16                                 

2012/13:470 av Marie Granlund (S)

Den svenska modellen

Miljöminister Lena Ek (C)

17                                 

2012/13:462 av Marie Nordén (S)

Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet

         

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.