Torsdagen den 28 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:136

2011/12:136

Torsdagen den 28 juni 2012

Kl.

12.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena tisdagen den 19 och onsdagen den 20 juni

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2                                     

Kajsa Lunderquist (M) fr.o.m. den 1 juli som ersättare för statsrådet Tobias Billström (M)

Därmed upphör Montaser Eneims (M) uppdrag som ersättare för statsrådet Tobias Billström (M)

    

Avsägelse

3                                     

Helena Leander (MP) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 1 juli

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Lotta Hedström (MP) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 1 juli

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2011/12:FPM160 Strategi för konsumentpolitiken i EU KOM(2012) 225

CU

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

6                                     

KOM(2012) 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 september

UU

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Carl Bildt (M)

7                                     

2011/12:382 av Arhe Hamednaca (S)

De palestinska fångarnas situation i Israel

Katarina Köhler (S) tar svaret

2011/12:383 av Hillevi Larsson (S)

Palestinas medlemskap i FN

2011/12:385 av Peter Rådberg (MP)

Israels bosättningar

Valter Mutt (MP) tar svaret

2011/12:388 av Katarina Köhler (S)

Israels ockupation av Palestina och konsekvenserna därav

2011/12:389 av Torbjörn Björlund (V)

Israels agerande mot Palestina

2011/12:410 av Monica Green (S)

Israels ockupation av Palestina

8                                     

2011/12:396 av Shadiye Heydari (S)

Visumansökningar

Finansminister Anders Borg (M)

9                                     

2011/12:390 av Bo Bernhardsson (S)

Restaurangmomsen

10                                 

2011/12:395 av Shadiye Heydari (S)

Servicekontoret i Angered

11                                 

2011/12:404 av Jasenko Omanovic (S)

Återställande av det sociala avgiftssystemet

12                                 

2011/12:414 av Eva-Lena Jansson (S)

Finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet

Miljöminister Lena Ek (C)

13                                 

2011/12:426 av Annika Lillemets (MP)

Flygets ökade klimatpåverkan

Näringsminister Annie Lööf (C)

14                                 

2011/12:362 av Peter Persson (S)

Näringspolitikens utveckling i Jönköpings län

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.