Torsdagen den 29 augusti 2013

Föredragningslista 2012/13:134

2012/13:134

Torsdagen den 29 augusti 2013

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 augusti

         

Ansökan om ledighet

2                                     

Tomas Tobé (M) fr.o.m. den 18 september t.o.m. den 8 december

Ersättare Ziita Eriksson (M)

    

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Ziita Eriksson (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 18 september t.o.m. den 8 december under Tomas Tobés (M) ledighet

         

Anmälan om interpellation

4                                     

2012/13:507 av Jens Holm (V)

Förarbevis för vattenskotrar

     

     

     

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

5                                     

2012/13:37 Tisdagen den 20 augusti

AU

6                                     

2012/13:34 Torsdagen den 22 augusti

NU

     

     

     

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7                                     

2012/13:502 av Peter Persson (S)

Skattemedel till riskkapitalbolag

8                                     

2012/13:505 av Torbjörn Björlund (V)

Frågan om "the Cuban Five”

9                                       

2012/13:506 av Ylva Johansson (S)

Visstidsanställning

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

10                                 

2012/13:FPM143 EU-förordningar om anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå KOM(2013) 451, KOM(2013) 452

KU

11                                 

2012/13:FPM144 Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart KOM(2013) 510

TU

12                                 

2012/13:FPM145 Förordning om programmet för europeisk statistik 2013–2017 KOM(2013) 525

FiU

13                                 

2012/13:FPM146 Meddelande om den europeiska högre utbildningen i världen KOM(2013) 499

UbU

14                                 

2012/13:FPM147 Förordning om koldioxidutsläpp från fartyg KOM(2013) 480

TU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

15                                 

KOM(2013) 534 Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

JuU

16                                 

KOM(2013) 535 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

JuU

17                                 

KOM(2013) 560 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

NU

18                                 

KOM(2013) 577 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

SkU

19                                 

KOM(2013) 578 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

FiU

20                                 

KOM(2013) 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

FiU

21                                 

KOM(2013) 580 Förslag till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

JuU

    

Svar på interpellationer

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

22                                 

2012/13:499 av Monica Green (S)

Olagliga godstransporter

23                                 

2012/13:507 av Jens Holm (V)

Förarbevis för vattenskotrar

         

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.