Torsdagen den 30 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:124

2010/11:124

Torsdagen den 30 juni 2011

Kl.

17.00

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 22 juni

     

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2                                     

2010/11:FPM126 Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande KOM(2011) 326

JuU

3                                     

2010/11:FPM127 Förslag till förordning om att tilldela OHIM vissa uppgifter när det gäller skyddet av immateriella rättigheter KOM(2011) 288

NU

4                                     

2010/11:FPM128 Meddelande om en inre marknad för immateriella rättigheter KOM(2011) 287

NU

5                                     

2010/11:FPM129 Förordning om export och import av farliga kemikalier (omarbetning) KOM(2011) 245

MJU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6                                     

2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

NU

Skrivelse

7                                     

2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

MJU

EU-dokument

8                                     

KOM(2011) 326 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september

JuU

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.