Torsdagen den 8 september 2011

Föredragningslista 2010/11:128

2010/11:128

Torsdagen den 8 september 2011

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 1 september

    

Aktuell debatt

2                                     

Debatt om bristen på studentbostäder

    

Ansökan om ledighet

3                                     

Eliza Roszkowska Öberg (M) fr.o.m. den 10 oktober 2011 t.o.m. den 30 april 2012

Ersättare Edip Noyan (M)

4                                     

Roger Tiefensee (C) fr.o.m. den 3 oktober t.o.m. den 4 december

Ersättare Inger Fredriksson (C)

    

Meddelande om namnändring

5                                     

Jonas Jacobsson (M) har bytt namn till Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

6                                     

2010/11:40 Torsdagen den 12 maj

FiU

7                                     

2010/11:43 Måndagen den 29 augusti

AU

     

     

     

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

8                                     

2010/11:FPM147 Meddelande om att bekämpa terrorism och dess finansiering KOM(2011) 429

JuU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

9                                     

2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Talmannen föreslår att motionstiden för denna proposition förlängs till den 30 september

CU

Skrivelser

10                                 

2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011

FiU

11                                 

2010/11:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel

SkU

12                                 

2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

Talmannen föreslår att motionstiden för dessa skrivelser förlängs till den 30 september

CU

EU-dokument

13                                 

KOM(2011) 424 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension

MJU

14                                 

KOM(2011) 427 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad

NU

15                                 

KOM(2011) 522 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

NU

    

Svar på interpellationer

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

16                                 

2010/11:439 av Peter Persson (S)

Forskningsanslag till högskolor och nyare universitet

Finansminister Anders Borg (M)

17                                 

2010/11:438 av Peter Persson (S)

Kommunanställdas löner och inkomstökningar

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.