Torsdagen den 9 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:112

2010/11:112

Torsdagen den 9 juni 2011

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt (börjar direkt efter voteringen)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 1 juni

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Hannes Beckman (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 10 juni

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3                                     

2010/11:403 av Jonas Sjöstedt (V)

Tillstånd för uranbrytning

4                                     

2010/11:406 av Raimo Pärssinen (S)

Jobben i Norrsundet

5                                     

2010/11:408 av William Petzäll (SD)

Regeringens opinionskampanj för mångkultur

6                                     

2010/11:409 av Marie Nordén (S)

En sammanhållningspolitik för att stärka det regionala tillväxtarbetet

7                                     

2010/11:410 av Isak From (S)

Inlandsbanan som en nationell möjlighet

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

8                                     

RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

9                                     

KOM(2011) 225 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

JuU

10                                 

KOM(2011) 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 september

SfU

    

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Kulturutskottets betänkande

11                                 

2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

4 res. (S,MP,V)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Trafikutskottets betänkande

12                                 

2010/11:TU28 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

13                                 

2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

1 res. (M,FP,C,KD)

Utrikesutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

15                                 

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

16                                 

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

17                                 

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

18                                 

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

19                                 

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

    

Frågestund kl. 14.00

20                                 

Frågor besvaras av:

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Statsrådet Maria Larsson (KD)

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

Statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

     

Aktuell debatt direkt efter voteringen kl. 16.00

21                                 

Debatt om ojämlik sjukvård

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.