1890 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1890:RB

BERÄTTELSE

TILL

1890 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG,

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1889.

STOCKHOLM.

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1889.

Till 1890 års lagtima Riksdag.

Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens

och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedde revisorer ledamöterne

af riksdagens andra kammare, herrar G. F. Ostberg och A. Svensson i Lösen, hos

fullmäktige i riksbanken skriftligen anmält sig förhindrade att i arets revision deltaga,

samt i anledning häraf och då den af nämnda kammare valde l:ste suppleanten herr

F. G. Jansson i'' Carlshed, efter af fullmäktige till honom aflåten kallelse, jemväl

anmält hinder att såsom ordinarie ledamot inträda, hafva 2:dre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida