1912 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1912:RB

BERÄTTELSE

TILL

1912 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1911.

STOCKHOLM.

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1911.

/ *

Till 1912 års lagtima Riksdag.

Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets

tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer har ledamoten af Riksdagens

första kammare herr C. E. L. Bohnstedt hos fullmäktige i riksgäldskontoret anmält sig

hindrad att i revisionen deltaga. Med anledning häraf har den af nämnda kammare

utsedda förste suppleanten, undertecknad Tonning, blifvit af bemälda fullmäktige i

revisionen inkallad.

Jämlikt gällande instruktion sammanträdde revisorerna den 2 oktober 1911, och

få undertecknade efter numera fullbordadt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida