Berättelse om 1968 års verksamhet

Framställning / redogörelse 1969:rfk

RIKSDAGENS

FÖRVALTNINGSKONTOR

15.1.1969

Dnr 37

Till Riksdagen

Berättelse om 1968 års verksamhet

Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen

godkända betänkande 1966:3 att utskottet övervägt frågan om

lämpligheten att ålagga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva

en berättelse över sin verksamhet att tillställas riksdagens ledamöter och på

lämpligt sätt infogas i riksdagstrycket. Utskottet hade härvid med tillfredsställelse

noterat den fortlöpande rapportering genom en tidskrift,

»Aktuellt från riksdagens förvaltningskontor», som förvaltningskontoret

under hösten 1966 inlett. Enligt utskottets uppfattning skulle därutöver

en summarisk årlig verksamhetsberättelse, varmed kunde förfaras som

ovan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida