Förs. 1981/82:9

Framställning / redogörelse 1981/82:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1981/82:9

Förslag

1981/82:9

Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till vissa ändringar i ersättningsstadgan
(1971:1197) för riksdagens ledamöter

1981-12-22
Dnr 015-475/81

Till riksdagen

Förslaget berör 7 § i stadgan, vari riksdagsledamöternas traktamenten
bestäms.

Förslaget anknyter till allmänt reseavtal (ARA) som slutits mellan
förvaltningskontoret (RFK) och de tre huvudorganisationerna den 20
november 1981 och som träder i tillämpning fr. o. m. den 1 januari 1982.

Kommittén för översyn av riksdagsledamöternas ersättningar m. m. har i
skrivelse till förvaltningsstyrelsens direktion den 26 november 1981 tillstyrkt
av administrativa enheten framlagt förslag.

Förvaltningsstyrelsen har vid sammanträde den 9 december 1981 för sin
del beslutat bifalla det framlagda förslaget att genomföras fr. o. m. den 1
januari 1982. Styrelsen hemställer

att riksdagen antar det i bilaga 1 intagna förslaget till lag om
ändring i ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter.

I handläggningen av detta ärende har deltagit förutom undertecknad
ordförande ledamöterna Thorsten Larsson, Per Petersson, Oskar Lindkvist,
Sven G. Andersson, Stig Olsson, Lennart Andersson, Alf Wennerfors och
Lilly Bergander.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSSTYRELSE
På styrelsens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

/Eric Lindström

1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 9

Förs. 1981/82:9

2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga 1

Förslag till

Lag om ändring i ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens
ledamöter

Enligt riksdagens beslut föreskrives att 7 § ersättningsstadgan (1971:1197)
skall ha nedan angivna lydelse.

7 §l

Traktamente Traktamente

Ledamot som är bosatt utanför ett
område, som begränsas av en cirkel
med 70 kilometers radie och med
riksdagshuset som medelpunkt, erhåller
för tid då riksmöte pågår
traktamente, beräknat efter det lägsta
belopp för dygn som enligt allmänna
resereglementet (1952:735)
utgår till statlig förrättningsman med
eget hushåll. Ersättare erhåller dock
för de första femton dygnen av varje
tjänstgöringsperiod i stället traktamente
med det högsta belopp som
enligt allmänna resereglementet utgår
till statlig förrättningsman.

Ledamot som är bosatt utanför ett
område, som begränsas av en cirkel
med 70 kilometers radie och med
riksdagshuset som medelpunkt, får
för tid då riksmöte pågår traktamente,
beräknat efter sammanlagda lägsta
beloppen för natt resp. dag som
enligt allmänt reseavtal (ARA) utgår
till tjänsteman.

Ersättare får dock för de första
femton dygnen av varje tjänstgöringsperiod
i stället traktamente
med det högsta belopp för natt resp.
dag som enligt AR A utgår till tjänsteman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

''Senaste lydelse SFS 1975:978 (RFS 1975:25)

GOTAB 70129 Stockholm 1982