Förslag till riksdagen 1989/90:6

Framställning / redogörelse 1989/90:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen
1989/90:6

Riksdagens förvaltningskontors förslag
om anslag på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1989/90

Förslag till tilläggsbudget för 1989/90

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten
för innevarande budgetår upptas medel för nedan angivna
ändamål.

FEMTONDE HUVUDTITELN

A. Riksdagen

A 1 Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m.

Höjd kostnadsersättning

Riksdagen har fattat beslut om höjning av kostnadsersättningen till
riksdagens ledamöter, (förs. 1988/89:28, 1988/89:KU39, rskr. 323, SFS
1989:607). Den högre nivån gäller fr.o.m. den 1 januari 1990. Under
innevarande budgetår kommer kostnaden för höjningen att uppgå till
ca 3 200 000 kr.

Sjukvårdsförmåner och utbildning för riksdagsledamöter

Enligt lag 1988:589 om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter, SFS
1989:424, har riksdagsledamöterna rätt till sjukvårdsförmåner motsvarande
dem som tillkommer tjänsteman inom den inre riksdagsförvaltningen.
Lagen trädde i kraft den 1 juli 1989. Kostnaderna för dessa
sjukvårdsförmåner beräknas till 300 000 kr.

Efterfrågan på språkutbildning från riksdagsledamöterna har ökat,
och en försöksverksamhet med kurser i röstvård och talteknik planeras.
Kostnaderna för dessa kurser uppgår till 550 000 kr.

Utökat stöd till partigrupperna för internationella resor

Riksdagen har fattat beslut om att stödet till partigrupperna för internationella
resor skall höjas (förs. 1988/89:28 och 1988/89:KU39). Bidraget
för deltagande i vissa konferenser m.m. bör i enlighet med
beslutet räknas upp med 590 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslås

Förs.

1989/90:6

1 Riksdagen 1989190. 2 sami. Nr 6

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret Förs. 1989/90:6

1989/90 till A I Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. anvisar
ett förslagsanslag av 4 640 000 kr.

A 6 Förvaltningskostnader
Utökat ADB-stöd

För att tillgodose ledamöternas önskemål om persondatorer på hemorten
har för innevarande budgetår anvisats 4 000 000 kr.

Intresset från ledamöternas sida när det gäller persondatorer har
visat sig vara betydande. Under innevarande budgetår beräknas ca 270
ledamöter fa persondatorer. För att täcka kostnaderna för en sådan
utbyggnad erfordras ett medelstillskott på 2 500 000 kr.

Riksdagen har behov av ett väl fungerande datasystem med mycket
hög tillgänglighet. För att tillmötesgå de krav som ställs på datasystemet
behöver en översyn göras av nätverket. Vidare måste serviceavtalen
med vår nätverks- och dataleverantör förbättras. Slutligen avses
regeringskansliets och riksdagens lokala nätverk knytas ihop i syfte att
underlätta kommunikationen mellan regeringskansliet och riksdagen.

Kostnaderna för dessa åtgärder har för innevarande budgetår beräknats
till 1 150 000 kr.

Genom riksdagens beslut tidigare under året om kraftigt utbyggt
ADB-stöd till ledamöterna har arbetsbelastningen inom ADB-verksamheten
ökat ytterligare. Verksamheten bör därför redan under våren
1990 förstärkas med tre tjänster med inriktning på systemsidan samt
utbildnings- och persondatorsidan.

Sammantaget uppgår det beräknade behovet av tilläggsanslag inom
ADB-verksamheten till 3 650 000 kr. För de ledamöter som erhåller
persondator i hemmet görs ett av riksdagen fastställt månatligt avdrag
mot kostnadsersättningen.

Mobila telefoner och telefaxapparater

Enligt riksdagsbeslut pågår anskaffning av mobila telefoner och telefaxapparater
till riksdagens ledamöter, (förs. 1988/89:28, 1988/89:KU39,
rskr. 323). Behovet av denna utrustning under budgetåret 1989/90
bedöms uppgå till ca 250 mobila telefoner samt ca 175 telefaxapparater.
Medelsbehovet beräknas till 7 200 000 kr. Enligt nämnda riksdagsbeslut
skall avdrag göras härför mot kostnadsersättningen.

Ny voteringsanläggning

Nuvarande voteringsanläggning har varit i bruk i sex år och kan inte
längre uppfylla kraven på driftsäkerhet och utvecklingsmöjligheter till
andra datorsystem i riksdagen. Ett utbyte av voteringsanläggningen är
därför angeläget innan riksmötet 1990/91 börjar. Kostnaden är beräknad
till 3 400 000 kr.

2

Fastighetsfrågor

Förs. 1989/90:6

Intendenturenhetens arbetsuppgifter har ökat under senare år, och
därför har en översyn av enheten genomförts. Enhetens organisation
bör förstärkas med en stabsfunktion. Stabsfunktionens arbetsuppgifter
föreslås få en huvudsaklig inriktning på långsiktig lokalplanering och
avtalsfrågor samt budgetfrågor. En ny tjänst bör inrättas. Intendenturenheten
har under de senaste åren också fått allt fler arbetsuppgifter
inom fastighetsområdet. Dessa arbetsuppgifter bör samordnas i en
särskild sektion inom enheten, en fastighetssektion. Sektionens kompetens
inom områdena projektledning och samordning av större fastighetsprojekt
bör förstärkas med en tjänst.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1989/90 till A 6 Förvaltningskostnader anvisar ett förslagsanslag
av 13 700 000 kr.

A 8 Riksdagens byggnader

Riksdagens förvaltningsstyrelse beslutade den 8 februari 1989 att tillsätta
en parlamentariskt sammansatt kommitté för planering av de långsiktiga
lokalfrågorna i riksdagens byggnader. Lokalkommittén har beräknat
medelsbehovet för projektering av lokalförändringarna till
2 565 000 kr.

Riksdagen har övergått till nya rutiner och ny teknik för framställning
av snabbprotokollet. Detta sker i kopiatorer och laserskrivare
som är helt integrerade med riksdagens datasystem. En produktionslokal
har färdigställts där kostnader för bygg- och kylningsåtgärder
uppgår till 600 000 kr.

Nya talarstolar har anordnats i plenisalen att användas vid frågestunderna.
Kostnaderna för teknisk projektering, material och montage
uppgår till 400 000 kr.

Ledamotshusets kvalitet i vad avser värme, ventilation, kyla och
bullerskydd är undermålig. Vissa rum är tidvis oacceptabla både för
arbete och för boende. Åtgärder bör snarast vidtas och projekteringskostnaderna
för dessa åtgärder uppgår till 600 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1989/90 till A 8 Riksdagens byggnader anvisar ett reservationsanslag
av 4 165 000 kr.

B. Riksdagens myndigheter

B 1 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

Riksdagen har för budgetåret 1989/90 anvisat 20 735 000 kr. till
riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen.

3

Förvaltningskostnader

Förs. 1989/90:6

Riksdagens ombudsmän har successivt byggt ut sitt ADB-system för att
effektivisera ärendehandläggningen och ytterligare höja servicenivån
gentemot allmänhet och myndigheter.

En tidigareläggning av utbyggnaden har varit nödvändig för att
redan innevarande budgetår kunna effektivisera och automatisera verksamheten
inom JO-expeditionen samt att kunna hantera ekonomiadministrationen.
Kostnaden för program, dator, terminaler, skrivare och
licens uppgår till 1 796 000 kr.

Förvaltningsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1989/90 till B 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen anvisar
ett förslagsanslag av 1 796 000 kr.

B 3 Nordiska rådets svenska delegation och dess
kansli

Riksdagen har för budgetåret 1989/90 anvisat 6 422 000 kr. till Nordiska
rådets svenska delegation och dess kansli.

Förvaltningskostnader

Det ökade intresset för det nordiska samarbetets roll i den västeuropeiska
integrationsprocessen och den ökande oron i Norden för vår
miljö har bidragit till en allt större aktivitet i det nordiska samarbetet.
Dessa aktiviteter medför ökade reskostnader på 100 000 kr.

För att ytterligare datorisera verksamheten och få integration med
riksdagens datorsystem krävs att ett nätverk installeras vid Nordiska
rådets svenska delegation och dess kansli. Kostnaderna uppgår till
400 000 kr.

Förvaltningsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1989/90 till B 3 Nordiska rådets svenska delegation och dess
kansli anvisar ett förslagsanslag av 500 000 kr.

1 handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknad ordförande,
deltagit ledamöterna Oskar Lindkvist (s), Marianne Stålberg (s),
Rolf Clarkson (m), Bo Forslund (s), Carl-Johan Wilson (fp), Martin
Olsson (c), Bertil Måbrink (vpk) och Wiggo Komstedt (m).

Stockholm den 6 december 1989
Riksdagens förvaltningskontor

Thage G Peterson

Anders Forsberg

gotab 99389. Stockholm 1989

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.