Förslag till riksdagen1986/87:13

Framställning / redogörelse 1986/87:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen
1986/87:13

Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av
riksbankens vinstmedel för år 1986 1986/87-13

Dnr 87-024-002

Jämlikt 17 § bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna
följande förslag till disposition av riksbankens vinstmedel för år 1986.

Fullmäktige har i förvaltningsberättelsen för 1986 angivit att 1986 års
resultat efter bokslutsdispositioner är 5 354 825 807 kronor, att efter överföring
från dispositionsfonden av 2 000 mkr sålunda står till förfogande
7 354 825 807 kronor, att härav bör till statsverket inlevereras 7 354 000 000
kronor, att sedan tidigare inlevererade förskott avdragits återstår att
inleverera 3 730 000 000 kronor och att till dispositionsfonden bör överföras
återstående'' 825 807 kronor.

Under hänvisning till det anförda får fullmäktige hemställa

1) att ytterligare 3 730 000 000 kronor av 1986 års resultat skall inlevereras
till statsverket under budgetåret 1986/87; och

2) att 825 807 kronor skall överföras till dispositionsfonden.

Stockholm den 29 januari 1987
På Fullmäktiges vägnar:

Olle Göransson

Hanna Ericson

1 Riksdagen 1986/87.2 sami. Nr 13

1

Sveriges Riksbank

Utdrag ur fullmäktiges protokoll 29 januari 1987

Förs. 1986/87:13

Närvarande: Olle Göransson ordförande, Bengt Dennis, Jan Bergqvist,
Ingemar Eliasson, Karl Boo, Lars Mathlein och Johan Gernandt

... ''V ! .1^-v ,

: . '' I

§ 4. Disposition av riksbankens vinstmedel för år 1986

Fullmäktige beslöt att avlåta skrivelse till riksdagen med förslag om
disposition av riksbankens vinstmedel för år 1986 av den lydelse som framgår
av registraturet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ur protokollet:

- ( , t,/i- lil. I. 1-

Ulla Wettermark

gotab Stockholm 1987 12331

2