Förslag till Riksdagen1987/88:14

Framställning / redogörelse 1987/88:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till Riksdagen
1987/88:14

Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på
tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1987/88 m.m.

Förslag till tilläggsbudget för 1987/88

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten
för innevarande budgetår upptas medel för nedan angivna ändamål.

FEMTONDE HUVUDTITELN
A. Riksdagen
A 6 Förvaltningskostnader

Riksdagens datasystem är under snabb uppbyggnad. Under kortare tid än tre
år har ca 285 terminalarbetsplatser och ett nätverk som binder samman dem
installerats. Den centrala datorkraften har successivt förstärkts. Olika
programvaror har tagits i bruk och ett stort antal tillämpningar är i funktion
eller under utveckling.

Förvaltningsstyrelsen har i årets budgetproposition satt upp målet att inom
loppet av nästa valperiod skall alla arbetsplatser inom riksdagen, vilka är
lämpade att förses med terminaler, utrustas med sådana. Det innebär att det
kan bli aktuellt med en fördubbling av det nuvarande antalet användare.
Främst gäller utbyggnaden riksdagens ledamöter, av vilka i dag 80 har
terminaler på sina arbetsrum.

Den utbyggnadstakt som nu hålls är en inte oväsentlig ökning i förhållande
till den tidigare planeringen. För att göra det möjligt att bibehålla det
nuvarande höga utvecklingstempot bör i enlighet med förslag av riksdagens
ADB-kommitté verksamheten under innevarande budgetår tillföras
2 000 000 kr. utöver de 9 850 000 kr. som tidigare anvisats. Medlen avser en
utbyggnad och komplettering av nätverket och datorhallen, ökad kapacitet
av de centrala minnesfunktionerna, förbättrad extern kommunikation,
införande av telex i systemet, inköp av ett kalkyl- och grafikprogram samt
finansiering av 25 terminalarbetsplatser utöver vad tidigare planerats.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1987/88 till A 6 Förvaltningskostnader anvisar ett förslagsanslag av
2 000 000 kr.

Förs.

1987/88:14

1 Riksdagen 1987188.2 sami. Nr 14

B. Riksdagens myndigheter

B 3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

Riksdagen har för budgetåret 1987/88 anvisat 17 lil 000 kr. till riksdagens
ombudsmäns förvaltnings-, och lokalkostnader.

Riksdagens ombudsmän

Ombudsmännen har installerat ett ADB-system för sin ärendehantering och
för sökning i rättsdatabanken. Kostnaderna för ADB-utrustningen har
belastat budgetåret 1986/87. Det nya datorsystemet togs i bruk under juli

1987. För att knyta ihop olika datorfunktioner inom myndigheten har nu ett
kontorsinformationssystem installerats. Minneskapaciteten på datorutrustningen
måste därför utökas. Antalet terminaler är för närvarande fem, och
behov föreligger om ytterligare fyra terminaler för att arbetet skall bedrivas
rationellt. Kostnaderna för installation av program och terminaler uppgår till
518 000 kr. Detta belopp bör anvisas på tilläggsbudget.

'' I

Förvaltningskostnader

Förvaltningsstyrelsen ställer sig bakom förslaget som får förutsättas ge
rationaliseringsvinster som motiverar investeringen.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1987/88 till B 3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen anvisar
ett förslagsanslag av 518 000 kr.

Förslag om medel för budgetåret 1988/89

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att som tillägg till förslaget i budgetpropositionen
för statsbudgeten för budgetåret 1988/89 upptas medel för
nedan angivna ändamål.

FEMTONDE HUVUDTITELN
A. Riksdagen

A 8 Riksdagens byggnader

Förvärv och ombyggnad av fastighet i kvarteret Ormsaltaren

Förvaltningskontoret har i förslag till riksdagen 1987/88 redogjort för arbetet
med att anskaffa och tillhandahålla smålägenheter i Stockholm till riksdagsledamöter
som är bosatta utanför Stockholmsområdet.

13 lägenheter har inrättats på plan 6 i ledamotshuset. 22 lägenheter
kommer att färdigställas under slutet av år 1989 i fastigheten Iason i Gamla
stan. Resurser för dessa objekt har tidigare ställts till förfogande.

I förslaget 1987/88:7 har anmälts att förhandlingar pågått med Stockholms

Förs. 1987/88:14

2

stad och stadens fastighetsbolag AB Stadsholmen om förvärv av ytterligare
en fastighet. Fastigheten är belägen i kvarteret Ormsaltaren (Götgatan -Klevgränd - Mariagränd) och är planerad att inrymma sammanlagt 35
lägenheter.

Medel för att framställa systemhandlingar och kostnadskalkyler för detta
objekt har tidigare erhållits. Kostnaden för förvärv av fastigheten i evakuerat
skick uppgår till 5 100000 kr. Ombyggnader, byggledning m.m. har i prisläge
oktober 1988 uppskattats till 34 400 000 kr.

Enligt förslag till köpekontrakt kan fastigheten tillträdas den 1 oktober

1988. Fastigheten är från kulturhistorisk synpunkt värdefull och får inte
rivas. Beträffande köpevilkor i övrigt hänvisas till köpekontraktet (bilaga).

Förvaltningsstyrelsen föreslår att riksdagen godkänner köpet av fastigheten
enligt köpekontraktet mellan Stockholms fastighetskontor och riksdagen.
Vidare föreslår styrelsen att riksdagen för köpeskilling, ombyggnadsarbeten,
byggledning m.m. avseende fastigheten Ormsaltaren nr 6 för 1988/89
anvisar sammanlagt 39 500 000 kr.

Överbyggnad av innergård med glastak m.m.

Ledamotshusets norra flygelbyggnad omsluter en innergård. Denna gård är i
två plan överbyggd och utgör förtroenderåds- och sammanträdesrum för de
två partikanslier som har lokaler på dessa våningsplan (centern plan 1 och
moderaterna plan 2). Lokalerna är inbyggda och således fönsterlösa.

Den ljusa innergård som finns i nivå med plan 3 är ca 120 m2 och omsluts av
lokaler tillhörande folkpartiets gruppkansli. Gården kan i nuvarande skick
inte utnyttjas. Partiets gruppledning och kansli har stort behov av ökat
lokalutrymme.

Förvaltningskontoret har arbetat fram en planlösning som innebär att
gården förses med ett överbyggt glastak och att vissa rumsdispositioner
ändras. Härigenom uppnås ett inte obetydligt lokaltillskott, samtidigt som
den trånga korridorplaneringen delvis byts mot en luftigare och mera
funktionell miljö.

Kostnaden för genomförandet har bedömts uppgå till 3 000 000 kr. I detta
belopp ingår då en förstärkning av byggnadens hela ventilationssystem,
vilket redan i dag är otillräckligt dimensionerat. För inredning av lokaler har
dessutom beräknats 300 000 kr.

Som tillägg på anslaget A 8 Riksdagens byggnader för 1988/89 bör alltså
anvisas 39 500 000 kr. för kvarteret Ormsaltaren och 3 300 000 kr. för
överbyggd innergård m.m.

På anslaget A 8 Riksdagens byggnader finns resterande medel. Vid
utgången av budgetåret 1986/87 var utgående reservation 3 463 966 kr. För
budgetåret 1987/88 har riksdagen beviljat ytterligare medel på tilläggsbudget
I till statsbudgeten med 28 400 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslås

att riksdagen till A 8 Riksdagens byggnader på statsbudgeten för
1988/89 anvisar ett reservationsanslag av 42 800 000 kr.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknad ordförande,
deltagit ledamöterna Oskar Lindkvist (s). Sten Svensson (m), Marianne

*

Förs. 1987/88:14

3

Stålberg (s), Martin Olsson (c), Olle Westberg (s), Rolf Clarkson (m), Birgit
Friggebo (fp) och Tommy Franzén (vpk) samt personalföreträdarna Sven
Sjögren, SACO/SR, Stilianos Mafredas, SF, och Per Axelsson, ST.

Stockholm den 23 mars 1988
Riksdagens förvaltningskontor

Ingemund Bengtsson

Gunnar Grenfors

Förs. 1987/88:14

t

4

Mellan Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, nedan kallad
säljaren, och Sveriges Riksdag genom dess förvaltningskontor, nedan kallad
köparen, har under förutsättning som anges i § 13 nedan träffats följande

KÖPEKONTRAKT

§ i

Överlåtelse

Säljaren överlåter till köparen med full äganderätt fastigheten Ormsaltaren 6
i Katarina församling, Stockholm, nedan kallad fastigheten, för en överenskommen
köpeskilling om femmillioneretthundratusen kronor (5 100 000:-).
Köpeskillingen skall erläggas kontant den 1 oktober 1988.

§2

Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick att tillträdas av köparen den 1 oktober
1988, nedan kallad tillträdesdagen.

§3

Fastighetens skick

Köparen, som besiktigat bebyggelsen på fastigheten, avstår härmed med
bindande verkan från alla anspråk mot säljaren i anledning av bebyggelsens
skick. Köparen är väl medveten om att bebyggelsen på fastigheten är i behov
av reparation och upprustning och att detta beaktats i köpeskillingen.

§4

Evakuering

Bebyggelsen på fastigheten skall evakueras på säljarens bekostnad. Säljaren
skall verka för att evakueringen är slutförd den 1 oktober 1988.

Köparen medger Stenfirma Valter Eklund AB, Vällingby, rätt att
återflytta till nu förhyrda lokaler i bebyggelsen med adress Mariagränd 4,
bottenvåningen.

§5

Inteckningar

Fastigheten överlåtes gravationsfri.

Förs. 1987/88:14

Bilaga

5

§6

Allframtidsförsäkring

De försäkringar för all framtid som är förbundna med fastigheten överlåtes
på köparen. Värdet av försäkringarna har beaktats vid bestämning av
köpeskillingen.

§7

Handlingar

Sedan köparen erlagt köpeskillingen överlämnar säljaren till köparen
kvitterat köpebrev och övriga handlingar avseende fastigheten som är av
beskaffenhet att böra tillkomma varje innehavare av fastigheten.

§8

Servitut m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av
servitut, nyttjanderätt eller annan rätt, som utan inteckning eller inskrivning
kan göras gällande mot varje ägare.

§ 9

Skatter m.m.

Skatter, räntor och pålagor som avser den överlåtna fastigheten betalas av
säljaren till den del de hänförs till tiden före tillträdesdagen, även om de
förfallit till betalning efter densamma, och av köparna till den del de hänför
sig till tiden därefter. Motsvarande skall gälla inkomster från fastigheten.

§ 10
Lagfart

Ansökan om liksom bestridandet av kostnaderna för lagfart åvilar köparen.
§ 11

Kulturhistoriskt värde

Köparen är medveten om att bebyggelsen på fastigheten enligt Stockholms
stadsmuseums bedömning från kulturhistorisk synpunkt är synnerligen
märklig och således inte få rivas.

Köparen förbinder sig att ej motsätta sig att fastigheten i ny detaljplan får
skyddsbestämmelser i enlighet härmed (Q- och q-beteckning) och avstår
härmed från alla framtida ersättningskrav i händelse av sådana skyddsbestämmelser.

Köparen förbinder sig att före den 1 januari 1993 ha upprustat bebyggelsen
på fastigheten. Upprustningen av bebyggelsen skall utföras enligt av

Förs. 1987/88:14

Bilaga

6

stadsmuseet upprättat förslag till skyddsföreskrifter daterat den 10 mars 1987
(bilaga A) med i skälig omfattning de ytterligare kompletteringar som
parterna kan enas om. Avvikelse från dessa skyddsföreskrifter får emellertid
göras vad gäller rumsindelningen dock skall en lägenhet (Götgatan 7, vån. IV
trappor) bibehållas med oförändrad rumsindelning.

§ 12

Anvisningsrätt

Köparen äger rätt att anvisa lokaler och bostadslägenheter i fastigheten.
Eventuella successionslägenheter som inte överlåts till ledamot av riksdagen
skall dock ställas till Stockholms bostadsförmedlings förfogande.

§ 13

Kontraktets giltighet

Detta köpekontrakt är för sin giltighet villkorat av att köparen före den
1 september 1988 träffar entreprenadavtal med AB Stadsholmen gällande
upprustning av bebyggelsen på fastigheten samt dels Sveriges Riksdag och
dels Stockholms kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet senast den
5 september 1988 genom beslut som vinner laga kraft.

Uppfylles inte dessa villkor är avtalet till alla delar förfallet utan
ersättningsrätt för någondera parten.

Detta kontrakt har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Stockholm den 24 mars 1988

För Stockholms kommun För Sveriges Riksdag

Stig Johnsson Gunnar Grenfors

(Stig Johnsson) (Gunnar Grenfors)

Jan Sjögren Olle Etzén

(Jan Sjögren) (Olle Etzén)

Förs. 1987/88:14

Bilaga

7

gotmb Stockholm 1988 14931