Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Framställning / redogörelse 2009/10:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2009/10

mnr:

ba1223aa
2009-10-13
13:49:24

pnr:

Redogörelse

2009/10:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

Omslag Eva Lena Johansson

Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders, Vällingby 2009

2 009 /1 0:JO1

Innehåll

Skrivelse till riksdagen ......................................................................

13

Allmänna domstolar m.m.

En tingsrätts beslut att förena ett reseförbud med villkor om att

den misstänkte också skulle lämna urinprov; bl.a. fråga om ta-

gande av urinprov omfattas av regeringsformens skydd mot

påtvingat kroppsligt ingrepp
(5978-2006).........................................

39

Uttalanden om en domstols
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-11-04 Bordläggning: 2009-11-11 Hänvisning: 2009-11-12 Motionstid slutar: 2009-11-26