Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Framställning / redogörelse 2010/11:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2010/11

mnr:

pnr:

Redogörelse

2010/11:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

Omslag Eva Lena Johansson

Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders, Vällingby 2010

2 010 /1 1:JO1

Innehåll

Skrivelse till riksdagen ..................................................................

15

Allmänna domstolar m.m.

Brister i en konkursansökan som består i att gäldenären inte påstås

vara på obestånd bör föranleda en tingsrätt att förelägga sökanden

att vid äventyr av avvisning komplettera ansökan
(3887-2007)..........

40

Kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när

ansökan gjorts av en icke beslutför styrelse
(1273-2008)..............

45

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2010-11-02 Bordläggning: 2010-11-09 Hänvisning: 2010-11-10 Motionstid slutar: 2010-11-24