JUSTITIEOMBUDSMANNENS

Framställning / redogörelse 1896:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS

ÄMBETSBERÄTTELS E,

afgifven vid lagtima riksmötet år 1896;

samt

T ryckfri hetskom iterades berättelse.

STOCKHOLM

IVAR H A5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1896.

INNEHÅLL.

Sid.

Inledning ........................................................................................................................ 1

Redogörelse för åtal, anbefalda mot:

1) borgmästaren S. Vigelius m. fl., för det de underlåtit att förklara sig jäfvige... 6

2) landshöfdingen grefve G. Wachtmeister och landssekreteraren C. E. Christopherson,

för obehörigt förordnande af nytt riksdagsmannaval (forts, från ämbetsber.

till 1894 års Riksdag, sidd. 63—73) .............. .......................................... 13

3) e. o. notarien T. Ahlström, för oriktig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida