JUSTITIEOMBUDSMANNENS

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS

ARBETSBERÄTTELSE

avgiven till lagtima riksdagen år 1918;

samt

Tryckfrihetskommitterades berättelse.

STOCKHOLM 1918

IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B.

INNEHÅLL.

Justitieombudsmannens ämbetsberättelse.

Inledning................................

1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän

:

1) landssekreteraren N. Sunnerholm och t. f. landskamreraren Lars Fernqvist för

olagligt beslut om stängande av bryggeri (se ämbetsberättelsen år 1915, sid.

7 o. f.)......................;.....

2) häradshövdingen H. Joachimsson, för uraktlåtenhet av häradsrätt att redan

vid första rättegångstillfället avvisa mål, som rätten ej varit behörig upptaga

till prövning (se ämbetsberättelsen 1915, sid.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.