JUSTITIEOMBUDSMANNENS

Framställning / redogörelse 1968:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS

ÄMBETSBERÄTTELSE

AVGIVEN TILL RIKSDAGEN

ÅR 1968

TRYCKERIBOLAGET IVAR HJECGSTRÖM AB

STOCKHOLM 1968

INNEHALL

Justitieombudsmannens ämbetsberättelse

Inledning ............................................................................ ''

I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-, åklagar- ock

exekutionsväsendet samt kriminalvården

A. Åtal

1) Åtal mot tingsdomare dels för att han vid handläggningen av faderskapsmål förordnat

tingsvaktmästare att i egenskap av god man bevaka svarandens rätt i målet, oaktat

svaranden vistades under känd adress, dels för att domen i målet enligt sin avfattning

grundats allenast på medgivande av gode mannen, dels ock för att indispositivt

tvistemål avgjorts utan huvudförhandling.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida