Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman »förordnanden

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

- urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman »förordnanden.

1

Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes
Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att
Vi i nåder förordnat: till talman i riksdagens första kammare vid instundande
urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad,
f. d. landshövdingen, riddaren och kommendören av Yår orden, kommendören
med stora korset av Yår nordstjärneorden, kommendören av Vår
vasaorden, första klassen, m. m. greve Hugo Ekik Gustaf Hamilton
samt till vice talman ledamoten av samma kammare för Gävleborgs län,
f d. landshövdingen, kommendören med stora korset av Yår nordstjärneorden,
kommendören av Yår vasaorden, första klassen, m. m. Albrecht
Theodor Odelberg.

Yi förbliva riksdagens första kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågna. Stockholms slott den 25 oktober 1918.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Öppet brev till riksdagens första kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid instundande urtima riksdag.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml.

2

Kungl. Maj.ts skrivelser om talmans förordnanden.

Yl GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes

Konung, vilja härigenom giva riksdagens andra kammare tillkänna, att
Vi i nåder förordnat: till talman i riksdagens andra kammare vid instundande
urtima riksdag ledamoten av kammaren för Stockholms stads
första valkrets, landsorganisationens ordförande August Herman Lindqvist
samt till vice talman ledamoten av kammaren för Kristianstads
läns sydöstra valkrets, godsägaren, kommendören av Yår vasaorden,
första klassen, riddaren av Vår nordstjärneorden greve Raoul Gustaf
Hamilton.

Yi förbliva riksdagens andra kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågna. Stockholms slott den 25 oktober 1918.

GUSTAF.

Eli el Löfgren.

. Öppet brev till riksdagens andra kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid instundande urtima riksdag.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget 1918,

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.