KorigL IMIa.j:ts ta.1

Framställning / redogörelse 1896:Kmtal

KorigL IMIa.j:ts ta.1

på rikssalen vid riksdagens öppnande

den 18 Januari 1896.

Gode herrar och svenske män!

"V aren helande välkomne till fullgörande af Edra vigtiga värf.

Då I för ett år sedan församladens å detta rum, var Mitt hjerta icke fritt från bekymmer
öfver de möjliga följderna af yppade misshälligheter mellan Mina båda folk.

Lyckligtvis synas numera då rådande farhågor minskade. Varm är min önskan
att de orsaker, hvilka vållat dem, varda för alltid aflägsnade, och Jag hoppas, att den
af Mig förordnade unionskomité, som nyligen första gången sammanträda genom
god vilja och ärligt samarbete mellan dess både svenska och norska ledamöter må
lyckas bana vägen till undanrödjande af alla missförstånd och svårigheter. Ty såsom
nu förhållandena snart sagdt öfverallt te sig för Mina blickar, blifver det för den
skandinaviska halföns framtida trygghet, frihet och oberoende nödvändigare än någonsin,
att dess båda folk sluta sig enigt och fast tillsamman.

Fortfarande goda äro våra förhållanden till alla främmande magter. Dessa veta
väl, att de förenade rikena intet högre önska än att, inom sina af naturen utstakade
gränser, fortfarande kunna föra en ostördt sjelfständig tillvaro, hotande ingen och af
ingen hotade.

Men verldsfreden, ehuru icke ännu verkligt störd, synes dock lätt kunna blifva det.

I betraktande häraf anser Jag det af särskild vigt, att vi må fortskynda stärkandet
af vår försvarsmateriel samt af våra fästningar, så att vi må sättas i stånd att
kunna bevara vår neutralitet, i händelse de frön till förvecklingar, hvilka nu så ymnigt
tyckas uppspira, skulle hvad Gud afvände mogna till blodiga skördar.

Jag påkallar med så mycket större förtröstan Eder fosterländska medverkan till
främjande af de förslag, Jag är sinnad härom för Riksdagen framlägga, som stats Bill.

till Itiksd. Prot. 1H96. 1 Sami. I Afd.

verkets tillgängliga störa öfverskott för närmaste tid lemnar full tillgång till bestridande
af dermed förbundna utgifter.

I öfverensstämmelse med Edert beslut har förordningen om Sveriges och Norges
ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden blifvit uppsagd att upphöra den 12 Juli
1897. För uppgörande af förslag till ny sådan förordning har Jag tillsatt en komité
af svenske och norske män. Deras arbete hinner ej så snart afslutas, att derpå kan
grundas något förslag till denna Riksdag. Dock hoppas Jag, att det under nästa år
må lyckas åvägabringa öfverensstämmelse, så att de begge ländernas samfärdsel ej
under någon tid behöfver sakna den så vigtiga mellanrikslagen.

Statistiska utredningar rörande såväl den politiska som den kommunala rösträtten
hafva nyligen blifvit fullbordade och skola Eder meddelas. Bearbetningar deraf måste
föregå innan frågor af så djupt ingripande art som dessa kunna Mig till slutlig pröfning
föreläggas.

1 enlighet med Eder uttalade önskan och efter skedd utredning, kommer Jag att
förelägga Eder förslag om en arbetsstatistik.

Bland andra lagförslag kommer Jag äfven att förelägga Eder ett rörande ändrade
grundlagsbestämmelser angående Riksbankens styrelse och förvaltning, i ändamål att
förbereda slutligt ordnande af landets banklagstiftning.

Nedkallande öfver Eder Guds välsignelse förblifver Jag Eder, gode herrar och
svenske män, med all konungslig nåd och ynnest städse välbevågen.

Stockholm 189C. Kung!. feoktr)''ckeriet.