Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden.

1

Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes

Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att
Vi i nåder förordnat: till talman i riksdagens första kammare vid innevarande
års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad,
landshövdingen, kommendören med stora korset av Vår nordstjärneorden*
kommendören av Vår vasaorden, första klassen, m. m. greve Hugo Erik
Gustaf Hamilton samt till vice talman ledamoten av samma kammare
för Gävleborgs län, f. d. landshövdingen, kommendören med stora korset
av Var nordstjärneorden, kommendören av Vår vasaorden, första klassen,
m. m. Albrecht Theodor Odelberg.

Vi förbliva riksdagens första kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågen. Stockholms slott den 14 januari 1918.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Öppet brev till riksdagens första kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid innevarande års lagtima riksdag.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 sand.

2

Kungl. Majis skrivelser om talmans för orda anden.

Yl GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, vilja härigenom giva riksdagens andra kammare tillkänna, att
Vi i nåder förordnat: till talman i riksdagens andra kammare vid innevarande
års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Kopparbergs
läns norra valkrets, hemmansägaren, kommendören av Vår vasaorden,
andra klassen, riddaren av Vår nordstjärneorden Daniel Peksson
i Tallberg samt till vice talman ledamoten av samma kammare för
Stockholms stads första valkrets landsorganisationens ordförande August
Hekman Lindqvist.

Vi förbliva riksdagens andra kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågen. Stockholms slott den 14 januari 1918.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Öppet brev till riksdagens andra kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid innevarande års lagtima riksdag.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 1918.

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.