Kungl. May.ts svar angående en af årets Riksdag antagen grundlagsändring

Framställning / redogörelse 1912:Kmsvar

Kungl. May.ts svar angående en af årets Riksdag antagen grundlagsändring.

1

Kungl. Maj:ts

svar i anledning af en utaf innevarande års Riksdag
antagen grundlagsändring; gifvet Stockholms slott å rikssalen
den 10 februari 1912.

Gode herrar och svenske män!

Uti underdånig skrifvelse den 31 januari 1912 har Ni anmält, att
Ni, vid företagen pröfning af ett till slutligt afgörande vid innevarande
riksdag lagligen beredt förslag om ändrad lydelse af § 45 riksdagsordningen,
för Eder del godkänt och antagit samma förslag.

Efter statsrådets hörande har Jag förehaft detta förslag till pröfning
och därvid funnit godt att detsamma i nåder gilla och antaga.

Jag förblifver Eder, gode herrar och svenske män, med all kungl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 1 sand.