om den år 1895 af dem verkstälda granskning

Framställning / redogörelse 1896:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1895 af dem verkstälda granskning

af

STATSVERKETS

jemte dertill körande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1894;

jemte

de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till

KONGL. MAJ:T

afgifna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM

ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKT1EBOLAG,

189G.

i .fl

■■ t

Ingress...........................................................................................••''••••''

Öfversigt af statens finansiela ställning vid slutet af år 1894

Första Hufvudtiteln.

Hof- och slottsstaterna.

Statsanslaget till reparationer å Stockholms slott m. fl. för de Kongl.

bofven upplåtna byggnader...........................................................

Meddelande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida