om den år 1911 af dem verkställda granskning

Framställning / redogörelse 1912:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1911 af dem verkställda granskning

af

STATSVERKETS

jämte därtill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1910 \

jämte

de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till

KUNGL. MAJ:T

afgifna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM

ISAAC MABCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1912.

Innehållsförteckning.

Sid.

Ingress.................................................................................................................. 1.

Öfversikt af statsverkets finansiella ställning vid slutet af år 1910 ...... 5.

Första hufvudtiteln.

Hof- och slottsstaterna.

Anslaget till reparationer å Stockholms slott m. fl. för de kungl. bofven

upplåtna byggnader ........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida