om den år 1915 av dem verkställda granskning

Framställning / redogörelse 1916:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

• •

BERÄTTELSE

om den år 1915 av dem verkställda granskning

av

STATSVERKETS

jämte därtill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1914: \

jämte

de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till

KUNGL. MAJ:T

avgivna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM

ISAAC MARCU8’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1916.

Innehållsförteckning.

Ingress.................................................................;.........■_.....................................

översikt av statsverkets finansiella ställning vid slutet av år 1914

Första huvudtiteln.

Hov- och slottsstatema.

Anslaget till reparationer å Stockholms slott m. fl. för de kungl.

hoven upplåtna byggnader ....................................................................

Anslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida