om den år 1917 av dem verkställda granskning

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1917 av dem verkställda granskning

av

STATSVERKETS

jämte därtill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1916;

jämte

de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till

KUNGL. MAJ:T

avgivna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM 1918

ISAAC MARCUS* BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

Innehållsförteckning.

Sid.

Ingress.........

översikt av

statsverkets finansiella ställning vid slutet av år 1916...

1

5

Första huvudtiteln,

Hov- och slottsstaterna.

Anslaget till reparationer å Stockholms slott m. fl. för de kungl.

hoven upplåtna byggnader.......................................................................

Anmärkning mot användning för därmed icke avsett ändamål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.