om den år 1917 av dem verkställda granskning

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1917 av dem verkställda granskning

av

STATSVERKETS

jämte därtill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1916;

jämte

de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till

KUNGL. MAJ:T

avgivna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM 1918

ISAAC MARCUS* BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

Innehållsförteckning.

Sid.

Ingress.........

översikt av

statsverkets finansiella ställning vid slutet av år 1916...

1

5

Första huvudtiteln,

Hov- och slottsstaterna.

Anslaget till reparationer å Stockholms slott m. fl. för de kungl.

hoven upplåtna byggnader.......................................................................

Anmärkning mot användning för därmed icke avsett ändamål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida