Översyn av riksdagsordningen

Framställning / redogörelse 2013/14:RS3

Sammanfattning

I framställningen föreslås en ny riksdagsordning. Den föreslagna lagen är framför allt en redaktionell och språklig omarbetning av den nu gällande riks- dagsordningen i syfte att göra den mer konsekvent och överskådlig. Vissa ändringar i sak föreslås också.

Ändringarna består i en ny kapitelindelning. Även om flera kapitel föreslås ha samma huvudsakliga innehåll som tidigare får flera bestämmelser i ka- pitlen en ny inbördes ordning. Avsikten med den föreslagna ordningen är att bättre återspegla det processuella flödet i riksdagsarbetet och hanteringen av ärenden och frågor. För att inte tynga kapitlet som handlar om utskotten införs en bilaga till riksdagsordningen där utskottens beredningsområden anges.

Alla bestämmelser, såväl huvudbestämmelser som tilläggsbestämmelser,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2014-01-24 Bordläggning: 2014-01-29 Hänvisning: 2014-01-30 Motionstid slutar: 2014-02-13

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (13)