på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal.

1

Kung!. Maj:ts tal

på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918.

Gode Herrar och Svenske Män!

Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv.

När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget
nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess
förödande verkningar, och de drabba även vårt land tyngre än någonsin.
Konung och folk behöva i sanning endräktigt uppbjuda alla krafter för
att föra Sverige igenom de ständigt växande prövningarna.

En grundval för dessa strävanden är den neutralitet, som Jag vid
krigets början tillkännagivit och sedan dess upprätthållit. Jag är alltjämt
besluten att med fasthet hävda vår opartiskt neutrala ställning och
söka bevara vårt vänskapliga förhållande åt alla sidor.

Jag fortsätter även Mina bemödanden att tillsammans med andra
neutrala makter, i främsta rummet våra skandinaviska grannländer, förbereda
det arbete, som, när kriget en gång slutar, måste upptagas för
att grundlägga en varaktig fred och skapa en rättsordning mellan staterna,
ägnad att trygga allas rätt och livsintressen.

Såsom ett led i Mina strävanden för enighet och samverkan i Norden
beslöt Jag i slutet av förra året att för första gången efter unionens
upplösning avlägga ett besök i Norge. Det har varit Mig kärt att finna,
att detta Mitt steg hälsats med glädje och tillfredsställelse på alla håll
i vårt land. Vid Mitt möte med Norges och Danmarks Konungar i
den norska huvudstaden har det nordiska samarbetet blivit befästat och
utvidgat.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 samt.

2

Kungl. Maj:ts tal.

Yårt gamla broderland Finland har förklarat sig såsom självständig
stat. Sverige har sökt att på allt sätt främja Finlands sak och så snart
förhållandena det medgivit med glädje erkänt dess självständighet. Det
är Min varma förhoppning, att det fria Finland skall med oss och de
övriga skandinaviska rikena enas i gemensamt arbete för fred och framåtskridande.

Jag hoppas även, att Finlands självständighet skall underlätta en
för Sverige tillfredsställande lösning av Ålandsfrågan. Åtgärder för beredande
av en sådan lösning äro av Mig vidtagna.

Krigstidens erfarenheter inskärpa nödvändigheten av fullt samförstånd
mellan regering och folk i de stora utrikespolitiska frågorna. Det
är Min avsikt att förtroendefullt samarbeta med Eder i dessa angelägenheter,
och Jag kommer att av Eder äska särskilda deputerade att med
Mig överlägga.

Fortfarande äro vissa militära anstalter behövliga för tryggande av
vår neutralitet. Dessa åtgärder hava dock kunnat avsevärt begränsas
och, därest krigsläget sådant medgiver, skola ytterligare begränsningar ske.

Den genom kriget minskade världsproduktionen och de krigförandes
ömsesidiga avspärrningsåtgärder hava till ytterlighet försvårat vår tillförsel
och vårt handelsutbyte med främmande länder. Jag gör de allvarligaste
bemödanden att övervinna dessa svårigheter. Vissa begränsade
handelsavtal hava avslutats, och förhandlingar äro inledda i syfte att
möjliggöra ett återupptagande av svensk handel över världshaven på
villkor, som överensstämma med vår självständighet och vår neutralitet.

Främst måste vi dock lita till egna tillgångar.

För att planmässigt uppdriva Sveriges produktion av livsförnödenheter
pågå förarbeten, som torde föranleda förslag till Eder. Våra
förråd för detta konsumtionsår äro ytterst knappa. De måste användas
med strängaste omtanke och sparsamhet, om vårt folk skall kunna nödtorftigt
försörjas.

Jag riktar till allt Sveriges folk en allvarlig vädjan att stödja statens
organ i deras arbete för tillvaratagande och rättvis fördelning av
de förnödenheter, av vilka vårt livsuppehälle beror, och i deras åtgärder
mot dem, som ockra på bristen och dyrtiden.

De alltjämt fortgående prisstegringarna kräva utomordentliga åtgärder
från statens sida. Jag ämnar av Eder äska mycket stora anslag
till prisregleringar, till lindring av de mindre bemedlades levnadsvillkor

Kungl. Maj.ts tal. 3

och till krigstidstillägg och krigstidshjälp för statstjänare och pensionstagare.

Därjämte är det Min avsikt att för stora grupper av statstjänstemän
föreslå fullständiga löneregleringar eller tillfälliga löneförbättringar.

Den hårda tid vi genomleva manar oss att stärka vårt folk även
genom vidgad politisk medborgarrätt och vidsynt socialt reformarbete.

Förslag om politisk rösträtt för Sveriges kvinnor skall föreläggas
Eder, likaså förslag om lika kommunal rösträtt för alla, som betala skatt
till kommunen jämte därmed sammanhängande ändringar i kommunalförfattningarna.
Utredning pågår om lindringar i vissa bestämmelser,
som nu begränsa den politiska rösträtten, och det är Min förhoppning
att även härom kunna framlägga förslag till Eder.

Ny lagstiftning angående fattigvården samt ny vattenrättslagstiftning
äro under utarbetande för att underställas Eder prövning. Det är Min
avsikt att framlägga förslag till lag om rätt för brukare av vissa områden
till deras inlösen.

På straffrättens område ämnar Jag föreslå Eder åtskilliga reformer,
främst rörande villkorlig straffdom och villkorlig frigivning samt borttagande
av straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende. Förslag
till lag om kostnadsfri rättegång för obemedlade skall likaledes framläggas.

I samband med en revision i vissa delar av kristidslagstiftningen
äro skärpta bestämmelser till förekommande av oskälig prisfördyring under
övervägande.

I haven vidare att vänta förslag till en planmässig organisation av
praktiska ungdomsskolor samt till förbättringar i ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen.

Nya åtgärder för främjande av kolonisationen i Norrland förberedas,
och Jag hoppas kunna förelägga Eder förslag i detta syfte.

Betydande anslag skola av Eder äskas till statsjärnvägarnas fortsatta
utveckling, till telefonväsendet samt till statens vattenkraftsverk.

Förslaget till statsreglering är i vissa avseenden uppgjort efter nya
grunder. Åtgärder äro vidtagna för avveckling av förskottsväsendet,
och samtliga av kristiden föranledda utgifter äro täckta med influtna
eller beräknade statsinkomster.

En extra inkomst- och förmögenhetsskatt blir även för nästa år behövlig,
men Jag ämnar föreslå Eder att därifrån fritaga vissa lägre inkomstgrupper.

4

Kungl. Maj.ts tal.

De affärsdrivande verkens starkt stegrade omkostnader kräva avsevärda
taxeförhöjningar, för att avkastningen skall motsvara det i dem
nedlagda kapitalet. Förslag om förhöjda postavgifter skola föreläggas
Eder, och motsvarande höjningar inom telegraf-och telefonväsendet skola
underställas Edert yttrande.

Nedkallande Guds välsignelse över Eder och Edra arbeten förklarar
Jag detta riksmöte öppnat och förbliver Eder, Gode Herrar och Svenske
Män, med all Kunglig nåd och ynnest städse välbevågen.

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.