på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts tal.

1

Kung!. Maj:ts tal

på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918.

Gode Herrar och Svenske Män!

Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig
av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som
från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar Jag
Mitt varma tack.

Eu samhällsangelägenhet av synnerlig vikt har föranlett Mig att
kalla Eder från Edra enskilda värv till detta urtima riksmöte, till vilket
Jag nu hälsar Eder välkomna.

Den brist på viktiga livsförnödenheter och den stegring av alla
levnadskostnader, som det ödeläggande världskriget framkallat även i
vårt land, hava med krigets förlängning allt mera försvårats och under
den senaste tiden antagit oroväckande mått. En verklig återgång till
bättre förhållanden är säkerligen icke att hoppas förr än med den rättvisa
och varaktiga fred, varefter hela den lidande mänskligheten längtar.
Men det åligger Mig och Eder att uppbjuda alla krafter för att så långt
det står i vår makt lindra det betryck, som tynger stora lager av vårt
folk.

På Min framställning beviljade sistlidne lagtima riksdag stora anslag
till krigstidstillägg och kristidshjälp för statens befattningshavare
och pensionärer. Genom den starka prisstegringen hava dessa tillskott
numera blivit uppenbart otillräckliga. Statens värdighet och intresse ej
mindre än omsorgen om dessa stora medborgargruppers utkomst kräva,
att de utan dröjsmål bispringas. Jag har därför funnit Min plikt bjuda
att förelägga Eder förslag till en väsentlig utökning av krigstidstilläggen.
Mina framställningar ansluta sig i allo till de grunder, som av riksdagen
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand.

2

Kungl. Maj.ts tat.

för några månader sedan fastställdes, och det är Min förhoppning att I
skolen kunna utan tidsutdräkt med Mig enas om de nödvändiga förhöjningarna.

Utöver förslagen om extra krigstidstillägg samt om anstalter till bestridande
av därmed förbundna kostnader ämnar Jag förelägga Eder
några ärenden, i vilka Eder medverkan erfordras för ett verksammare
bekämpande av brist och dyrtid.

Jag begär sålunda anslag till en förstärkt organisation av åklagaremakten
med huvudsakligt syfte att kunna kraftigare stävja det samhällsskadliga
prisocker, som alltjämt bedrives. Bland åtgärder, som föreslagits
för att under kristiden trygga en sund användning av landets
kapitaltillgångar, ingår ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att i viss
mån kontrollera användningen av kapital till bolagsändamål, och Jag
framlägger förslag till provisorisk lag i detta syfte. Därjämte föreslår
Jag Eder en förändrad anordning vid tillhandahållandet av den kredit,
vilken vissa krigförande länder betinga sig för handelsutbyte med Sverige.

Den härjande farsot, som sedan någon tid hemsöker även vårt land,
har nödsakat Mig att uppskjuta vissa vapenövningar, att permittera
värnpliktige från andra övningar samt att i stor utsträckning framflytta
inkallelserna av årets rekryter. Då gällande värnpliktslag begränsar
Kungl. Maj:ts rätt till sådan framflyttning inom det löpande året, men
det kan bliva nödvändigt att besluta ett längre uppskov, föreslår Jag
Eder en härför erforderlig lagändring.

Jag ämnar vid detta riksmöte liksom vid de närmast föregående
av Eder äska särskilda deputerade att med Mig överlägga.

Nedkallande Guds välsignelse över Eder och Edra arbeten förklarar
Jag detta urtima riksmöte öppnat och förbliver Eder, Gode Herrar och
Svenske Män, med all kunglig nåd och ynnest städse välbevågen.

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.