Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Redogörelse 2014/15:RS5

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RS5

2014/15:RS5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till styrelsen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen beslut av riksdagsstyrelsen m.m. under tiden den 1 januari–31 december 2014.

Stockholm den 18 februari 2015

På riksdagsstyrelsens vägnar

Urban Ahlin

Kathrin Flossing

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Urban Ahlin, ordförande, Håkan Bergman (S), Jessica Polfjärd (M), Berit Högman (S), Hans Wallmark (M), Leif Jakobsson (S), Per Ramhorn (SD), Cecilia Magnusson (M), Anders W Jonsson (C) och Maria Ferm (MP).

1

2014/15:RS5 REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Bakgrund

Sedan 2012 redovisar riksdagsstyrelsen behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen i en redogörelse till riksdagen, senast i redogörelsen 2013/14:RS6. I redogörelserna har redovisats kortfattade sakuppgifter om riksdagsskrivelsernas nummer och övriga aktuella dokument (framställning, proposition, utskottsbetänkande) och uppgifter om skrivelsen är slutbehandlad eller inte. I förra årets redogörelse 2013/14:RS6 redovisades också i förekommande fall riksdagsstyrelsens beredningsåtgärder och hur skrivelserna har slutbehandlats.

Denna redogörelse tar upp samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret och några äldre riksdagsskrivelser. Vid utvärderingen och uppföljningen av riksdagens beslut är riksdagsstyrelsens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till riksdagsstyrelsen av särskilt intresse. De moment i utskottsbetänkandena som innehåller sådana tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk.

Riksmötet 2012/13

Riksdagens skrivelse

1. nr 87

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Prop. 2012/13:1, redog. 2011/12:RS2, bet. 2012/13:KU1

Tidigare redovisad, se redog. 2012/13:RS4 (p. 7) och redog. 2013/14:RS6 (p. 4)

Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom 13. om Riksdagsförvaltningens årsredovisning: Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 är lagd till handlingarna. Skrivelsen redovisades rätteligen som slutredovisad i redogörelsen 2013/14:RS6 men utan angivande av moment 13. Momentet är slutbehandlat.

2. nr 195

Allmänna helgdagar m.m.

Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:KU16 Tidigare redovisad, se redog. 2013/14:RS6 (p. 5) Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 7 om minnesår för demokratins genombrott*: Chefen för enheten besök, utbildning och evenemang i Riksdagsförvaltningen har haft i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp inom Riksdagsförvaltningen ta fram förslag

2

REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN 2014/15:RS5

på åtgärder för att förbereda och genomföra ett jubileum. Arbetsgruppen lämnade information till styrelsen om det pågående arbetet den 3 december 2014 och en slutrapport lämnades till riksdagsdirektören den 10 februari 2015. Am- bitionen är att under våren 2015 tillsätta en kommitté i enlighet med tillkännagivandet. Riksdagsstyrelsen återkommer till riksdagen i frågan.

Riksmötet 2013/14

Riksdagens skrivelse

3. nr 78

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Prop. 2013/14:1, redog. 2012/13:RS2, bet. 2013/14:KU1 Tidigare redovisad, se redog. 2013/14:RS6 (p. 12) Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 12 om Riksdagsförvaltningens årsredovisning: Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 är lagd till handlingarna. Skrivelsen redovisades rätteligen som slutredovisad i redogörelsen 2013/14:RS6 men utan angivande av moment 12. Momentet är slutbehandlat.

4. nr 213

Interparlamentariska unionen (IPU) Redog. 2013/14:RS4, bet. 2013/14:UU16 Skrivelsen är slutbehandlad.

Den 18 februari 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

5. nr 214

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Redog. 2013/14:RS5, bet. 2013/14:UU17

Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 1 om Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2013/14:RS5: Den 18 februari 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

6. nr 240

Tidningen Riksdag & Departement Framst. 2013/14:RS1, bet. 2013/14:KU33 Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 1 om Riksdagsförvaltningens utgivning av tidningen Riksdag & Departement: Riksdagsstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att utgivningen av tidningen ska upphöra i och med utgivningen av det nummer som enligt tidningens utgivningsplan för maj månad ska ges ut den 19 maj 2014.

3

2014/15:RS5 REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN

7. nr 299

Riksrevisionens årsredovisning 2013 Redog. 2013/14:RR1, bet. 2013/14:FiU35 Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 2 om Riksrevisorernas chefspensioner*, p. a) – p. b): Riksdagsstyrelsen beslutade den 15 oktober 2014 om tilläggsdirektiv till översynen av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter (den s.k. REA- lagskommittén). Tilläggsdirektiven innebär att kommittén dels ska reda ut om sådana oklarheter kring ansvaret för chefspensioner som finansutskottet påtalat i sitt betänkande Riksrevisionens årsredovisning 2013 (bet. 2013/14:FiU35) även finns hos övriga myndigheter under riksdagen, dels föreslå hur regelverket kan förtydligas när det gäller ansvaret för och redovisningen av de aktuella pensionerna. Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 30 oktober 2015.

8. nr 332

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser Redog. 2013/14:RS6, bet. 2013/14:KU21

Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 2 om Riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser: Den 18 februari 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

9. nr 352

Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46

Skrivelsen är slutbehandlad.

Den 18 februari 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2014/15

Riksdagens skrivelse

10. nr 58

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2, bet. 2013/14:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 1 om anslagen m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, p. d) om investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen: Riksdagsdirektören beslutade om internbudget för Riksdagsförvaltningen den 3 februari 2015. I internbudgeten ingår även investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten ingår

4

REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL RIKSDAGSSTYRELSEN 2014/15:RS5

också i Riksdagsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 som beslutades av riksdagsstyrelsen den 3 december 2014.

Mom. 1 om anslagen m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, p. e) om låneram för Riksdagsförvaltningen och p. g) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Riksdagsstyrelsen beslutade den 17 december 2014 om anslagsdirektiv för budgetåret 2015 avseende Riksdagsförvaltningen och när det gäller p. g) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: avseende Riksdagsförvaltningens anslag 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m., 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag.

Mom. 1 om anslagen m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1, Rikets styrelse, p. f) om anslagsfinansiering av JO:s anläggningstillgångar och p. g) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Riksdagsstyrelsen beslutade den 17 december 2014 om anslagsdirektiv för budgetåret 2015 avseende Riksdagens ombudsmän (JO) och när det gäller p. g) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: avseende Riksdagens ombudsmän (JO) anslag 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO).

Mom. 8 om Riksdagsförvaltningens årsredovisning: Den 18 februari 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2015-02-27 Bordlagd: 2015-03-03 Hänvisad: 2015-03-04 Motionstid slutar: 2015-03-18

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.