Redogörelse till riksdagen

Framställning / redogörelse 1988/89:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:20

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds
verksamhet under år 1988

Enligt lagen om revision av riksdagsförvaltningen m.m. (SFS 1988:46) skall
riksdagens revisorer granska Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet.
Revisorerna skall särskilt se till att fondens organisation av och
kontroll över redovisningen samt medels- och värdeförvaltningen är tillfredsställande.

Vi anmäler härmed vår granskning av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds
verksamhet under år 1988.

Stiftelsens nya ställning m.m.

Riksbankens jubileumsfond har till ändamål att främja och understödja till
Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Fr.o.m. den 1 januari 1988 har
jubileumsfonden helt frigjorts från riksbanken varvid den bl.a. fått en egen
självständig medelsförvaltning. Avsikten med de förändringar som inträtt
har varit att långsiktigt lösa finansieringen av jubileumsfondens verksamhet
och att säkerställa fondens framtida utdelningskapacitet utan ytterligare
medelstillskott från riksbanken. I enlighet med riksdagens bemyndigande
(förs. 1986/87:22, FiU 1986/87:33, rskr. 1986/87:364) förvärvade riksbanken i
angivet syfte vid årsskiftet 1987-1988 stiftelsens obligationer för en köpeskilling
av 600 milj. kr. och överförde i maj 1988 ytterligare 900 milj. kr. i
kontanta medel till stiftelsen. Stiftelsens kapital ökade därmed till 1500 milj.
kr.

Riksdagen har också fastställt delvis nya stadgar för Stiftelsen Riksbankens
jubileumsfond, vilka trädde i kraft den 1 januari 1988 (förs. 1987/88:6,
FiU 1987/88:4, rskr. 1987/88:67).

Genom att jubileumsfonden helt frigjorts från riksbanken har dess
ställning som stiftelse blivit mer entydigt markerad. Det ingår därför inte
längre i riksdagens revisorers åliggande att beträffande fondstyrelsens
förvaltning göra något uttalande i ansvarsfrihetsfrågan och ej heller för
riksdagen att ta ställning i denna fråga.

Genomförd granskning

Vid granskningen av jubileumsfondens verksamhet år 1988 har vi liksom
tidigare år biträtts av Bohlins Revisionsbyrå AB. Auktoriserade revisorn Per
Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen. Som framgår av
bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån vid sin granskning inte funnit
något som gett anledning till anmärkning.

Redog.

1988/89:20

1

1 Riksdagen 1988/89. 2 sami. Nr 20

Vid behandlingen av detta ärende har vi också tagit del av styrelsens för Redog. 1988/89:20
jubileumsfonden berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under
år 1988 (redog. 1988/89:21). I berättelsen ingår ett revisionsutlåtande från
revisionsbyrån Hagström & Sillén AB (ingår numera i Hagström & Olsson
AB) vilken byrå haft fondstyrelsens uppdrag att svara för den interna
revisionen av jubileumsfonden. Vi har också delgetts en av internrevisorerna
upprättad revisionsrapport avseende årsbokslutet.

Sammantaget har granskningen av verksamheten vid jubileumsfonden
under år 1988 inte gett oss anledning till något särskilt uttalande.

I sammanhanget noterar vi att stiftelsens aktiva medelsförvaltning av olika
skäl inte kom i gång förrän i början av december 1988, då stora placeringar
gjordes i räntebärande svenska värdepapper. Det finns därför ännu inte
någon grund för bedömning av placeringsinriktning, behov av fonderingar
m.m.

Förslag

Under hänvisning till det anförda får vi såsom externrevisorer föreslå

att riksdagen lägger Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds berättelse
över verksamhet och förvaltning under år 1988 (redog. 1988/

89:21) utan anmärkning till handlingarna.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Arne Gadd (s), Hans Lindblad (fp), Kjell Nilsson (s), Anita
Johansson (s), Anders G Högmark (m), Torsten Karlsson (s), Rune Jonsson
(s), Per Stenmarck (m), Margit Gennser (m), Ulla-Britt Åbark (s), Lennart
Brunander (c) och Bengt Kronblad (s).

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit byråchefen Bo
Willart och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 6 april 1989
På riksdagens revisorers vägnar

Arne Gadd

Britt-Marie Holmgren

2

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för Riksbankens jubileumsfond 1988

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av Riksbankens jubileumsfond. Vi får härmed avge följande rapport
över vår granskning av fondens räkenskaper och förvaltning under 1988.

Vi har tagit del av Riksbankens jubileumsfonds förvaltningsberättelse och
bokslut per 31 december 1988 samt styrelsens protokoll. Vi har vidare tagit
del av Hagström & Sillén AB:s, i egenskap av internrevisorer, granskningsrapporter
samt i övrigt bildat oss en uppfattning om de vidtagna granskningsåtgärderna.

Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 15 februari 1989
Bohlins Revisionsbyrå AB

Per Melin

Redog. 1988/89:20
Bilaga

3

gotab 88452, Stockholm 1989