Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2007

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS11

1999/2000:T1

Redogörelse till riksdagen

2007/08:RRS11

Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2007

Enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riks­revisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för Riksbanken (3 §). Enligt samma lag (10 §) ska en revisionsberättelse över den årliga revisionen av Riksbanken lämnas till riksdagen senast en månad efter det att årsredovisningen har lämnats.

Revisionsberättelsen för Riksbanken ska enligt lagen om statlig revision (5 §) innehålla ett uttalande om balansräkningen och resultaträkningen bör fastställas och om fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet.

Enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska direktionen före den 15 februari till riksdagen, Riksrevisionen och fullmäktige avge redovisning för det föregående verksamhetsåret. Fullmäktige ska till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst.

Lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen reglerar också styrelsens roll. Enligt lagen (12 §) beslutar styrelsen om framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av riksrevisorernas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen samt revisionsberättelsen över bl.a. Riksbanken.

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har genomfört granskning av Riksbankens årsredovisning för år 2007. Resultatet framgår av bifogad revisionsberättelse (se bilaga).

Enligt berättelsen är det Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

Riksrevisionen tillstyrker att riksdagen fastställer balansräkningen och resultaträkningen.

Riksrevisionen tillstyrker vidare att riksdagen beviljar ansvarsfrihet för fullmäktige för dess verksamhet och för direktionen för förvaltningen av Riksbanken för 2007.

Styrelsens redogörelse

Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed denna redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 20 februari 2008

På Riksrevisionens styrelses vägnar

Eva Flyborg

Anna Aspegren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet:

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Eva Flyborg (fp), Anne-Marie Pålsson (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Ewa Thalén Finné (m), Alf Eriksson (s), Per Rosengren (v), Margareta Andersson (c), Helena Hillar Rosenqvist (mp), Rose-Marie Frebran (kd), Leif Pettersson (s) och Lennart Hedquist (m).

Bilaga

Elanders, Vällingby 2008

bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2008-02-20 Bordläggning: 2008-02-22 Hänvisning: 2008-03-03