Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2007

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS12

1999/2000:T1

Redogörelse till riksdagen

2007/08:RRS12

Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2007

Enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Av lagen framgår också att en revisionsberättelse över den årliga revisionen av stiftelsen ska lämnas till riksdagen senast en månad efter det att årsredovisning har lämnats.

Lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen reglerar styrelsens roll. Enligt lagen beslutar styrelsen om framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av riksrevisorernas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen samt revisionsberättelser över bl.a. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har genomfört granskning av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Resultatet framgår av bifogad revisionsberättelse (bilaga).

Enligt berättelsen är det Riksrevisionens ansvar att enligt god redovisningssed granska stiftelsens årsredovisning i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida års­redovisningen är rättvisande. Riksrevisionen har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Riksrevisionen konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande och i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Styrelsens redogörelse

Riksrevisionens styrelse överlämnar denna redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 20 februari 2008

På Riksrevisionens styrelses vägnar

Eva Flyborg

Anna Aspegren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet:

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Eva Flyborg (fp), Anne-Marie Pålsson (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Ewa Thalén Finné (m), Alf Eriksson (s), Per Rosengren (v), Margareta Andersson (c), Helena Hillar Rosenqvist (mp), Rose-Marie Frebran (kd), Leif Pettersson (s) och Lennart Hedquist (m).

Elanders, Vällingby 2008

bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2008-02-20 Bordläggning: 2008-02-22 Hänvisning: 2008-03-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.