RR8

Framställning / redogörelse 2002/03:RR8

Förslag till riksdagen

2002/03:RR8

Riksdagens revisorers förslag angående Familjehemsvården 2002/03 RR8 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat i vilken utsträckning de mål och regler som socialtjänstlagstiftningen formulerar för familjehemsvården efterlevs. Inom ramen för granskningen har en riksrepresentativ enkätundersökning till landets socialtjänstenheter genomförts. Vidare har en intervjuundersökning gjorts med handläggare som arbetar med familjehemsvård vid kommuner och länsstyrelser.

Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Familjehemsvården (2001/02:16). Rapporten finns som bilaga 1 till denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren finns i bilaga 2.

Revisorernas överväganden

Nationell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2002-11-21 Bordläggning: 2002-11-21 Hänvisning: 2002-11-22 Motionstid slutar: 2002-12-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (7)