tillstånd och förvaltning

Framställning / redogörelse 1896:RGK

RIKSDAGENS

år 1895 församlade

REVISORERS

BERÄTTELSE

om granskningen af

RIKSGÄLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1896.

h-f\A * t/''j v j» 111.

9 ioi ÄltH.i'' •jk

i \ f f

fr •

$1 ? fq

» .! . *1 - ä

ri I

i» "fro^.a.fifik;^i

• •;

« :■ ■''

Ui i»

ot fiV
-

Jemlik^ föreskriften i § 6 af gällande instruktion få undertecknade, af innevarande

års Riksdag utsedde Revisorer, härmed afgifva berättelse om hvad som

förekommit vid den nu fullbordade granskningen af Riksgäldskontorets räkenskaper

samt de i afseende å kontorets förvaltning af Fullmägtige fattade beslut

och vidtagna åtgärder.

Vid sin första sammankomst, den 1 nästlidne Oktober, fingo Revisorerne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida