tillstånd och förvaltning

Framställning / redogörelse 1912:RGK

RIKSDAGENS

år 1911 församlade

REVISORERS

BEKÄTTELSE

om granskningen af

RIKSGÄLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

F. A. HYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1912.

Undertecknade af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, hvilka enligt

föreskriften i riksdagsordningens 72 § den 2 nästlidne oktober påbörjat och innevarande

dag fullbordat granskningen af riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning,

få härmed afgifva den berättelse därom, som i 6 § af den för Riksdagens

Revisorer gällande instruktion finnes föreskrifven.

Vid revisionsförrättningens början fingo Revisorerna från fullmäktige i

riksgäldskontoret emottaga deras den 28 sistlidne september dagtecknade berättelse

angående kontorets tillstånd och förvaltning.

Enär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida