RIKSDAGENS

år 1917 församlade

REVISORERS

BERÄTTELSE

om granskningen av

RIKSGÄLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

A.-B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1918.

.

v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Inledning ...............................................................................................

Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång......................................

Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång ..........................,.......

Riksgäldskontorets kapitalinkomster och kapitalutgifter år 1916................

Riksstatstitlar för utgifter ....................................................... ...................

Översikt av riksgäldskontorets rörelse under år 1916 samt dess ställning
vid årets slut...............................................................................................

Byggnadsfonden för riksdags- och riksbankshus..........................................

Riksgäldskontorets upplåning in. m.............

Utbetalningar å av riksdagen beviljade anslag för kapitalökning...............

Riksdagskostnader, förvaltningskostnader vid riksgäldskontoret m. m......

Allmänna hypoteksbankens, Konungariket Sveriges stadshypotekskassas
samt Strömsholms m. fl. kanalbolags räkenskaper in. in.....................

Enskilda med statslån understödda järnvägsaktiebolags räkenskaper.........

Uppgift å de järnvägsaktiebolag, vilka häfta i förfallen skuld för erhållna
statslån .......................................................................................................

— 4 -

Riksgäldskontorets förluster på järnvägslån.................................................. Sid. 346

Ang. vissa järnvägsbolags försummelse att inbetala förfallna belopp å

sina statslån............................................................................................... 34g

Ang. år 1917 vidtagen ändring i gällande instruktion för statens ombud

i enskilda järnvägsbolags revision.......................................... „ 348

Ang. fördröjande av utgivandet av registret till riksdagens protokoll med

bihang.......................... „ 348

Inventering i riksgäldskontoret m. m........................................................... „ 349

Obligation m. m. till 1916 års statslån, 2:a emissionen............................. „ 352

Kontrakt ang. 1917 års statslån................................................................... „ 355

Obligation m. m. till samma lån ................................................................... n 359

Tabellbilagor........................... „ 363

— 5 —

Undertecknade av innevarande års riksdag utsedde revisorer, vilka enligt
föreskriften i riksdagsordningens 72 § den 1 nästlidne oktober påbörjat och innevarande
dag fullbordat granskningen av riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning,
få härmed avgiva den berättelse därom, som i (3 § av den för riksdagens
revisorer gällande instruktion finnes föreskriven.

Vid revisionsförrättningens början (Ingo revisorerna från fullmäktige i
riksgäldskontoret emottaga deras den 25 sistlidne september dagtecknade berättelse
angående kontorets tillstånd och förvaltning.

Enär riksgäldskontorets räkenskaper intill 1915 års utgång blivit vid föregående
revisionsförrättningar granskade, samt riksdagen tillerkänt fullmäktige i
riksgäldskontoret full ansvarsfrihet för alla beslut och åtgärder, som finnas antecknade
i deras protokoll till och med den 14 januari 1917, hava nu församlade
revisorer läst de hos fullmäktige efter sistnämnda dag intill utgången av sistlidne
september förda såväl allmänna som särskilda protokoll ävensom granskat riksgäldskontorets
huvudbok för år 1916 med därtill hörande verifikationer samt 1916
års räkenskap rörande byggnadsfonden för riksdags- och riksbankshus.

Från riksgäldskontoret har till revisorerna överlämnats revisionsberättelser
för år 1916 m. fl. handlingar rörande Allmänna hypoteksbanken och Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa ävensom de kanal- och järnvägsbolag, i vilkas revisioner
ombud å det allmännas vägnar deltaga, och hava jämväl dessa berättelser
och handlingar blivit av revisorerna genomgångna samt, vad beträffar statens
fordringar hos nämnda kanal- och järnvägsbolag, jämförda med riksgäldskontorets
räkenskaper.

Slutligen hava revisorerna företagit sedvanlig inventering av riksgäldskontorets
värdehandlingar.

liiksgäMslvOiitorcts skulder vid m<> års utgång.

1

Räntefot.

Belopp, vara
lånet ursprung-ligen upplagts.

Amorterings-

tid.

Riksgäldskonto-rets skuld vid
1916 års slut. !

I. Skulder, löpande med ränta.

Kronor.

Kronor.

| Fonderade län:

■ !

a) Av riksgäldslconioret upptagna obliga-tionslån:

3,6 % statslånet.........................................

3,6 %

96,000,000

— —

83,689,360

....

[ 1880 års statslån........................

'' 3 V* „

119,790,000

1882 -1930

59,187,876

—|

11886 „ „ ....................................

s1/» »

72,000,000

1887—1961

54,566,222

23

1888 ,, ,, ...... .....

-3

26,666,666

67

- -

24,183,111

11

; 1890 „ „ .....................................

.35,555,555

56

1891—1940

24,342,222

22

1894 „ „ .......................

3

36,000,000

inom år1950

16,878,600

—!

1899 „

3 1!

° i 2 ’''

72,000,000

1903—1953

31,340,520

—,

1900 .................

o 1/

° / 2 »>

3V» »

36,320,000

_

- -

36,320,000

11904 „ „ .....................................

36,000,000

j 79,056,000

1906

3Va „

3 1 ’

43,200,000

— —

1907 „ „ .........................

46,800,000

46,800,000

1908 „ ...............................

| 4 % t. o. m. |
j 20/6 1918, i
) därefter |

1 3 \> %. 1

1 4 % t. o. m. 1
) »/. 1926,

54,480,000

54,480,000

__

1911 „ „ ....................................

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

1913 .. .......................

j därefter

1 3 Va % 1

A 1 / o/

2 ,0

1914 „ „ ..................

5 „

--

159,567,200

1916 „ .................

5

■ - -

_

115,805,700

= Kr. 930,216,811: 56.

Transport

,930,216,811

56

— 7 —

1

Belopp, vara

Riksgäldskonto-

Räntefot.

lånet ursprung-ligen upplagts.

Amorteriiigs-

tid.

reta skuld vid
1916 års slut.

b) av riks gäldskontoret övertagna lån:

I sammanhang med Västkustbanans in-

Kronor.

Kronor.

Transport 1930,216,811

56

köp av staten övertagna kommun-

15 %

*) 799,580 71

1896—1922

219,883

61

lån .........

14,7 „

*) 149,32353

1896—1927

40,100

09

Örebro—Svartå järnvägsaktiebolags av

staten övertagna obligationslån ......

4 %

•) 732,000 —

1907—1937

583,000

Järnvägsaktiebolaget Malmö—Kontinen-

tens av staten övertagna obliga-tionslån av år 1898.. .

4 „

*) 1,579,000-

1909—1940

1,347,000

Dito dito av år 1902

4 „

*) 858,000!—

1909—1942

745,000

-1

= Kr. 2,934,983: 70.

.

c) övrig fondcracl statsskuld:

Innestående fond för Göta kanals under-

håll....................

5 »

140,889 —

140,889

Köpeskillingen för fastigheten n:o 1 i

kvarteret Lejonet i Stockholm.........

4 „

2,250,000 -

2,250,000

—j

Kr. 2,390,889: —

1

= Kr. 1)35,542,684: 26.

:

Svenska 4*/4 % statsskuld förbindelser nr "It''

44,600,000

till 7.....................................................

4 6 i %

-- -

1

Diverse skulder:

Tillfälligt reverslån.................................1

---

302,916

67

Förräntade värnskattemedel....................

_ |_

12,000,000

Vattenfallsverkcns förnyelsefonder........

--_ |_

800,000

—■

= Kr. 13,102,916: 67.

Transport

993,245,600 98

'') Utgör (let av staten övertagna skuldbeloppet.

— 8 —

Riksgäldskonto-rets skuld vid
1016 års slut.

Kronor.

Iliksgfililxkoiil»reta fonder:

Transport

993,245,600

93

Likvidations- och amortissementsfonderna.........................................................

6,097,017

03

Fonden för statsskuldens amortering..........................................................

15,166,040

86

Riksgäldskontorets pensionsfond .................. ........................................

20,219

01

.

= Kr. 21,283,276: 89.

II. Skulder, icke löpande med ränta.

Icke lyffade belopp å anslag, som anvisats tili utgående från riksgäldskontor?!:
å anslag till utgifter för kapitalökning:

Telefonkabel till Gottland, anslag för år 1914 å 600,000 kronor, återstoden

250,000

1 Telefonförbindelse mellan Sverige och Tyskland, anslag för år 1915......

325,000

Statsbanan Göteborg—Skee, anslag för år 1911 å 2,038,000 kronor, åter-stoden ...................................................................................

100,000

Statsbanan Östersund—Ströms vattudal, anslag för år 1912 å 1,400,000
k ron nr återstod fin .......................................................

75,000

_

Statsbanan Järna—Norrköping, anslag för år 1915 å 1,612,000 kronor,

återstoden .......................................................................................

Anläggningar i Nyköping för trafikutbyte mellan statsbanan och Oxelö-sund—Flen—Västmanlands järnväg, anslag för år 1915 .................

812,000

50,000

Dubbelspår Norrköping—Mjölby, anslag för år 1916 å 2,150,000 kronor,

600,000

i

Statsbanan Älvsby—Piteå, anslag för år 1914 å 935,000 kronor, återstoden

85,000

—-

Förbindelse vid Haparanda mellan svenska och finska järnvägsnätet,
anslag för år 1916 å 1,000,000 kronor, återstoden .............................

25,000

Inköp av vattenfall för elektrisk drift å statens järnvägar, anslag för år
1907 å ett belopp intill 5,000,000 kronor, varav icke tagits i anspråk

80,241

67

Transport

1,016,931,119149

— 9 —

Riksgäldskonto-rets skuld vid
1916 års slut.

Kronor.

Transport

Inköp av fastigheter för Trollhätte kraftverk:

1,016,931,119

49

anslaget för år 1908 å 300,000 kronor, återstoden ... Kr. 75,392: 64
anslaget för år 1910 å 500,000 kronor, återstoden ... „ 213,161: 53

288,554

17

Allmänna järnvägslånefonden:

anslagen för åren 1907—1911 å sammanlagt 7,500,000
kronor: olyftade belopp å av Kungl. Maj:t bevil-jade lån.................................................................... Kr. 34,800: —

belopp, som icke vidare torde kunna disponeras...... „ 7,500: —

42,300

anslagen för åren 1912—1916 å sammanlagt 7,500,000
kronor: olyftade belopp å av Kungl. Maj:t bevil-jade lån................................................................. Kr. 1,327,850: —

belopp, som kunnat disponeras till utgången av år 1916 „ 5,000: —

1,332,850

Bibanefonden:

anslagen för åren 1912—1915 å sammanlagt 6,000,000 kronor: olyftade
belopp å av Kungl. Maj:t beviljade lån.............................................

5,000,000

= Kr. 9,065,945: 84.

Diverse skulder:

Utelöpande förfallna obligationer och kuponger

20,484,274

56

Av statskontoret till riksgäldskontorets förvaltning överlämnade kassabe-hållningar..................................................................................

10,000,000

I riksgäidskontoret innestående, byggnadsfonden för riksdags- och riks-bankshus tillhöriga medel....................................................................

32,424

76

= Kr. 30,516,699: 32.

Transport

1,054,111,522(98

Rev. Iier. 191? ang. vila gäld »kontoret. 2

10 —

Transport

Inom linjen förda skulder:

Det enligt 1779 års riksdags beslut till hemgift åt dåvarande Hertigen av
Södermanland, sedermera Konung Karl XIII, anslagna
kapital .................................................................. Kr- 150,000:

varå ränta efter fem procent årligen utbetalas till
Hans Maj:t Konungen. (Fört inom linjen enligt
1840—1841 års riksdags beslut.)

Lappmarks ecklesiastikfonds vid kanslistyrelsens upplösning
år 1834 till riksgäldskontoret överlämnade behållning
.......................................................................... » 100,77 i: 16.

(Förd inom linjen enligt 1840—1841 års riksdagsbeslut.)

De av riksgäldskontoret å statsverkets vägnar utfärdade
och till Allmänna hypoteksbanken såsom grundfond
för densamma överlämnade 31/2 procent obligationer ,, 30,000,000:

(Upptagna inom linjen enligt fullmäktiges beslut den
7 november 1861.)

De av riksgäldskontoret å statsverkets vägnar utfärdade
och till Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
såsom grundfond för densamma överlämnade 31/2
procent obligationer......................................................... » 30,000,000:

Riksgäldskontorets
skuld vid
1916 års slut.

Kronor.

1,054,111,522

98

Kr. 60,250,777: 16.

Summa Kr. 11,054,111 ,o22|98

— 11 —

Riksgäl (Iskontorets tillgångar yid 1916 års utgång.

Tills ridare förräntade medel:

Utlånat inom landet............................................................

Er.

5,511,111:

il

| Svenska obligationer .......................................................

11

1,078,926:

22

j Av främmande stater utgivna obligationer och andra

skuldförbindelser ;.........................................................

11

15,177,158:

28

Innestående hos utländska banker och bankirhus.........

11

160,503:

10

Uppköpta utländska valutor .............................................

11

10,010,248:

89

Hos banker och bankirhus innestående förskott, avsedda till inlösen av
förfallna obligationer och kuponger, tillhörande de fonderade lånen...

Av utländska bankhus inlösta, ej inkomna kuponger m. in.........................

Förskott för uppförande av nya byggnader för naturhistoriska riksmuseum

Förskott för uppförande av nya byggnader för allmänna barnbördshuset i
Stockholm.................................................................................................

Fordran av Overintendentsämbetet .......................................

Riksgäldskontorets fordran å förslagsanslagen

till riksdags- och revisionskostnader m. in.
„ räntor å statsskulden...............................

Debiterad, ej avförd kapitalrabatt å d. 31/12 1916 ej inbetalda andelen av
valutan för 2:a emissionen av 1916 års statslån ....................................

Transport

Riksgäldskontorets

fordran vid
1916 års slut.

Kronor.

31,937,947

O

CD

7,785,134

88

13,941,221

52

990,000

569,360

''

8,000

17,258

90

887,885

45

228,323

31

56,365,131 66

— 12 —

Riksgäldskontovcts

fordran vid
1916 års slut.

Transport

Fordran av konsortium för övertagande av 1916 års 5% statslån, emission
1 10 1916..............................................................................................

Fordran å i riksgäldskontoret tecknade belopp av samma lån.....................

Kassaförstärkning till statskontoret ................................................................

Fordran för lilla krediti vet................................................................................

Förskott till kassören ..............................i........................................................

Behållning å riksgäldskontorets giroräkning i riksbanken ..........................

Inom linjen förda tillgångar:

Sveriges allmänna hypoteksbanks grundfond...............

Konungariket Sveriges stadsbypotekskassas grundfond

Statsverkets fordran för av riksgäldskontoret utgivna
lån:*)

från allmänna järnvägslånefondeD:

kapital och ränta............... Kr. 72,990,215: 46

från bibanefonden:

kapital................................. „ 1,000,000: —

från allmänna byggnadslånefonden: kapital

och ränta................ „ 1,263,219: 31

Kr. 30,000,000:
30,000,000:

75,253,434: 7 7

Kr. 135,253,434: 77

Saldo: skulder över tillgångar.

Summa Kr.

Kronor.

56,365,131 66

14,447,980''—!

1,836,874 37
160,000,000 —
15,000,000 —
13,906
38,981,011

Kr.! 286,644,906 33

767,466,616

1,054,111,522

*) Riksgäldskontorets fordran vid 1916 års slut för lån, utgivna från allmänna byggnadslånefonden,
bibanef onden och allmänna järavägslån ef onden har i enlighet med statsbokföringskommitténs förslag till ändrad
bokföring för riksgäldskontoret förts såsom tillgång inom linjen.

— 13

Statsverkets fordran vid 191(i års utgång för av riksgäldskontor

utgivna lån.

a) från allmänna järnvägslåne-fonden:

För anläggning av järnväg från
Herrljunga över Vänersborg till
Uddevalla samt järnvägens om-byggnad till normalspårig (Udde-valla —Vänersborg— Herrl j unga
järnvägsaktiebolag) ..

Ursprung-

liga

beloppet.

Lånets

utbetalnings tid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

2,600,000

1865—1867, 1898

O %

4 %

1,868,258

j

I

1

i

08

För dito av dito mellan Växjö och
Karlskrona (Karlskrona—Växjö
järnvägsaktiebolag)

2,600,000

1872—1874

5 „

4^2 %

751,679

25

För dito av dito från Ludvika till
Kil (Bergslagernas järnvägsaktie-bolag) ..........

5,000,000

1874—1876

5V2 %

0 %

2,479,741

82:

För dito av dito från Vislanda till
Bolmen (Karlshamn—Vislanda
järnvägsaktiebolag) .....................

*)500,000

1877—1878

5!/

° ''16 »

4l/2 °/.

456,507

41 j

För dito av dito från Hultsfred till
Västervik (Hultsfred—V aster vik
—Åtvidaberg—Bersbo järnvägs-aktiebolag) ....................................

1,750,000

1877—1879

5°/.

4V* „

2,125,485

41

Transport

7,681,671

9 7|

*) Ifrågavarande lån, som utbetalades med 785,()00 ler., blev jämlikt medgivande av 1904 års riksdag dels
genom avskrifning, dels genom avbetalning nedsatt till ett kapitalbelopp av 500,000 kronor.

— 14 —

1

*

\

Ursprung

liga

beloppet

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg mellan

Transport

7,681,671

97

Västervik—Åtvidaberg—Bersbo
(Hultsfred—Västervik—Åtvida-berg—Bersbo j ärnvägsaktiebolag)

1,865,000

1877—1879

5 %

4V2 %

2,261,713

98

För dito av dito från Visby till

Hemse (Gottlands järnvägsaktie-bolag).............................................

500,000

1877—1879

5 „

4V2 „

370,529

21

För dito av dito från Varberg till

Borås (Varberg—Borås järnvägs-aktiebolag) ....................................

2,600,000

1879—1881

5 „

4 ii
* 12 ”

2,074,734

19

1 För dito av dito från Krylbo till Bor-

länge (Södra Dalarnes järnvägs-aktiebolag) ....................................

2,375,000

1879-1882

5 „

41/

* 1 2 ”

1,904,834

72

För dito av dito från känna till Norr-

tätje (Stockholm—Rimbo järn-vägsaktiebolags skuld förogulden
köpeskilling för järnvägen) ......

580,000

1883—1887

5 „

4 1/

^ 12 »

528,164

09

För dito av dito från Borlänge till

Insjön (Södra Dalarnes järnvägs-aktiebolag) ....................................

950,000

1883—1886

. 5 „

41 /

^ 12 >»

826,222

Öl

| För dito av dito från Vetlanda till

Sävsjö (Aktiebolaget Vetlanda
järnvägar) ....................................

300,000

1883, 1885—1886

5 „

4V* »

267,995

65

j För dito av dito från Finspång till

Norsholm (Norra Östergötlands

järnvägsaktiebolag) .....................

1

500,000

1883—1886

5 „

41 / 2 „

430,536

13

Transport

16,346,401)95

— 15 —

Ursprung-

liga

beloppet.

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från

Transport

16,346,401

95

Stockholm till Rimbo (Stockholm

—Rimbo järnvägsaktiebolag)

500,000

1883-1885, 1887

5 %

41 /2 %

420,348

80

För dito av dito från Borås till

Svenljunga (Borås—Alvesta järn-vägsaktiebolag) ................

500,000

1884—1887

5 „

4\/2 „

428,924

99

För dito av dito från Skara till

Kinnekulle och Vänern (Väster-götland—Göteborgs järnvägs-aktiebolag) .....................

324,000

1887—1889

5

41/„

275,702

02

För dito av dito från Halmstad till

^ / 2 ”

Byholma och Bolmen (Halmstad
—Bolmens järnvägsaktiebolag)...

824,915

1887, 1888, 1890

5 „

Al/

^ / 2 ”

722,041

24

För dito av dito från Vadstena till

Ödeshög (Fågelsta—Vadstena—
Odeshögs järnvägsaktiebolag) ...

300,000

1888-1890

5 „

41/2 „

258,721

03

För dito av dito från Karlshamn till

Ronneby och Gullbårna (Mellersta
Blekinge järnvägsaktiebolag)......

1,102,250

1888—1890, 1893

5 „

41 /2 „

1,021,020

52

För dito av dito från Mora strand

till Östra Värmlands järnväg
med bibana (Mora—Vänerns
järnvägsaktiebolag) .

1,000,000

1889-1893

5 „

4J/2 „

920,459

53

För dito av dito från Mariestad till

Gössäter (Västergötland—Göte-borgs järnvägsaktiebolag) .

305,000

1890, 1891

5 „

41l2 „

279,253

Öl

Transport

20,672,873|go

— 16 —

Ursprung

liga

beloppet

Lånets

utbetalnings tid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från

Transport

20,672,873

69

Vittsjö till Hässleholm (Hässle-holm—Markaryds järnvägsaktie-bolag) .............................................

404,000

1890—1892

5 %

4VS °i°

692,171

57

För dito av dito från Björndalsbron

till Munkfors (Skymnäs—Munk-fors järnvägsaktiebolag) ............

90,835

1891, 1892

5 „

41/, „

83,298

61

För dito av dito från Härnösand till

Sollefteå (Härnösand—Sollefteå
järnvägsaktiebolag) .....................

2,350,000

1892-1895

5 ,,

41/, „

2,269,653

05

För dito av dito från Klippan till

Röstånga (Hälsingborg—Hässle-holms järnvägsaktiebolag) .........

290,000

1892, 1893

5 „

41/. »

253,454

44

För dito av dito från Malmö till

7bmeZ/7/a(Malmö—1Tomelilla järn-vägsaktiebolag) ..........................

1,300,000

1892—1894, 1896

5 „

41/» »

1,284,078

70

För dito av dito från Nybij till Söder-

tälje med bibanor (Norra Söder-manlands järnvägsaktiebolag) ...

1,800,000

1892—1896

5 „

41/

* / 2 ”

2,668,572

85

För dito av dito från Norrköping

över Kummelby till Söderköping
och från Kummelby till Arkösund
(Norrköping—Söderköping—Vik-bolandets järnvägsaktiebolag) ...

653,000

1893—1895

5 „

4V2 „

637,864

68

För dito av dito från Uddeualla till

Lelången (Uddevalla—Lelångens

41/2

1,327,165

järnvägsaktiebolag) .....................

1,247,000

1895, 1896

5 „

42

Transport

29,889,132

96

— 17 —

Ursprung-

hga

beloppet.

Låuets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

1

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från Gult-

Transport

29,889,132

96

bärnet till Torsås (Ostra Blekinge
järnvägsaktiebolag) ....................

537,500

1897—1899

5 •/.

4 ö 2 %

543,262

32

För dito av dito från Giillbärna till

Tursås (Östra Blekinge järnvägs-

aktiebolag) *).........................

108,000

1910

M / 0/

*; / 2 /0

41/

102,999

94

För dito av dito från Markaryd till

v

Veinge (Markaryd—Veinge järn-vägsaktieboiag) ...........................

561,000

1897, 1898, 1900

5 %

41 /

* / 2 ”

896,924

48

För dito av dito från Klintehamn till

Hörna (Klintehamn—Roma järn-vägsaktiebolag) ..........................

213,250

1897, 1899—1900

5 „

41/

^ / 2 ”

356,202

87

För dito av dito från Västkinde till

Tingstäde (Gottlands järnvägs-aktiebolag) ....................................

119,000

1899, 1902

5 „

41/2 „

111,538

so

För dito av dito från Sala till Gävle

—Dala järnväg vid Hagaström
(Sala—Gysinge—Gävle nya järn-vägsaktiebolag) ...........................

1,545,500

1899—1901

5 „

41/, „

1,597,576

08

För dito av dito från Salu till Gävle

—Dala järnväg vid Hagaström
(Sala—Gysinge—Gävle nya järn-vägsaktiebolag **).......................

300.049

94

1914

4 1 /., „

300,049

94

ransport

33,797,687

49;

*) Detta lån har bildats genom kapitalisering av förfallna belopp å Östra Blekinge järn vägsaktiebolags äldre
statslån. Se 1010 års revisionsberättelse sid. 242.

**) Detta lån bar bildats genom kapitalisering av förfallna belopp å det äldre statslånet för ifrågavarande
järnväg. Se 191.4 års revisionsberättelse sid. 229.

livi\ ller. 191ant/, rikigtihhkontvref. 0

— 18

Ursprung

liga

beloppet.

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från Lin-

1

i

Transport

33,797,687

49j

köping till Vimmerby (Ostra Oen- i
tralbanans järnvägsaktiebolag)...

1,710,000

1

_

1899-1902

5 %

4 1''2 %

1

1,741,049

49|

För dito av dito från Linköping till

Vimmerby (Östra Centralbanans
järnvägsaktiebolag*) .................

1,342,046

46

1916

0,439 „

4 !/

2 ”

1,329,438

''

55]

För dito av dito från Roma till Slile

(Slite—Roma järnvägsaktiebolag)

339,000

1900, 1902

4 1/* ”

650,714

B 9;

För dito av dito från Borås till Al-

''

vesta (Borås—Alvesta järnvägs-aktiebolag) ...................................

4,795,000

1901—1903

5 „

4 % „

4,816,811

60

För dito av dito från Skövde till

Axvall (Skövde—Ax valls järn-väs;saktiebola2:) ...........................

363,500

1902, 1905

5 ,,

4 1''2 „

637,122

07

i

För dito av dito från Holtsljunga

1

till Limmared (Falkenbergs järn-vägsaktiebolag) ...........................

505,000

1902, 1905

5 ..

4 V2 „

531.602

741

För anläggning av järnväg från

Orsa till Sveg (Orsa—Härjeåda-lens järnvägsaktiebolag) ............

1,850,000

1902, 1907, 1909

5 „

4 7, „

3,083,168

bo]

För fullbordande av järnväg från

''

Orsa till Sveg (Orsa—Härjeåda-lens järnvägsaktiebolag) ............

2,200.000

|1905-1907, 1909

5 „

4j/2 „

| 3,311J3C

60''

Transport! 49,899,325

23

*) Detta lån har bildats genom kapitalisering av förfallna belopp å det äldre statslånet för ifrågavarandejärnväg.
Se sid. 230 i 1916 års revisionsberättelse.

— 19 —

Ursprung-

liga

beloppet.

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

1

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från Eu-

Transport

49,899,325

23

köping till Enåker (Stockbolin—
Västerås—Bergslagens nya järn-

i

vägsaktiebolag)

1,028,700

1904—1900

1,125,281

90

| För dito av dito från Valdemarsvik

till Söderköping med hamnspår
till sjön Yxningen (Norrköping—
Söderköping—Vikbolandets järn-vägsaktiebolag)

591,500

1904, 1907

K

4 it

* /2 >>

624,011

87

° i»

; För dito av dito från Kjävlinge till

Sjöbo med sidospår till Oveds-kloster (Landskrona—Kjävlinge
—Sjöbo järnvägsaktiebolag) ..

1,192,000

_

1904, 1908

5

4 1''

* ; 2 v

1,888,827

45

För dito av dito från Stålboga över

Malmköping till Skebokvarn (Mel-lersta Södermanlands järnvägs-aktiebolag) ........

532,500

1905, 1908

5 „■

4 1

818,011

^ 2

.»7

För dito av dito från Tidaholm till

Vartofta (Tidaholms järnvägs-aktiebolag) ...

510,000

1905, 1906, 1909

4 V9 „

748,839

ä „ |

72

För dito av dito från Bjärka till
A t vid a berg (Åt vida b erg—Bjärka

—Säby järnvägsaktiebolag) .

290,000

1905, 1906

•’> „ |

4 72 „

425,495!

46

För dito av dito från Borgholm till

Båda (järnvägsaktiebolaget Borg-holm—Böda)

419,000

1905, 1907, 1908

5 „ i

4 1 •_> „

641,281

9 7

Transport

50,171,074 ;it

— 20

Ursprung-

liga

beloppet.

Lånets

utbotalningstid.

Annui-

tet.

|

Räntefot. j

Statsverkets
fordran vid

1916 års slut. j

För anläggning av järnväg från |

1

i

56,171,074:

Oskarshamn till Ruda (Ruda —

Transport:

37:

Finsjö—Oskarshamns järnvägs-1
aktiebolag)...................................

483,300

1906, 1907

5 •/, j

A 1 / •/ ;

*± 9 /0j

738,747

|

50j

i

! För dito av dito från Borgholm till

Näsby (Södra Ölands järnvägs-aktiebolag) ...................................

951,500

■ |

1908—1910 |

5 „

A 1 /

4 12 v

1,329,039

I

35

För dito av dito från Lidköping till

t

Tnn (Lidköping—Kållands järn-vägsaktiebolag) ...........................

j

367,500

1908, 1910

5 „

47, „

513,484

59;

r

För dito av dito från Varberg över

Ullared till Ätran (Varberg—Ät-rans järnvägsaktiebolag)............

1,185,000

1908, 1912

5 „

-t1 2 »

1,592,079

58

För fullbordande av järnväg från Var-

berg över Ullared till Ätran (Var-berg—Ätrans järnvägsaktiebolag)

65,000

1913, 1914

5 „

41/, „

74,241

I

62 i

1

För anläggning av dito från Skara till

|

Timmersdala (Skara—Timmers-dala järnvägsaktiebolag) ............

: 352,500

1908, 1911

5 „

41/-2 v

477,131

39!

i

1

För dito av dito från Mjölby till

Hästholmen (Mjölby—Hästhol-mens nya järnvägsaktiebolag)...

799,600

1908—1910

5 „

! 41/

• * 2 v

1,060,360

28j

I För dito av dito från Uppsala till

Enköping (Uppsala—Enköpings

i

1

1,208,831

25

järnvägsaktiebolag).....................

1,040,000

j 1909, 1913

o „

A 11

^ 2 ”

För dito av dito från Kil till Torsky

I

i

(Kil—Fryksdalens järnvägsaktie-bolag) .............................................

2,500,000

1 —

- 1911, 1912, 1915

o »

A\i

* 12 v

2,846,69E

|

jSO

Transport

| 66,011,690|l3

— 21

Ursprung-

liga

beloppet.

''

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets !
fordran vid
1916 års slut.

För anläggning av järnväg från Lyse-kil till Smedberg (Lysekils järn-vägsaktiebolag) .........................

1,200,000

1911, 1912, 1915

Transport

5 »/. i 472 %

66,011,69013i

1

1,327,026162

För dito av dito från Väderstad över
Skeninge till Bränninge (Vä-derstad — Skeninge—Bränninge
järnvägsaktiebolag) ...

788,500

1912, 1913, 1915

5 „

47* „

822,519

97

För dito av dito från Lindfors till
Bosjön (Lindfors—Bosjöns järn-vägsaktiebolag) ...............

100,000

1912

5 »

47S „

75,799

12

För dito av dito från Knippboheden
till Rättvik (Södra Dalarnes järn-vägsaktiebolag) .......................

1,252,000

1913, 1916

5 »

47. „

1,344,953

57

För dito av dito från Nässjö till
Såvsjöström (Sävsjöström—Näs-sjö järnvägsaktiebolag)..............

2,581,500

1913—1916

5 „

4.1/

* 12 v

2,808,922

93

För dito av dito från Trollhättan till
Nossebro (Trollhättan—Nossebro

järnvägsaktiebolag) .....................

= Er. 72,990,215: 46.

555,000

1914—1916

5 „

41/

* 12 »

599,303

12

Transport

72,990,215146

Ursprung

liga

beloppet.

Lånets

utbetalningstid.

Annui-

tet.

j

;

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

b) från bibanefonden:

:

T

ransport

72,990,215

46

| För anläggning av järnväg från

|

Billingsfors till Arvika med bi-bana (Dal—Västra Värmlands
järnvägsaktiebolag) .....................

5,622,000

1916

5,4 %

å 5 a av
lånet 5 %■,
återstoden

1,000,000

:

:

räntefritt

c) från allmänna byggnadslåne-

fonden:

Till reparationer och åtskilliga för-

ränte-

fritt

ändringar i Västerås domkyrka

28,000

1860

28,000

i

Till utvidgande av elementarläro-

verksbyggnaden i Kristianstad...

20,000

1873—1875

5 "/.

4 %

3,789

06

Till fullbordande av tornbyggnaden

å Linköpings domkyrka ............

30,000

1883

5 „

4 „

27,346

80

Till dito av dito å dito .....................

30,000

1888

5 „

4 „

32,111

40

Till dito av restaurationsarbetet å

Skara domkyrka .......................

40,000

1893

5 „

4 „

2,397

34

Till uppförande av ny byggnad åt

500 kr.
årligen

ränte-

fritt

Östersunds allmänna läroverk ...

15,000

1897

5,500

Till fullbordande av Vadstena kloster-

minst

1,600

ränte-

fritt

kyrkas restaurering.....................

16,000

1898

årligen
fr.o.m.
år 1918

16,000

Till staden Söderhamn för genom-

förande av nv tomtreglering......

200,000

1878, 1879

6 •/.

O %

41,866

06

3

transport

| 74,147,226

12

1

Ursprung-

liga

beloppet.

Lånets

utbetalningstid.

|

Annui-

tet.

Räntefot.

Statsverkets
fordran vid
1916 års slut.

1

Till staden Strömstad för genom-

Transport

74,147,226

12

förande av ny tomtreglering

50,000

1878

6 %

5 %

16,780

5 6!

Till staden Hudiksvall för dito dito

200,000

1881, 1882

6 „

o „

58,478

40i

Till staden Luleå för dito dito

100,000

1889

5 „

4 „

65,917

t

42:

; Till staden Umeå för dito dito

200,000

1890

5 „

4 „

136,764

21

Till staden Mariestad för dito dito

150,000

1897

4.6/ oi

** 10 /o

36/, o %

125,192

24:

Till staden Amål för dito dito

300,000

1903

5 %

4 %

268,251

60

För utsträckning av Kinda båtled

medelst kanalisering av Stångån
frän sjön Rengen till Linköpings
hamn (Kinda kanals aktiebolag)

437,500

1865, 1867—1870

5 >>

3 „

434,824

22

= Kr. 1,263,219:31.,

Summa Kr.

75,253,434

771

— 24 —

Riksgäldskontorets kapitalinkomster

Kapitalinkomster:

1916 års anslag till riksdags- och revisionskostnader m. m.

1916 års anslag till ränta å statsskulden m. in...................

1916 års anslag till avbetalning å statsskulden....................

Uppbörd å nedanstående riksstatens utgiftstitlar:

XI. 1. Förslagsanslaget till riksdags- och

revisionskostnader.................... Kr.

2. Förslagsanslaget till kostnader för

riksdagens hus ........................ »

4. Förslagsanslaget till avlöningar

in. fl. förvaltningskostnader vid
riksgäldskontoret ..................... „

5. Förslagsanslaget till avlöning in. m.

för justitieombudsmannen och
hans expedition ........................ »

6. Förslagsanslaget till avlöning m. in.

för militieombudsmannen och

hans expedition ....................... »

"KTT. B. 2. Förslagsanslaget till ränta å
medgiven och beräknad upplåning
..................................- •• »

Krediterade räntor in. m.:

å allmänna järn vägslånefonden............... Kr. 2,963,414. 94

å » bvggnadslånefonden................. 41,012: 65

övriga krediterade räntor (utom räntor å
fonderad statsskuld) samt kursvinster
utöver debiterade räntor och kurs-,
förluster........................................... ” 536,256. 23

1 anspråk taget belopp för låneunderstöd från allmänna järn vägslånef

onden.......................................................................

Preskriberade räntekuponger .......................................................

A statsverkets giroräkning lyftade, riksgäldskontorets fonder
tillkommande räntor in. in...............................................

Kr. 1,776,257: 72
„ 36,239,810: 85

„ 4,839,300: -

14,820: 05
3,901: 43

4,932: 72

1,158: 85

3,693: 68

657,940: 32

686,447: o 5

3,540,683: 82

960,550: —
509: 17

611,506: 26

Saldo: utgifter över inkomster ......

Transport

Kr. 48,655,064: 87
„ 128,218,332: 25

Kr. 176,873,397: 12

— 25 —

och kapitalutgifter år 1910.

Kapitalutgifter:

Riksdags- och revisionskostnader m. m.

Kostnader för 1916 års riksdag
............... Kr. 1,343,740: 51

„ „ statsrevisioner „ 43,912: 59

,, „ 1915årskyrko möte.

......... 150: — Kr. 1,387,803: lo

„ „ riksdagens hus .......................... „ 106,591: 35

,, „ „ bibliotek .................. „ 7,296: 75

Avlöningar och pensioner

vid riksgäldskontoret... Kr. 98,934: 05
Arvoden åt e. o. tjänstemän
och vaktmästare samt
för extra arbeten vid

riksgäldskontoret......... „ 23,637: 21

Anslag till begravnings hjälp

m. m. vid riksgäldskontoret
............... „ 225: —

Kontorsexpenser vid riksgäldskontoret
............... „ 36,673: 30

Omkostnader för statslånen
(i nlösn ingsprovision er

m. m.)...................... „ 37,396: 18 Kr. 196,865: 74

Avlöning m. m. för justitieombudsmannen och

hans expedition.......................................... ,, 39,505: 70

Avlöning in. m. för militieombudsmannen och

hans expedition........................................ ,, 38,195: 08 Kr.

1,776,257: 72

Räntor och amortering å statsskulden m. m.

1916 års anslag:

1) till räntor och amortering å de fonde rade

lånen .......................................... Kr. 36,048,240: —

2) till räntor å lån mot skattkammar växlar

.................................................. ,, 1,119,000: — _ _

Transport Kr. 37/167,240: — Kr.” 7,776,257 : 72

Hev. Her. 1917 ang. rikngiildekontoret. 4

26 —

Transport Kr. 176,873,397: 12

Transport Kr. 176,873,397: 12

— 27 -

Transport Kr. 37,167,240: — Kr. 1,776,257: 72

3) till räntor och amortering å övertagna

lån......................................................... „ 242,716: —

4) till ränta å medgiven och beräknad

upplåning, förslagsanslag ................ ,, 3,264,610: 85

5) till ränta å övrig statsskuld .............. „ 404,544: — n 41,079,110: 85

Kapitalrabatter och provisioner å försålda obligationer av 1914

och 1916 års 5% statslån ...................................................... „ 2,315,963: 44

Utgifter för kapitalökning, alt täckas av lånemedel.

Vid 1915 års riksdag anvisade anslag:

XIV. B. Telegrafverket.

2. Fortsatt utveckling av statens telefon -

och telegrafväsende ................................... Kr. 5,800,000: —

XIV. C. Statens järnvägar.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
10.

11.

Nya byggnader och an-läggningar vid statens
trafikerade järnvägar

Kr.

1,500,000: —

Markförvärv ...............

•n

400,000: —

Förändringar vid cen-tralstationen i Stock-holm m. m...................

n

2,000,000: —

Ombyggnad av Malmö
statsbangård ...............

n

1,000,000: —

Ombyggnad av statens
järnvägars reparations-verkstäder i Malmö ...

)>

600,000: —

Dubbelspår Norrkö-ping—Mjölby..............

n

2,150,000: —

Ny rullande materiel

n

6,300,000: —

Fortsättning av stats-banan Ulriksfors—

Volgsjön ....................

2,050,000: —-

Fortsättning av stats-banan Sveg—Brunflo

> >

2,000,000: -

Transport Kr. 18,000,000: Kr. 5,800,000: — Kr. 45,171,332: oi

Transport Kr. 176,873,397: 12

Transport Kr. 176,873,397: 12

- 29 -

Transport Kr. 18,000,000: — Kr. 5,800,000: — Kr. 45,171,332: Öl
12. Anordnande vid Haparanda
av järnvägsförbindelse
mellan svenska
och finska järnvägsnäten.
.................... ,, 1,000,000: — )( 19,000,000: —

XIV. D. Statens vattenfallsverk:

Trollhätte kaualverk:

1. Ny farled mellan Vänersborg
och Göteborg Kr. 1,000,000: —

2. Ny fyrbelysning vid farleden
mellan Vänersborg

och Göteborg ............... „ 200,000: —

Södertälje kanalverk:

3. Utvidgning av Söder tälje

kanal mellan Maren
och Saltsjön ......... „ 250,000: —

Trollhätte kraftverk:

4. Tredje utbyggnaden av

Trollhätte kraftstation „ 2,500,000: —

Porjus kraftverk:

5. Första utbyggnaden av
Porjus kraftstation ......

Älvkarleby kraftverk:

7. Anordningar för elektrisk
uppvärmning av
isgrindarna vid Älvkar ''

leby kraftstation .......

8. Ångkraftstationen.........

9. Distributionsanläggningar
för statens kraftverk

1,300,000: —

125,000:

1,000,000: —

800,000: — .. 7,175,000:

XV. Statens utlåningsfonder:

1. Allmänna järnvägslånefonden ............... ,, 1,500,000: —

Transport Kr. 33,475,000: — Kr. 45,171,332: oi

Transport Kr. 176,873,397: 12

Summa Kr. 176,873,397: 12

Transport Kr. 33,475,000: — Kr. 45,171,332: Öl

XVII. Kostnader för tobaksraonopolet.

1. Till gäldande av kostnader för införandet
av statsmonopol å tobakstillverknin gen

i riket .............................................. „ 20,200,000: — „ 53,675,000: —

Diverse.

Insättningar å statsverkets giroräkning av

influtna riksstatsinkomster .................... Kr. 3,773,612: 93

Inlösta riksgälds- och creditsedlar .............. „ 17: 41 „ 3,773,630: 34

= Säger Kr. 102,619,962: 35

Riksgäldskontorets inom linjen förda fordran:
för lån, utgivna från
allmänna järnvägslånefonden: kapital

.............. Kr. 59,379,656: 98

ränta................. „ 7,862,648: 49

anståndsränta ... „ 5,747,909: 99 Kr. 72,990,215: 40

för lån, utgivna från
allmänna byggnadslånefonden: kapital

............... Kr. 1,121,510: 57

ränta.................____141,708: 74 „ 1,263,219: 31 ,, 74,253,434: 77

Summa Kr. 176,873,397: 12

— 32 —

Iliksstatstitlar

T i

1-

Anvisat på 1916

1916

Verkliga utgifter.

års riksstat.

XI. Riksdags- och revisionskostnader m. in.

1

Riksdags- och revisionskostnader, förslagsanslag..................................................

1,250,000

2

Kostnader för riksdagens hus, ..................................................

75,000

3

„ ,, ,, bibliotek, reservationsanslag'')......................................

7,000

''

4

Avlöningar m. 11. förvaltningskostnader vid riksgäldskontor!, förslagsanslag

175,000

5

Avlöning, resekostnader och expenser för justitieombudsmannen och hans

expedition, förslagsanslag .............................................................................

39,000

6

Avlöning, resekostnader och expenser för militieombudsmannen och hans

expedition, förslagsanslag .........................................................................

40,000

Summa

1,586,000

XII. Räntor å statsskulden in. in.

A. A de fonderade lånen.

Anslagen A. 1—15...............................................................................................

31,326,598

B. A övrig statsskuld.

1

Ränta å svenska skattkammarväxlar ....................................................................

1,119,000

2

„ „ medgiven och beräknad, ännu icke verkställd upplåning, förslagsanslag

100,000

Anslagen B. 3—10 ..........................................................................................

529,602

Summa

33,075 200

Utgifter för kapitalökning.

XVI. Avbetalning å statsskulden.

A. A de fonderade lånen.

Amortering.

1

1880 års 31 % lån .................................................................................................

3,158,100

2

1886 „ H % „ ..................................................................................................

510,000

3

1890 „ „ ...................................................................................................

641,342

4

1899 ,, 31, % „ ...............................................................................................

412,200

B. A övertagna lån.

Anslagen 1—4 .......................................................................................................

117,658

Summa

4,839,300

~i

'') Å anslaget XI. 3 fanns vid 1916 års början cn reservation å kr. 6,033: is.

s) Reservationen utgjorde vid 1916 års slut kr. 5,736: 38. Reservationen har alltså under året minskats med kr. 296: 75.

— 33 —

för utgifter.

g å n g.

Summa.

Från riksgälds-kontoret utbe-talt & anslaget.

Merutgift att
ersättas av
kassafonden.

Behållning
att tillföras
kassafonden.

Av riksgälds- j
kontoret å |
statsverkets
giror,åkning
lyftat belopp.

Riksgälds-kontorets
fordran hos
statsverket.

Inkomster för anslaget

från

inkomsttitlar.

särskilda

uppbördsmedel.

___

_

14,820

05

1,264,820

05

1,387,803

10

122,983

05

i

3,901

43

78,901

43

106,591

35

27,689

92

— —

7,000

7,296

2) 75

- -

4,932

72

179,932

72

196,865

74

16,933

02

_

1,759,282

03

16,975

69

1,158

85

40,158

85

39,505

70

---

653

15

3,693

68

43,693

68

38,195

08

5,498

60

28,506

73

1,614,506

73

1,776,257

72

167,605

99

6,151

75

1,759,282

03

•16,975

69

31,326,598

31,326,598

---

31,326,598

— —

- -

- -

____

1,119,000

1,119,000

_

_ _

____

___

1,119,000

657,940

32

757,940

32

3,264,610

85

2,506,670

53

2,492,807

16

771,803

69

— —

529,602

529,602

__

529,602

i

657,940

32

33,733,140

32

36,239,810

85

2,506,670

53

35,468,007

16

771,803

69

3,158,100

3,158,100

3,158,100

510,000

510,000

510,000

- -

_

---

641,342

641,342

— —

- -

641,342

- -

_

---

- -

412,200

412,200

---

---

—-

412,200

—■

— —

117,658

117,658

— _

- -

117,658

- -

___

_ _i.

4,839,300)—

4,839,300

1 ____

_

1—

4,8.39,300

_

— —

j —

Jtev. Her. 1917 anj. rik&gäldekonforet.

!)

34 —

1916

-''JV--‘JC-1

Till-

Utgifter för kapitalökning (av lånemedel).

It

Anvisat å 191G
års riksstat.

XIV. Statens affärsverksamhet.

B. Telegrafverket.

2

Fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende.....................

5,800,000

C. Statens järnvägar.

1

Nya byggnader och anläggningar vid statens trafikerade järnvägar ...

1,500,000

3

Markförvärv .................................

400,000

4

Förändringar vid centralstationen i Stockholm m. m..............................

2,000,000

5

Ombyggnad av Malmö statsbangård........................................................

1,000,000

6

Ombyggnad av statens järnvägars reparationsverkstäder i Malmö ......

600,000

7

Dubbelspår Norrköping—Mjölby..........’....................................................

'' 2,150,000

8

Ny rullande materiel..................................................................................

6,300,000

10

Fortsättning av statsbanan Ulriksfors—Volgsjön......................................

2,050,000

_I

11

„ ,, Sveg—Brunfio ..............................................

2,000,000

12

Anordnande vid Haparanda av järnvägsförbindelse mellan svenska och

finska järnvägsnäten ........

1,000,000

Statsbanan Rönninge—Järna .....................................................................

„ Järna—Norrköping ...................................................................

„ Älvsby—Piteå............................................................................

D. Statens vattenfallsverk.

Trollhätte kanalverk:

1

Ny farled mellan Vänersborg och Göteborg......................................

1,000,000

2

Ny fyrbelvsning vid farleden mellan Vänersborg och Göteborg ...
Södertälje kanalverk:

200,000

-1

3

Utvidgning av Södertälje kanal mellan Maren och Saltsjön............

250,000

Trollhätte kraftverk:

4

Tredje utbyggnaden av Trollhätte kraftstation ..............................

2,500,000

Inköp av fastigheter .........................................................................

— —

Transport

28,750,000''—1

— 35 —

gång.

Summa.

D

i s p o s i t i o

n.

Inkomster

för anslaget

Från

riksgäld skontoret
utbetalt å anslaget.

liiksgäldskontorets
skuld å anslaget.

Summa.

från inkomsttitlar.

särskilda upp
bördsmedel.

''--

_

5,800,000

5,800,000

5,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

400,000

400,000

400,000

75,000

.--

2,075,000

2,075,000

--

2,075,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

600,000

600,000

600,000

250,000

---

2,400,000

1,800,000

600,000

2,400,000

_

6,300,000

6,300,000

6,300,000

---

2,050,000

2,050,000

— -—

2,050,000

- -

_

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- -

1,000,000

975,000

25,000

__

1,000,000

_

924,200

_

924,200

924,200

924,200

300,000

---

_

300,000

300,000

300,000

25,000

_

25,000

25,000

25,000

600,000

1,6o0,000

1,600,000

1,600,000

- -

200,000

200,000

— —

200,000

---

— —

—j

250,000

250,000

250,000

- -

2,500,000

2,500,000

- -

2,500,000

_

10,000

10,000

10,000

— —

10,000

1

00

T--!

of

H

30,934,200

30,309,200|—

625,000

30,934,200 —

— 36

1916

5

7 !

8
9

i

1

Till-

Anvisat å 1916
års riksstat.

Transport

Porjus kraftverk:

28,750,000

Första utbyggnaden av Porjus kraftstation ....................................

Älvkarleby kraftverk:

Anordningar för elektrisk uppvärmning av isgriudarna vid Älv-

1,300,000

karleby kraftstation............................................................................

125,000

Angkraftstation .....................................................................................

1,000,000

Distributionsanläggningar för statens kraftverk ....................................

800,000

Summa

31,975,000

XV. Statens utlåniugsfomlor.

Allra, järnvägslånefonden............................................................................

1,500,000

Bibanefonden..............................................................................................

XVII. Kostnader för införande af tobaksmonopol.

Av lånemedel:

Till gäldande av kostnader för införandet av statsmonopol å tobaks-

tillverkningen i riket.............................................................................

20,200,000

— 37

gång.

Summa.

D

i s p o s i t i

0

n.

Inkomster

för anslaget

Från

riksgäldskontoret
utbetalt å anslaget.

Riksgäldskontoret*
skuld å anslaget.

Summa.

från inkomsttitlar.

särskilda upp-bördsmedel.

2,184,200

30,934,200

30,309,200

625,000

30,934,200

— —

1,300,000

1,300,(300

1,300,000

1

__

125,000

125,000

__

_

125,000

__

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

5,184,200

37,159,200

36,534,200

625,000

___

37,159,200

709,550

2,209,550

960,550

1,249,000

2,209,550

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

20,200,000

20,200,000

20,200,000

— 38

Översikt av riksgäldskontorets rörelse under år 1010 samt
dess ställning vid årets slut.

Riksgäldskontorets skulder.

Enligt huvudboken för år 1916 utgjorde riksgäldskontorets skulder vid

samma års början ............................................................... Kr. 949,448,058: os

Skulderna hava under år 1916 ökats med.................... „ 104,663,464: oo

och uppgingo alltså vid årets slut till...................................... Kr. 1,054,111,522: 98

2,934,983: 70
2,390,889: —

Förändringarna å de särskilda konti, på vilka skulderna redovisas i huvudboken,
framgå av följande sammanställning;

Deu 1 jan. 1916: Den 31 dcc. 1916:

I. Skulder, löpande med ränta.

Fonderade lån:

a) av riksgäldskontoret upptagna

obligationslån ........................... Kr. 812,608,666: — Kr. 930,216,811: 56

b) av riksgäldskontoret övertagna

lån ............................................ „ 3,052,641: 88 „

c) övrig fonderad statsskuld ......... ,, 2,390,889: — „

Svenska 43/4 % statsskuldförbindelser

pr 5/7 1917 ...................................... ...„ 44,600,000: —

Svenska 6 % statsskuldförbindelser

pr 1/i2 1916 .................................. „ 19,818,500: — --—

Diverse skulder........................... „ 17,000,000: — „ 13,102,916: 67

Riksgäldskontorets fonder................. ,, 20,300,686: 39 „ 21,283,276: 89

II. Skulder, icke löpande med ränta.

Icke lyftade belopp å anslag, som
anvisats till utgående från riksgäldskontoret
å anslag till utgifter

för kapitalökning............................ „ 14,085,695: 84 „ 9,065,945: 84

Diverse skulder................................... „ 60,190,978: 97 „ 30,516,699: 32

Summa Kr. 949,448,058: 08 Kr. 1,054,111,522: 98

39

Av riksgäldskontoret upptagna obligationslån, vilka vid 1916 års början upp- Av nies P“S0

“■............................................................................. Kr. 812,608,666: -£££,

nava under aret minskats genom verkställd amortering å: *) obligations .

........................................ Kr. 1,130,560: —

....................................... „ 3,139,950: —

3,6 % lånet
1880 års lån

1886 „ „ ............

1888 „ „ ...........

1890 „ „ ............

1894 „ „ ...........

1899 „ „ ............

1904—1906 års lån

Vin.

487,111: U
8,000: —
641,333: 83
624,600: —
412,200: —
144,000: —

6,587,754: iå

Kr. 806,020,911: tc

124,195,900:

samt därigenom nedgått till.......

A andra sidan hava dessa lån under år 1916 ökats genom
försäljning av obligationer tillhörande:

1914 års lån............................................. Kr. 8,390,200: —

1916 » ........................................... „ 115,805,700: —

Dessa skulder utgjorde alltså vid 1916 års slut.............7 Kr. 930,216,811: 50

Ovannämnda summa, 6,587,(54 kronor 44 öre, varmed obligationsskulden
under året minskats genom verkställd amortering, motsvarar 0,8107 procent av
skuldens belopp vid årets början.

De i sammanhang med inköp av enskilda järnvägar övertagna kommun- övertagna
och obligationslånen uppgingo vid 1916 års början i kapital till Kr. 3,052,641: 88
A dessa lån har under samma år amorterats..................... ,, 117,658: 18 lån.

Kr. 2,934,983: 70

i följd varav desamma nedgått till...........................................

Likvidations- och amortissemenlsfonden, vilken vid 1916 års början hade eu Riksgälds behållning

av .................................................................................. Kr. 3,701,270: 61

har under året ökats med:

Skillnaden mellan debiterade och kredite rade

räntor ............................................. Kr. 437: 4i

Skillnaden mellan debiterade och kredite rade

amorteringar ................................ „ 41,047: 38

Kapitalvinst å tillfälligt lån i Amerika...... ,, 2,032,095: —

d:o å uppköpta, annullerade obligationer
................................................. „ 211,128: 51

belöpande ränta för året........................... ,, 111,038: 12

och utgör behållningen vid årets slut.................................

2,395,746: 4 2
Kr. 6,097.017: 03

*) beträffande 3,c % länot, 1888, 1890, 1894, 1899 cell 1904-1906 års län har amorteringen
verKätailts genom annulleranue av uppköpta obligationer.

— 40

Fonden för statsskuldens amortering, som vid 1916 års

början uppgick till ..................................................................... Kr. 16,581,834: 88

har under året ökats med:

beloppet av tillgodoföra ränta k 3 procent................................... „ 497,455: 05

Kr. 17,079,289: 93

Om härifrån dragés beloppet av uppköpta, annullerade

obligationer jämte ränta å ............................................................»._,,_1,913,249: 08

så erhålles fondens behållning vid 1916 års slut ........................ Kr. 15,166,040: 85

Riksgäldskontorets pensionsfond, vars behållning vid 1916 års början utgjorde
...................................................................................................... Kr. 17,580: 9o

har under året ökats med:

tjänsteinnehavares pensionsavgifter .............................. Kr. 2,077: —

tillgodoförd ränta k 3 procent ..................................... ,, 561: li () 2,638: il

och uppgick sålunda behållningen vid årets slut till ....................... Kr. 20,219: oi

J riksgälds- Beloppet av icke utbetalda anslag, som anvisats till utgående från riksgålds innestående

kontoret och som vid 1916 års början uppgick till 14,085,695 kronor 84 öre, utnnslag.
gjorde vid samma års slut 9,065,945 kronor 84 öre.

Diverse Diverse skulder utan ränta utgjorde vid 1916 års början 60,190,978 kronor

uUm ränta. 97 öre och vid årets slut 30,516,699 kronor 32 öre.

Riksgäldskontorets tillgångar.

Riksgäldskontorets fordringar och övriga tillgångar uppgingo vid 1916 års

början till ett belopp av............................................................... Kr. 303,494,361: 06

Under år 1916 hava tillgångarna minskats med............ „__16,849,454: 73

och utgjorde alltså vid årets slut................................................. Kr. 286,644,906: 33

Följande sammanställning utvisar närmare de förändringar, tillgångarna
undergått under år 1916:

41 —

„ , . Den 1 jan. 1916: Den 31 dec. 1916:

fordringar för utgivna lån:

Byggnadslån, tomtregleringslåu samt
lån för kanal- och slussanläggningar

(Allmänna byggnadslånefonden) .....

Lån för järnvägsanläggningar (Järn vägslånefonden)

..........................

Tills vidare förräntade medel
Hos banker och bankirhus innestående, för
inlösen av förfallna obligationer och
kuponger avsedda medel
Kassaförstärkning till statskontoret

Fordran för lilla kreditivet........................

Tillfälligt deponerade utländska valutor
Behållning å diverse konti
Innestående hos kassören samt behållning
å giroräkning i riksbanken .............

Kr.

*) 1,268,652:

32

y>

*)71,855,894:

06

___

n

33,066,868:

42

Kr.

31,937,947:

n

17,606,080:

18

n

7,785,134:

n

100,000,000:

n

160,000,000:

n

15,000,000:

n

15,000,000:

n

17,686,946:

84

- -

11,128,266:

77

n

32,926,903:

»>

35,881,652:

47

n

38,994,920:

Kr.

303,494,361:

06

Kr.

286,644,906:

Riksgäldskontorets tills vidare förräntade medel, vilka vid 1916 års början

utgjorde, kapital................................................................. Kr. 32,987,259: 39

och vid samma års slut uppgingo till, kapital........................ „ 31,937,947: 60

hade sålunda under året minskats med..................................... Kr. 1,049,311: 79

Ifrågavarande medel voro vid början och slutet av år 1916 placerade sålunda:

Vid årots början: Vid årets slut:

utlånat inom landet...................................... Kr.__— Kr. 5 511 111: n

svenska obligationer................................. „ 3,325,235: 55 „ 1,078,926: 22

av främmande stater utgivna obligationer och

andra skuldförbindelser ................... „ 19,590,245: 17 „ 15,177,158: 28

innestående hos utländska banker och ban kirhus

..................................................... „ 61,529: 78 „ 160,503: lo

uppköpta utländska valutor ....................... „ 10,010,248: 89 „ 10,010,248: 89

Summa Kr. 32,987,259: 39 Kr. 31,937,947: 60

*) Riksgäldskontorets fordran vid 1916 års slut för lån, utgivna från allmänna iarnvägslanefonden,
kr. 72,990,215: 4r>, från bibanefonden kr. 1,000,000 och från allmänna byggnadslånefonden,
kr. 1,263,219: si har i enlighet med statsbokföringskoinmitténs förslag till ändrad bokföring
for riksgäldskontorot, förts såsom tillgång inom linjen.

Iteo. llcr. 1017 ung. r!k''gäl(hkmitorei.

Tills vidare
förräntade
medel.

6

- 42 -

Riksgäldskontorets skulder och tillgångar vid 1916 års början och slut.

Såsom ovanstående redogörelse utvisar, var riksgäldskontorets ställning vid
1916 års början följande:

Skulder ..................................................................

.............. Kr.

949,448,058: 08

Tillgångar.............................................................

.............. n

303,494,361: 06

Skulder över tillgångar.......................................

.............. Kr.

645,953,697: 02

Motsvarande siffror vid 1916 års slut voro:

Skulder.................................................................

.............. Kr. 1,054,111,522: 98

Tillgångar ......................................................

.............

286,644,906: 33

Skulder över tillgångar......................................

.............. Kr.

767,466,616: 65

Det överskjutande skuldsaldot har sålunda

under år 1916 ökats med

121,512,919 kronor 63 öre, och har denna ökning uppkommit på grund av följande

förhållande mellan kapitalutgifter och kapitalinkomster:

Kapitalutgifter:

Riksdags- och revisionskostnader m. m.....................

............. Kr.

1,776,257: 72

Räntor och amortering å statsskulden m. m..............

................ JJ

43,395,074: 29

Utgifter för kapitalökning...........................................

................. JJ

53,675,000: —

Diverse..........................................................................

................. n

3,773,630: 34

Säger Kr.

102,619,962: 35

Riksgäldskontorets inom linjen förda fordran för lån från all-

männa järnvägslånefonden och från allmänna byggnads-

lånefonden ................................................................

................ Ji

74,253,434: 77

Summa Kr.

176,873,397: 12

Kapitalinkomster:

1916 års anslag till riksdags- och revisionskostnader

in. in...... Kr.

1,776,257: 72

1916 års anslag till ränta å statsskulden m. m........

................. )>

36,239,810: 85

1916 års anslag till avbetalning å statsskulden..........

.................

4,839,300: —

Inkomster å diverse konti..........................................

................ JJ

5,799,696: 30

Saldo: utgifter över inkomster ..................................

................ 1>

128,218,332: 25

Summa Kr.

176,873,397: 12

Då från ovanstående saldo ...............................

................ Kr.

128,218,332: 25

dragés beloppet av den amortering å fonderade skulden, som

under år 1916 ägt rum..........................................

................ »

6,705,412: 62

återstå ............................................................................

............... Kr.

121,512,919: 63

— 43 —

utgörande den ovan omförmälda ökningen av riksgäldskontorets skulder
. utöver tillgångar,
därav:

verklig ökning................................................................................... Kr. 47,259,484: 86

ökning på grund av förande inom linjen av förut såsom tillgångar
upptagna fordringar för vissa av riksgäldskontoret
utgivna lån ............................................................................. „ 74,253,434: 77

Riksgäldskontorets inom linjen förda skulder och tillgångar.

Riksgäldskontorets inom linjen förda skulder och tillgångar hava under år
1916 undergått den förändring att, såsom redan blivit omförmält, till tillgångarna
överförts statsverkets fordran vid 1916 års slut för av riksgäldskontoret utgivna
lån:

från allmänna järn vägslånefonden:

kapital och ränta .................................................................. Kr. 72,990,215: 46

från bibanefonden:

kapital.............................................................................. „ 1,000,000: —

från allmänna byggnadslånefonden:

kapital och ränta............................................................. „ 1,263,219: 81

Kr. 75,253,434: 77

till följd varav dessa skulder och tillgångar, som vid 1916 års början balanserade
med:

skulderna ................................................................................. Kr. 60,250,777: 16

tillgångarna............................................................................. „ 60,000,000: —

vid samma års slut balanserade med:

skulderna................................................................................. Kr. 60,250,777: lo

tillgångarna............................................................................. „ 135,253,434: 77

Fordringarna för utlämnade byggnads- och tomtregleringslån samt lån för
kanal- och slussanläggningar (allmänna byggnadslånefonden) hava under år 1916
minskats med 46,445 kronor 66 öre samt uppgingo till följd därav vid årets utgång
till 1,263,219 kronor 31 öre.

44 —

Fordringarna för de lån, som från riksgäldskontoret utlämnats för anlägg -

ning av enskilda järnvågar, uppgingo vid 1916 års slut till ... . Kr. 72,990,215: 46

och vid årets början till ........................................................... ,, 71,855,894: 06

samt hava sålunda ökats med .................................................. Kr. 1,134,321: 40

Från bibanefonden har under år 1916 utbetalts för järnvägsanläggning från
Billingsfors till Arvika med bibana i avräkning å lånebeloppet 1,000,000 kronor.

I likhet med de närmast föregående åren har även under år 1916 ett stort
antal av de järnvägsaktiebolag, till vilka dessa lån utlämnats, icke kunnat fullgöra
stadgad rånte- och amorteringslikvid å sin skuld till riksgäldskontoret. Vid 1916
års slut uppgingo riksgäldskontorets utestående förfallna fordringar å ifrågavarande
lån till 8,901,066 kronor 79 öre mot 9,311,182 kronor 20 öre vid årets början.

Om tillkomsten av denna minskning lämnas uppgift å sid. 344 i denna berättelse.

— 45 -

Byggnadsfonden för riksdags-

och riksbankslms.

Debet:

Fondens behållning vid 1916 års slut

.......................... Kr. 225,155: 32

Kredit:

Fondens behållning vid 1916 års början.............

Influtna:

.......................... Kr. 218,155: 32

Räntor å fondens förräntade medel...............

............................ „ 7,000: —

Summa Kr. 225,155: 32

— 46 —

Riksgäldskontorets upplåning in. in.

å^statslån Till fullständigande av de uppgifter, statsrevisorerna i sin år 1916 avgivna

'' berättelse angående riksgäldskontoret lämnade angående 1914 års 5 procent statslån,
få revisorerna nu meddela, att fullmäktige i riksgäldskontoret i december 1916
fastställde detta låns slutsumma till 163,100,000 kronor. Vid 1916 års utgång utgjorde
kapitalskulden för lånet 159,567,200 kronor. Efter 1917 års ingång har av
lånet utlämnats till Mora—Vänerns järnvägsaktiebolag i avräkning å köpeskillingen
för bolagets av staten övertagna järnvägslinjer m. in. ett belopp av 3,520,000
kronor. Återstoden, 12,800 kronor, har tillhandahållits postsparbanken för försäljning
till insättare i banken.

år^stafsiån I sin år 1916 avgivna berättelse lämnade statsrevisorerna jämväl redogö ra

anis sio- relse för uppläggandet i februari samma år av ett 5 procent statsräntelån å
n€n- 60,000,000 kronor, och meddelade revisorerna, att intill revisionens början av lånet

influtit valuta för ett obligationsbelopp av 59,892,300 kronor.

Återstoden av lånevalutan har sedermera inkommit till riksgäldskontoret.

''fs1 statslån Under september månad 1916 beslöto fullmäktige i riksgäldskontoret upp 2:a

emissio- läggande av ett nytt 5 procent statsräntelån, avsett att utgöra eu andra emission
nen. av J9J0 års lån. Jämväl för denna emission hava revisorerna redogjort i sin år
1916 avgivna berättelse.

Lånet upplades, såsom där omförmäldes, å ett belopp av 50,000,000 kronor,
varav 44,000,000 kronor övertogos av riksbanken och det privatbankskonsortium,
som övertagit en del av lånets första emission, och 6,000,000 kronor skulle försäljas
av riksgäldskontoret. Sedermera medgav konsortiet, att riksgäldskontoret
därutöver finge till svenska statsinstitutioner under hand försälja obligationer av
lånet till belopp av högst 8,000,000 kronor.

Sedan sistberörda två belopp, tillhopa 14,000,000. kronor, — ävensom, jämlikt
medgivande i kontraktet, ett belopp till postsparbanken för dess insättare —
blivit försålda, samt därjämte, efter det s. k. marknadsfrihet inträtt, till enskilda
köpare avyttrats ytterligare nom. 303,500 kronor av lånet, fastställde fullmäktige
i juli månad innevarande år slutsumman av ifrågavarande emission till 58,430,000
kronor.

Valuta för detta belopp har influtit till riksgäldskontoret.

- 47 -

Avtryck av eu till denna emission hörande obligation jämte kupong och
talong åtföljer såsom bilaga donna revisionsberättelse. (Bil. Litt. A.)

Den effektiva räntan å andra emissionen bar beräknats till 5,063 procent
och utgör å 1916 års lån i dess helhet 5,104 procent.

Under mars månad detta år hava fullmäktige fattat beslut om uppläggande
av ett nytt statsräntelån.

Med ett konsortium, bestående av Sveriges riksbank samt de fem privatbanker,
vilka övertagit delar av 1916 års statslåns båda emissioner, avslöto fullmäktige
den 28 mars 1917 kontrakt angående övertagande av nom. 50,000,000
kronor i obligationer av det nya lånet. Tillika skulle riksgäldskontoret samtidigt
utbjuda till försäljning ett obligatiousbelopp av 10,000,000 kronor. Kontraktet
angående lånet är av den lydelse, Bil. Litt. B. till denna berättelse utvisar.

Obligationerna till detta lån, som äro dagtecknade den 15 mars 1917, löpa
med 5 procent ränta samt äro utställda i svenskt mynt och hava endast svensk
text. Den 15 mars 1927 inträder .för riksgäldskontoret rätt att helt eller delvis
återbetala lånet till pari efter därom minst tre månader förut verkställd uppsägning.
Obligationerna äro utfärdade i samma valörer som 1916 års låns.

Försäljniugskursen bestämdes till 1001/20 procent, varav V2o procent skulle
utgöra ersättning för stämpelkostnad, där sådan enligt lag skulle utgå.

Likvid för de av konsortiet övertagna obligationerna har jämlikt kontraktet
tillhandahållits riksgäldskontoret med en tredjedel den 10 maj, en tredjedel den
10 juli och en tredjedel den 10 augusti 1917.

Utav den av riksgäldskontoret gemensamt med konsortiet försålda delen av
lånet har influtit valuta för ett obligationsbelopp av 9,898,500 kronor.

b ullmäktige hava därjämte till allmänheten under hand försålt obligationer
av lånet, och uppgår det sålunda intill den 1 i denna månad försålda beloppet
till 8,096,100 kronor. Försäljuingskursen har för de belopp, som försålts före den
1 nästlidne juli, varit densamma som den i lånekontraktet bestämda eller 100 1/20
procent, men nedsattes därefter till pari.

Denna nedsättning var föranledd av eu på framställning av fullmäktige
tillkommen ändring av 3 § 3 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående
en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, vilken ändring innebär,
att den förut utgående stämpelavgiften vid köp av svenska statens obligationer
bortfallit från och med nyssnämnda den 1 juli.

Redogörelse för den försäljning av 1917 års lån, som ägt rum till postsparbanken,
lämnas här nedan.

Avtryck av eu till ifrågavarande lån hörande obligation jämte kupong och
talong åtföljer såsom bilaga denna revisionsberättelse. (Bil. Lill. C.)

Angående
1917 års
statslån.

— 48 —

Försäljning
av statsobligationer

genom postsparbanken.

Angående
inskrivning
i statsskuldboken.

Såsom i nästföregående revisionsberättelse, sid. 47, tinnes omförmält, åligger
det jämlikt § 17 i kungl. förordningen den 22 juni 1883, angående eu postsparbank
för riket, bankens styrelse att, därest ägare av motbok till styrelsen gör
framställning om att för medel, som på hans räkning i banken innestå, må inköpas
räntebärande obligation av det slag, som för bankens egen räkning anskaffas,
föranstalta, att, såvitt ske kan, dylik obligation varder för insättarens räkning inköpt.

Med anledning av detta stadgande både riksgäldskontoret för tiden intill
den 1 i denna månad tillhandahållit postsparbanken följande belopp av de under
de senaste åren emitterade 5 procent statslånen, nämligen:

av 1914 års lån........................

...................................... Kr. 319,300: —

„ 1916 „ „ .........................

.................................... „ 126,100: —

„ 1917 „ „ ......................

................................... „ 9,800: —

Summa Kr. 455,200: —

Likvid för de sålunda försålda obligationerna har till riksgäldskontoret
erlagts efter kurser, växlande mellan 98 !/20 procent och pari.

I sin år 1916 avgivna berättelse lämnade statsrevisorerna en redogörelse för
statsskuldboken och den utveckling denna gren av riksgäldskontorets verksamhet
haft. Revisorerna omförmälde därvid, att antalet inskrivningar den 1 november
1916 utgjorde 2,418 stycken, omfattande ett sammanlagt obligationsbelopp av
80,558,401 kronor 52 öre. Av fullmäktiges i riksgäldskontoret berättelse till innevarande
års riksdag framgår, att antalet inskrivningar vid tiden för sagda berättelses
avgivande uppgick till omkring 3,100 stycken, å vilka kvarstod ett inskrivet
fordringsbelopp av 92,218,819 kronor 33 öre.

Efter sistnämnda tidpunkt hade intill den 31 nästlidne oktober omkring
1,650 stycken nya inskrivningar tillkommit. Inskrivningarnas antal utgjorde sålunda
nämnda dag omkring 4,750. Hela beloppet av i statsskuldboken kvarstående inskrivna
fordringar uppgick samma dag till 138,266,772 kronor 80 öre. Fördelningen av
detta belopp på de olika statslånen framgår av nedanstående uppgifter.

Summa. Procent av

lånebeloppet.

1880

års 3 i

%

lån .......

....................... Kr.

2,309,406

4,13

1886

* 1
n

n

5) ..........

................... ....... })

4,694,222

2j

9

8,68

3,6 %

lånet..

• .......................... 55

15,621,020

18,67

1888

års 3

%

lån .........

........................... n

1,034,666

%

4,28

1890

n 3^

) i

.........

............................ ))

1,851,111

%

7,82

1894

„ 3

n

>) ..........

...................... • • • n

510,120

3,02

Transport Kr.

26,020,546

49 —

1899

års

*

lån

Summa

Transport Er. 26,020,546
................................. „ 19,800

Procent av
lånebeloppet.

0,06

1900

11

Ql

11

................................ „ 686,448

1,89

1904-

-06

års c

H- a

lån

............................... „ 1,064,880

1,35

1907

års

Öl o''
*

lån

.............................. „ 771,480

1,65

1908

15

H „

11

.............................. „ 3,071,218

80

5,64

1911

51

3| „

11

.............................. „ 288,000

0,4

1913

5)

H- „

51

................................. „ 4,599,000

6,39

1914

15

5 „

11

................................. „ 48,730,000

30,54

1916

11

5 ,,

51

l:a

emissionen ........... „ 16,849,900

28,08

1916

15

5 „

11

2:a

emissionen ............ „ 17,598,400

30,12

1917

1)

5 „

51

................................. „ 18,567,100

28,59

Summa Kr. 138,266,772

80

Det tillfälliga lån å 5,000,000 dollars, som riksgäldskontoret under år 1915 Inlösen av
upptagit i Nordamerikas förenta stater mot skattkammarväxlar, löpande med 6 kontorets
procent ränta, har å förfallodagen den 1 december 1916 infriats. tillfälliga

Den valuta, som erhölls för lånet, uppgick till 19,818,500 kronor. Då ^rikt™''
erforderliga medel för lånets infriande anskaffades för ett belopp av sammanlagt
17,786,405 kronor, har sålunda en betydande kapitalvinst kommit riksgäldskontoret
till godo, vilken vinst överförts till likvidations- och amortissementsfonden.

Efter förhandlingar med riksbanken beslöto fullmäktige under sistlidne juli Angående
månad upptagande av ett tillfälligt statslån mot skuldförbindelser, dagtecknade avtinfäma
den 5 juli 1917 och löpande med 5 V2 procent ränta samt förfallande till betalning lån i riksett
år senare eller den 5 juli 1918. banken.

Dessa förbindelser har riksbanken till parikurs övertagit till belopp av
sammanlagt 63,500,000 kronor.

Av valutan för lånet användes 44,600,000 kronor till inlösen av 1916 års
tillfälliga statslån a detta belopp, omförmält å sid. 48 i statsrevisorernas samma
år avgivna berättelse.

Enligt den med riksbanken träffade överenskommelsen äger riksgäldskontoret,
i händelse räntan för belåning i riksbanken av svenska statens obligationer
under ifrågavarande skuldförbindelsers löpetid nedgår under 5 ’/2 procent, av riksbanken
erhålla särskild gottgörelse, motsvarande hälvten av den i sådant fall
uppkommande skillnaden mellan 5J/2 procent och gällande lägre belåningsränta.

Jlcv. liev. 101? ang. riksctildxkontoret. n

— 50 —

De för ifrågavarande tillfälliga lån utfärdade skuldförbindelserna äro ställda
till innehavaren samt alla utfärdade i en och samma valör, 100,000 kronor.

Under nästlidne oktober månad hava fullmäktige med riksbanken träffat
överenskommelse, enligt vilken riksbanken övertagit sammanlagt 35,000,000 kronor
växlar, lydande var och en å ett belopp av 250,000 kronor och förfallande till
betalning den 15 december 1917.

Biksgälds- I likhet med vad under 1916 ägt rum hava fullmäktige jämväl vid några

växelkredit tillfällen under innevarande år anskaffat erforderliga medel för riksgäldskontoret
^riksbanken, k liggande utbetalningar genom att begagna sig av en växelkredit å intill 50 miljoner
kronor, som riksbanken för innevarande år beviljat riksgäldskontoret att i mån av
behov användas under året. De på detta sätt upplanade medlen hai a i regel
återbetalats efter kort tid.

Tillfällig Under år 1917 hafva fullmäktige i riksgäldskontoret jämväl upplånat medel

hovstatens hos statens krigsförsäkringskommission, och har riksgäldskontoret under tiden
krigsfot 30 juni—31 oktober detta år i flera poster mottagit sammanlagt 35,415,500 kronor.
kommission Enligt överenskommelse har riksgäldskontoret att å lånet, vilket skall helt eder
'' delvis återbetalas åtta dagar efter skedd uppsägning, gottgöra ränta efter fem
procent.

Under september och oktober månader hava till kommissionen återbetalts
tillhopa 2,500,000 kronor.

ån av pen- Såsom lån ur pensionsförsäkringsfondeu har riksgäldskontoret i februari

sionsför- f^tt mottaga ett belopp av 6,000,000 kronor, vilket belopp fortfarande innestår

fonden'' i riksgäldskontoret. Å detta lån hade riksgäldskontoret att för tiden till och med
den 5 nästlidne oktober betala en årlig ränta av fem procent. För tiden därefter
tillsvidare har räntegottgörelsen på framställning av fullmäktige för fonden bestämts
till 51/s procent.

TiU riks- Såsom finnes omförmält i nästföregående revisionsberättelse, sid. 63, mottog

gäldskonto- riksgäldskontoret i september 1915 från statskontoret ett å influtna värnskatteZUevätn-''medel
uppkommet överskott av 17,000,000 kronor, att förräntas efter en räntefot
skattemedel. av 41/2 procent för år.

— 51 —

Av rlessa medel har statskontoret i april 1916 återbekomma ett belopp av
5,000,000 kronor och i januari 1917 ytterligare 6,000,000 kronor. Återstoden, 6,000,000
kronor, innestår fortfarande i riksgäldskontoret.

Genom brev den 21 januari 1916 har Kung!. Maj:t förordnat, att medel
tillhörande statens vattenfallsverks förnyelsefonder, skola, i den män vattenfalls- förnyelsestyrelsen
så prövar lämpligt, överlämnas till riksgäldskontoret för förvaltning efter fonder.
en räntefot, som skall för varje år med hänsyn till rådande förhållanden å penningemarknaden
bestämmas genom överenskommelse mellan riksgäldskontoret och vattenfallsstyrelsen.

Såsom i nästföregående revisionsberättelse, sid. 65, finnes omförmält, hade
vattenfallsstyrelsen av ovannämnda fondmedel till riksgäldskontoret överlämnat

490,000 kronor i april 1916 och 310,000 kronor i juli samma år.

Någon ytterligare inbetalning för ifrågavarande fonders räkning har sedermera
icke ägt rum, utan uppgår deras i riksgäldskontoret innestående kapital*
behållning fortfarande till 800,000 kronor.

Räntegottgörelsen å de till riksgäldskontoret överlämnade medlen har för
år 1916 bestämts till 5 procent. Beträffande räntefoten för innevarande år har
någon överenskommelse ännu icke blivit träffad.

Riksdagen har föreskrivit, att, därest statskontoret erhåller större behåll- fÅf/oref^/zj
ningar å sina räkningar i riksbanken än som för de löpande statsutgifternas förvaltning
bestridande anses erforderliga, riksgäldskontoret skall äga att på de återbetalnings- ö^ssabéhållvillkor,
som av fullmäktige medgivas, sådana behållningar av statskontoret till ningar.
förvaltning mottaga.

Med anledning därav har riksgäldskontoret i december 1916 fått från statskontoret
mottaga ett belopp av 10,000,000 kronor, som återbetalades i januari
1917, och i mars innevarande år 25,000,000 kronor, vilket senare belopp återställdes
i maj detta år.

Enligt riksdagens föreskrift åligger det riksgäldskontoret att, i händelse
under löpande året skulle visa sig, att statskontorets inkomster äro otillräckliga för till statsbestridande
av dess utgifter, och sedan Kung]. Maj:t, uppå statskontorets anmälan, 1c°nloret.
prövat behovet, för dess fyllande tillhandahålla statskontoret det belopp, Kungl.

Maj:t för sådant ändamål finner för gott bestämma; dock med förbindelse för
statskontoret att, så snart dess tillgångar det medgiva, återgälda vad riksgäldskontoret
sålunda förskjutit.

— 52 —

Enligt vad i nästföregående revisisionsberättelse, sid. 63 och 64, omförmäles,
utgjorde riksgäldskontorets fordran för lämnad kassaförstärkning i oktober 1916
160,000,000 kronor jämte 15,000,000 kronor för det s. k. lilla kreditivet.

Detta kreditiv har emellertid den 8 februari detta år återbetalats till riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets fordringar för lämnad kassaförstärkning hava däremot
ökats på följande sätt.

Den 30 januari 1917 erhöll statskontoret av Kungl. Maj:t bemyndigande
att, i den mån sådant för behovens fyllande funnes nödigt, hos riksgäldskontoret
såsom kassaförstärkning rekvirera intill ett belopp av 35,000,000 kronor, och har
denna summa tillhandahållits statskontoret med 25,000,000 kronor den 8 februari
och återstoden, 10,000,000 kronor, den 23 i samma månad.

Den 29 maj bemyndigades statskontoret att i riksgäldskontoret rekvirera
ytterligare kassaförstärkning intill ett belopp av 40,000,000 kronor; och har jämväl
denna summa tillhandahållits statskontoret med 15,000,000 kronor den 13, 10,000,000
kronor den 16 och 15,000,000 kronor den 22 sistlidne juni.

Riksgäldskontorets fordran hos statskontoret för lämnad kassaförstärkning
uppgår sålunda till 235,000,000 kronor.

Då med detta belopp företrädesvis torde hava bestritts utgifter för tryggande
av rikets neutralitet, få revisorerna här erinra om följande.

I riksstaterna för 1916 och 1917 finnas under fjärde och femte huvudtitlarna
till täckande av under åren 1914 och 1915 förskjutna kostnader för nämnda
ändamål uppförda belopp å resp. 46,021,163 kronor och 41,047,338 kronor. Härav
har ännu icke något influtit till riksgäldskontoret.

I 1918 års riksstat äro å samma huvudtitlar upptagna anslag för neutralitetskostnaderna
under år 1916 och för tiden efter 1916 års utgång till belopp av för
fjärde huvudtiteln 94,664,314 kronor och för femte huvudtiteln 33,249,498 kronor.

Bland inkomsterna å sistnämnda års riksstat återfinnas tillfälliga lånemedel
till belopp av 135,648,300 kronor.

Central- Riksdagen har år 1916 medgivit, att för vane centralkassa för jordbruks jordbruks-

kredit, som vinner godkännande från det allmännas sida, svenska statens obligakredit.
tioner till värde av 100,000 kronor må från riksgäldskontoret överlämnas till
Sveriges riksbank att av denna innehavas såsom en gemensam pant för samtliga
centralkassans förbindelser. Tillika meddelade riksdagen i sammanhang härmed
vissa föreskrifter rörande villkoren för pantens användande samt de formaliteter,
som därvid borde iakttagas.

— 53 —

Sedan hos riksgäldskontor blivit styrkt, att godkännande från det allmännas
sida meddelats för Kristianstads län, Malmöhus läns och Mälareprovinsernas
centralkassor för jordbrukskredit, har riksgäldskontor, på gjorda framställningar,
under innevarande år för var och en av dessa tre centralkassor utfärdat och till
riksbanken överlämnat särskild förbindelse att vid anfordran tillhandahålla banken
svenska 5 procent statsobligationer till värde av 100,000 kronor, att av densamma
innehavas för det i riksdagens ovannämnda beslut avsedda ändamål.

Av 1886 års 3 \!2 procent statslån funnos vid 1917 års början i riksgälds- Förstö™9
kontoret kvarliggande osålda obligationer till belopp av nom. 6,700,000 Brak. obligationer.
Därav amorterades genom den utlottning å lånet, som verkställdes under sistlidna
mars månad, ett belopp av 65,500 Rank. De efter nämnda amortering återstående
osålda obligationerna, nom. 6,634,500 Rmk, hava enligt beslut av fullmäktige
blivit uppbrända under maj månad detta år.

Återstående osålda obligationer av 3,6 procent statslånet å nom. 10,343,640
kronor hava jämväl under innevarande år blivit förstörda.

I enlighet med statsbokföringskommitténs förslag till förändrad bokföring i Omläggning
riksgäldskontoret har omläggning av riksgäldskontorets kassarörelse ägt rum vid kontorets''
ingången av år 1917. Alla in- och utbetalningar verkställas från nämnda tidpunkt kassarörelse.
i regel genom direkt insättning å eller uttagning från statsverkets respektive riksgäldskontorets
giroräkning i riksbanken. För bestridande av smärre utbetalningar
(inlösen av mindre poster kuponger, betalning av räkningar in. m.) erhåller dock
riksgäldskontorets kassör ett förskott, under olika tider av året växlande mellan

10,000 kronor och 30,000 kronor.

Till inköp för svenska statens räkning av Mora—Vänerns järnvägsaktie- Inköp av
bolag tillhöriga bandelarna Mora—Persberg med bilinjen Brintbodarne—Malung ncms~järh
samt Persberg Kristinehamn och Malung—Limedsforsen jämte eu bolaget tillhörig vä9-byråbyggnad i Kristinehamn har 1916 års riksdag för år 1917 anvisat ett anslag
av 11,275,000 kronor, varjämte riksdagen i det år 1916 utfärdade reglementet för
riksgäldskontoret (§ 34 mom. 2) meddelat särskilda föreskrifter rörande sättet för
köpeskillingens likviderande.

Sedan köpeskillingen den 2 sistlidue januari betalats på sätt nämnda föreskrifter
innehålla, har Mora—Vänerns järnvägsaktiebolag samma dag till riksgäldskontoret
avlämnat ett för svenska staten utfärdat köpebrev å ovan omförmälda
fastigheter.

— 54 —

Utbetalningar å av riksdagen beviljade anslag för

kapitalökning.

(1 okt. 1916—30 sept. 1917.)

Tillbyggnad 1916 års riksdag har dels av det anslag å 960,000 kronor, som riksdagen

^postkontoret beviljat för uppförande å den ännu icke för centralpostkontoret i Stockholm
i Stockholm, disponerade delen av postverkets tomt inom kvarteret Riddaren i Stockholm, efter
rivning av därå uppförda byggnader, av en tillbyggnad samt för vidtagande i
sammanhang därmed av vissa förändringar å den nuvarande posthusbyggnaden i
samma kvarter, för år 1917 anvisat ett belopp av 300,000 kronor, med rätt för
Kungl. Maj:t att därav förskottsvis redan under år 1916 av tillgängliga medel
utanordna 150,000 kronor;

dels för genomförande av vissa ändringar i planen för nyssnämnda byggnadsarbete
för år 1917 anvisat ett belopp av 50,000 kronor, med rätt för Kungl.
Maj:t att utanordna detta belopp förskottsvis redan under år 1916 av tillgängliga medel.

Av dessa anslag har statskontoret jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande i
januari 1917 lyftat 200,000 kronor.

Posthus- För fortsättande och avslutande av byggnadsarbetena å ett posthus i Kristian hFristian-

stad har 1916 års riksdag för år 1917 beviljat ett belopp av 163,400 kronor att
stad. utgå av lånemedel.

Av detta belopp har statskontoret jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande
lyftat 90,000 kronor.

Posthus- 1916 års riksdag bar för uppförande i Linköping av ett posthus, inrymmande

ifin kö girig jämväl lokaler för telegrafverkets behov, beviljat ett anslag av 240,000 kronor
och därav för år 1917 anvisat ett belopp av 120,000 kronor att utgå av lånemedel.

Statskontoret har jämlikt bemyndigande av Kungl. Maj:t i januari 1917
lyftat sistnämnda belopp.

Centraljpost- 1916 års riksdag har för gäldande av återstoden av köpeskillingen, 711,304

hus i Göte- kronor 31 öre, för det för postverkets räkning inköpta område om 5,583,1 kvadrat^
meter av tomten nr 67 A i Göteborgs stads tolfte rote samt för påbörjande av

— 55 —

uppförandet å sagda område av ett nytt centralposthus i nämnda stad för år 1917
anvisat ett anslag av 860,000 kronor.

Av detta anslag har generalpoststyrelsen i april 1917 lyftat 400,000 kronor.

För anordnande av telefonförbindelse mellan Gottland och fastlandet har Telefonför1913
års riksdag för år 1914 anvisat ett anslag av 750,000 kronor, varav 600,000
kronor skulle utgå av lånemedel. land och

Sedan telegrafstyrelsen år 1914 av anslaget lyftat 350,000 kronor, har åter- fasilan''-!etstoden,
250,000 kronor, i juni 1917 utbetalats till styrelsen.

1914 års riksdag har beslutat anordnande av direkt telefonförbindelse mellan TeiefonförSverige
och Tyskland, under förutsättning att tyska staten bestrider hälften av meiianSvekostnaderna
för den för ändamålet erforderliga undervattenskabeln, samt för ända- rige och
målet för år 1915 anvisat ett anslag av 325,000 kronor att utgå av lånemedel. Tyskland.
Anslaget har i juni 1917 utbetalats till telegrafstyrelsen.

1916 års riksdag har för år 1917 till inköp och bebyggande av fastigheter Inköp och

för telegrafverkets räkning anvisat ett anslag av 250,000 kronor att utgå av lånemedel, ^''fastighe Anslaget

har i maj 1917 lyfts av telegrafstyrelsen. ter för tele grafverket.

1916 års riksdag har för fortsatt utveckling av statens telefon- och telegraf- Telefonväväsende
för år 1917 anvisat ett anslag av 7,000,000 kronor att utgå av lånemedel. se^eckluw''
Av detta anslag har riksgäldskontoret utbetalat dels i januari 1917 till statskontoret
såsom ersättning för förskott 6,250,000 kronor dels ock i maj 1917 till
telegrafstyrelsen återstoden 750,000 kronor.

Till fullbordande av statsbanan från Östersund till Ströms vattudal (Ulriks- Statsbanan
fors) jämte bispår har 1911 års riksdag för år 1912 beviljat och till utgående från ^Stsiröms~
riksgäldskontoret anvisat ett anslag av 1,400,000 kronor. vattudal.

Detta anslag har järnvägsstyrelsen lyftat i nio poster under tiden oktober
1913—augusti 1917.

— 56 —

Dubbelspår 1913 och 1914 års riksdagar hava för fortsättande av arbetet med utlägg °Järna.

ning av ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna samt utläggande

av bispår till Södertälje stad och ombyggnad av stationen därstädes till utgående
från riksgäldskontoret anvisat resp. 1,600,000 kronor och 574,200 kronor.

Dessa anslag hava utbetalats till byggnadskommissionen för dubbelspåret
Rönninge—Ström, det förra under åren 1915 och 1916 samt det senare i november
1916.

Statsbanan 1914 års riksdag har till fortsättning av statsbanan Järna—Nyköping—Norr Norrköp

ing. köping för år 1915 anvisat återstående anslagsbeloppet 1,612,000 kronor att utgå av
lånemedel.

Av detta anslag bar järnvägsstyrelsen lyftat sammanlagt 1,580,000 kronor
i tio poster under tiden augusti 1915—juli 1917.

Statsbanan
Älvsbyn—
Piteå.

Till fortsättning av statsbanan Älvsbyn—Piteå har 1914 års riksdag för år
1915 anvisat återstående beloppet av det beviljade anslaget 935,000 kronor att utgå
av lånemedel.

Detta anslag har, sedan järnvägsstyrelsen i juli 1917 lyftat återstående

85,000 kronor, till fullo utbetalts.

förbindelse 1915 års riksdag har dels under viss förutsättning beslutat anordnande av

indian järnvägsförbindelse mellan statsbanan Karungi—Haparanda och finska järnvägsSKei-ige^och
ngtet medelst framdragande av järnvägsspår från Haparanda station på bro över
m an '' Torne älv samt till följd därav erforderlig utvidgning av Haparanda station dels
ock för påbörjande av berörda arbeten, såvitt på Sverige ankommer, för år 1916
anvisat ett anslag av 1,000,000 kronor att utgå av lånemedel.

Detta anslag har järnvägsstyrelsen i sex poster lyftat under tiden september
1916—september 1917.

Statsbanan^ 1915 års riksdag har till fortsättning och 1916 års riksdag till fullbordande

Voigsjön. av statsbanan Ulriksfors—Yolgsjön beviljat respektive 2,050,000 kronor och 500,000
kronor, båda anslagen att utgå av lånemedel.

Av förstnämnda anslag hava 300,000 kronor enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande
lyftats av statskontoret och återstoden av järnvägsstyrelsen under år 1916
i elva poster. Det senare anslaget har styrelsen lyftat i tre poster under tiden
januari—juli 1917.

— 57 —

För fortsättande av arbetet med utläggande av ytterligare ett järnvägsspår
mellan Norrköping och Mjölby hava 1915 och 1916 års riksdagar anvisat respektive

2.150.000 kronor och 2,000,000 kronor.

Förstnämnda anslag har järnvägsstyrelsen lyftat under 1916 och 1917.
Av det senare anslaget har till styrelsen i sju poster utbetalats sammanlagt

1.250.000 kronor.

Dubbelspår
Norrköping
—Mjölby.

1915 och 1916 års riksdagar hava till fortsättning av statsbanan Sveg— Statsbanan
Brunflo till utbetalning från riksgäldskontoret anvisat respektive 2,000,000 kronor Brnniio.
och 3,000,000 kronor.

Dessa belopp hava av järnvägsstyrelsen lyftats, det förra under år 1916 i
elva poster och det senare under tiden januari—juni 1917 i sju poster.

För utförande av nya byggnader och anläggningar vid statens trafikerade NV“ ^Stjärnvägar
har 1916 års riksdag för år 1917 anvisat ett anslag av 5,782,800 kronor, n%nläg°gdärav
av lånemedel 3,000,000 kronor. ning ar vid

Av sistnämnda belopp har järnvägsstyrelsen i mars 1917 lyftat 1,600,000 kronor, ^kerad^

järnvägar.

1916 års riksdag har för utförande av vissa förändringar av spårsystemet Förändvid
centralstationen i Stockholm jämte därmed sammanhängande arbeten för år spårsystemet
1917 anvisat återstående beloppet av det beviljade anslaget eller 1,409,900 kronor vid Stacket
utgå av lånemedel. Mation.

Av detta belopp har järnvägsstyrelsen lyftat i fem poster under tiden juni
—september 1917 sammanlagt 614,900 kronor.

1916 års riksdag har för fullbordande av dubbelspårsanläggningen mellan Dubbelspår
Göteborg och Alingsås för år 1917 beviljat ett anslag av 2,900,000 kronor att utgå ^Alingsås7
av lånemedel.

Av detta anslag har riksgäldskontoret utbetalt till statskontoret enligt
Kungl. Maj:ts bemyndigande 2,095,000 kronor och till järnvägsstyrelsen i sex
poster under tiden januari—september 1917 505,000 kronor eller sammanlagt

2,600,000 kronor.

Rev. Ber. 1017 ang. rikta diskonto nt.

8

— 58 —

Dubbelspår 1916 års riksdag har beslutat anläggande av ytterligare ett järnvägsspår

isandsjö, mellan Aneby och Sandsjö för en beräknad kostnad av sammanlagt 4,102,700
kronor samt för påbörjande av nämnda anläggning för år 1917 anvisat ett belopp
av 500,000 kronor.

Detta anslag har järnvägsstyrelsen lyftat i fyra poster under tiden februari
—juli 1917.

Ombyggnad 1916 års riksdag har för fortsättande av arbetena med ombyggnad av

Vtatsban- Malmö statsbangård för år 1917 anvisat ett belopp av 1,000,000 kronor att utgå
gård. av lånemedel.

Av detta anslag har riksgäldskontoret utbetalat till statskontoret enligt
Kungl. Maj:ts bemyndigande 500,000 kronor och till järnvägsstyrelsen i sex poster
under tiden januari—september 1917 återstoden 500,000 kronor.

Ombyggnad 1916 års riksdag har till fullbordande av ombyggnad av statens järnvägars

järnvägars reparationsverkstäder i Malmö för år 1917 anvisat ett anslag av 400,000 kronor
reparations- att utgå av lånemedel.

nsnn» Z* o-f ri ti ant» ” # t - . . ,

Av detta anslag har järnvägsstyrelsen i två poster under januari och sep -

verkstäder
i Malmö.

tember 1917 lyftat sammanlagt 365,000 kronor.

Statsbane- 1916 års riksdag har för komplettering av bandelen Gällivare—Porjus samt

Gällivare— för påbörjande av arbetena å bansträckan Porjus—Jokkmokk för år 1917 anvisat
Jokkmokk. ett belopp av 1,000,000 kronor att utgå av lånemedel.

Av detta belopp har järnvägsstyrelsen i augusti 1917 lyftat 455,000 kronor
och i september samma år 440,000 kronor.

Inköp av För förvärvande för svenska statens räkning av Mora—Vänerns järnvägs res

järn- aktiebolag tillhöriga bandelarna Mora—Persberg med bilinjen Brintbodarne—Malväg
m. m. ung samt Persberg—Kristinehamn och Malung—Limedsforsen jämte eu bolaget
tillhörig byråbyggnad i Kristinehamn har 1916 års riksdag för år 1917 anvisat ett
anslag av 11,275,000 kronor, varav enligt riksstaten för samma år 10,354,500
kronor skulle utgå av lånemedel.

Sistnämnda belopp har den 2 januari d. å. av riksgäldskontoret betalats till
bolaget på sätt 1916 års reglemente för riksgäldskontoret, § 34 mom. 2, innehåller.

- 59 —

1916 års riksdag har till täckande av den brist, som uppkommit å de för
riksgränsbanans elektrifiering beviljade anslag, för år 1917 anvisat ett tilläggsanslag
av 650,000 kronor att utgå av lånemedel.

Detta belopp har järnvägsstyrelsen lyftat i januari 1917.

1916 års riksdag har för anläggande för statens järnvägars räkning av eu
torvpuiverfabrik vid Hästhagens mosse och för omändring av erforderligt antal
lokomotiv för torvpulvereldning för år 1917 anvisat ett anslag av 1,300,000 kronor,
därav 390,000 kronor att utgå av lånemedel.

Sistnämnda belopp har järnvägsstyrelsen lyftat i september 1917.

1916 års riksdag har för år 1917 till anskaffande av rullande materiel vid
statens järnvägar beviljat ett anslag av 6,740,000 kronor att utgå av lånemedel.

Av detta anslag har 240,000 kronor enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande
lyftats av statskontoret, varjämte återstoden i sju poster utbetalats till järnvägsstyrelsen
under tiden januari—juli 1917.

1906 års riksdag har medgivit, att inköp av sådana, helt eller delvis, i enskild
ägo befintliga vattenfall, som inom den närmaste framtiden ansåges komma
att för drift av statens järnvägar erfordras och vilkas inköp icke utan men för
staten ansåges kunna uppskjutas, finge av Kungl. Maj:t beslutas till ett sammanlagt
belopp av intill 5,000,000 kronor.

Av detta anslag hade riksgäldskontoret under åren 1907—1909 utbetalt
sammanlagt 4,919,758 kronor 33 öre.

I september 1917 bär riksgäldskontoret av detta anslag till vattenfallsstyrelsen
utbetalat ytterligare 125 kronor, utgörande andel av köpesumman för ett av
styrelsen inköpt lertag i Kronobergs län.

Av anslaget återstår sålunda ett belopp av 80,116 kronor 67 öre.

1909 års riksdag har medgivit, att inköp av fastigheter, som kunna erfordras
för statens dåvarande eller blivande anläggningar vid Trollhättan ävensom i övrigt
för ändamålsenligt genomförande av de uppdrag, som lämnats eller komma att
lämnas vattenfallsstyrelsen, må av Kungl. Maj:t beslutas till ett sammanlagt belopp
av högst 500,000 kronor.

Av detta anslag har vattenfallsstyrelsen lyftat sammanlagt 397,974 kronor
47 öre, därav 10,000 kronor i november 1916 och 110,000 kronor i mars 1917.

Täckande
av brist i
anslag för
riksgränsbanans
elektrifiering.

Anläggande
av en torvpuiverfabrik.

Anskaffande
av ny
rullande
järnvägsmatenel.

Inköp av
vattenfall
m. m.

Inköp av
.fastigheter
för statens
anläggningar
vid
Trollhättan
m. m.

— 60 —

^kraftled° För anlag£n*ng av ledningar, avsedda att distribuera elektrisk energi från

ninoar från statens kraftverk vid Trollhättan, samt därmed sammanhängande arbeten har
Trollhättan. 1912 års riksdag för år 1913 beviljat och till utgående från riksgäldskontoret
anvisat 1,500,000 kronor.

Detta belopp har vattenfallsstyrelsen lyftat i två poster i november 1916.

^av^Söäer* 1915 års riksdag har för utvidgning av den mellan Maren och Saltsjön

tälje kanal, belägna delen av Södertälje kanal för år 1916 till utgående från riksgäldskontoret
anvisat återstoden av därför beviljat anslag med 250,000 kronor.

Detta belopp har i november 1916 utbetalats till byggnadskommissionen
för dubbelspåret Rönninge—Ström.

för ^distri För anläggning av ledningar, avsedda att distribuera elektrisk energi från

buering av statens kraftverk, hava 1915 och 1916 års riksdagar anvisat respektive 800,000
elektrisk kronor och 3,000,000 kronor att utgå av lånemedel.

statens Vattenfallsstyrelsen har i oktober 1916 lyftat förstnämnda anslag. Av det

kraftverk, senare har riksgäldskontoret utbetalat till statskontoret i januari 1917 1,000,000
kronor samt i juni samma år i två poster återstoden 2,000,000 kronor till vattenfallsstyrelsen.

Nmellan A u^av riksdagen för anläggning av en ny farled mellan Vänersborg

Vänersborg och Göteborg beviljade anslaget å 22,800,000 kronor har 1916 års riksdag för år
Göteborg *917 anvisat återstående beloppet 300,000 kronor att utgå av lånemedel.

Sistnämnda belopp har i januari 1917 enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t
lyftats av statskontoret.

Ombyggnad
av Södertälje
kanal.

1916 års riksdag har beslutat ombyggnad av Södertälje kanal jämte uppräkning
av farlederna i Brandalsuud och Linasund för en beräknad kostnad av

3,852,000 kronor samt för år 1917 auvisat ett belopp av 400,000 kronor att utgå
av lånemedel.

Av detta belopp har vattenfallsstyrelsen i juli 1917 lyftat 375,000 kronor.

61 —

1916 års riksdag har för fortsättande av vissa arbeten för eu tredje utbyggnåd
av Troilhätte kraftstation för år 1917 anvisat ett anslag av 3,700,000 kronor utbyggnad.
att utgå av lånemedel.

Detta anslag har utbetalts till vattenfallsstyrelsen i sex poster under tiden
februari—september 1917.

För fullbordande av första utbyggnaden av kraftstationen vid Por jus har f.r^^^i0n
1916 års riksdag beviljat ett anslag av 775,000 kronor samt därav för år 1917
anvisat ett belopp av 625,000 kronor att utgå av lånemedel.

Sistnämnda belopp bär riksgäldskontor^ i september d. å. tillhandahållit
vattenfa llssty relsen.

1916 års riksdag bar av det för anläggande av en ångkraftstation för Älv- ^tior^fär
karleby kraftverk beviljade anslaget 1,650,000 kronor för år 1917 anvisat återstå- Älvkarleby
ende beloppet 650,000 kronor att utgå av lånemedel. kraftverk.

Sistnämnda belopp har vattenfallsstyrelsen lyftat i januari 1917.

1916 års riksdag bar för utvidgning av ångkraftstationen för Älvkarleby
kraftverk beviljat ett anslag av 1,500,000 kronor och därav för år 1917 anvisat stationen vid
ett belopp av 1,000,000 kronor att utgå av lånemedel. Itniftverk''J

Av sistnämnda belopp bar statskontoret jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande
i januari 1917 lyftat 500,000 kronor samt vattenfallsstyrelsen i februari samma år
återstoden 500,000 kronor.

1916 års riksdag bar för utförande av upprensning av Masurforsen i Dal- Uppränso
i x o ''linie) civ

älven för år 1917 anvisat ett anslag av 600,000 kronor att utgå av lånemedel. Masurforsen
Av detta anslag bar statskontoret jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande i 1 Dalälven.
januari 1917 lyftat 300,000 kronor och vattenfallsstyrelsen i februari samma år
återstoden 300,000 kronor.

1916 års riksdag bar till gäldande av de på Älvkarleby vattenfall jämte
Stall- och Nygårdsforsarna belöpande kostnaderna för Skattungens och Oresjöns reglering.
reglering för år 1917 beviljat ett anslag å 44,500 kronor att utgå av lånemedel.

Detta anslag bar vattenfallsstyrelsen lyftat i september 1917.

— 62

Dalälvens

reglering.

1916 års riksdag har för gäldande av statens kostnader i anledning av vattenfallsstyrelsens
inträde för Älvkarleby vattenfall i Dalälvens regleringsförening
u. p. a. för år 1917 beviljat ett anslag å högst 67,000 kronor att utgå av lånemedel.
Detta anslag har vattenfallsstyrelsen lyftat i september 1917.

iond^tUllå Sedan 1906 års riksdag till låneunderstöd för enskilda järnvägar beviljat

neunderstöd och ställt till Kungl. Maj:ts disposition ett extra anslag av 7,500,000 kronor att
för enskilda utg.\ under fem år från och med år 1907 med 1,500,000 kronor årligen, har Kungl.
anlägg- Maj:t från detta anslag anvisat låneunderstöd å tillsammans 7,492,500 kronor för
ningar. eiva särskilda järnvägsanläggningar. Härav hade riksgäldskontoret intill den 1
oktober 1913 utbetalt sammanlagt 7,457,700 kronor. Efter nämnda dag och intill
tiden för denna revisions början har någon ytterligare utbetalning från ifrågavarande
fond icke förekommit.

Beträffande de beviljade lånebeloppen samt de summor, som därå blivit
lyfta av resp. järnvägsbolag, få revisorerna hänvisa till den tabell, som finnes
intagen å sid. 49 och 50 i 1913 års revisionsberättelse.

fond°tilllå- Till låneunderstöd för enskilda järnvägar har 1910 års riksdag beviljat

neunderstöd och ställt till Kungl. Maj:ts förfogande ett extra anslag å 7,500,000 kronor att
f°järnvägs-aunder fem år från och med år 1912 med 1,500,000 kronor årligen.
anlägg- Av detta anslag har Kungl. Maj:t anvisat låneunderstöd å sammanlagt

ningar. 749500O kronor till nio särskilda järnvägsanläggningar. Nedanstående tabell

utvisar de beviljade lånebeloppen ävensom därå intill den 1 nästlidne oktober av
riksgäldskontoret verkställda utbetalningar:

Lånebelopp. Utbetalt belopp.

Kil—Fryksdalens järnvägsaktiebolag (för järnvägen
Kil—Torsby) ................................ Kr. 1,044,000: — Kr. 1,044,000: —

Lysekils järnvägsaktiebolag (för järnvägen Ly -

sekil—Smedberg) .....................................

Södra Dalarnes järnvägsaktiebolag (för järn-

n

750,000:

— „ 750,000: —

vägen Knippboheden—Rättvik) .................

Väderstad—Skeninge—Bränninge järnvägsak-

j>

954,500

— „ 954,500: —

tiebolag........................................................

296,000

— „ 217,150: —

Sävsjöström—Nässjö järnvägsaktiebolag ........

•n

2,581,500

— „ 2,581,500: —

Eksjö—Osterbymo järnvägsaktiebolag..............

n

643,000

— „ 428,600: —

Järnvägsaktiebolaget Trollhättan-—Nossebro......

5?

555,000

— „ 555,000: —

Mellersta Östergötlands järnvägsaktiebolag......

606,000

— — —

Varberg—Ätrans järnvägsaktiebolag..................

>>

65,000

— „ 65,000: —

Summa

Kr.

7,495,000

— Kr. 6,595,750: —

63

Till låneunderstöd för enskilda järnvägar har 1916 års riksdag beviljat och 1916 «r*
ställt till Kung], Maj:ts förfogande ett extra anslag av 7,500,000 kronor att utgå ilneunderunder
fem år från och med år 1917 med 1,500,000 kronor årligen. st°d för eu Av

detta anslag har Kungl. Maj:t anvisat låneunderstöd å sammanlagt ^vdgsanlägg1,
773,500 kronor till tre särskilda järnvägsanläggningar. Nedanstående tabell ut- ningnr.
visar de beviljade lånebeloppen ävensom därå intill den 1 nästlidne oktober av
riksgäld skontoret verkställda utbetalningar:

Lånebelopp. Utbetalt belopp.

Ostra Blekinge järnvägsaktiebolag (för järnvägen
Gullabo—Torsås)................................. Kr. 248,500: — Kr. 165,600: —

Borås—Ulricehamns järnvägsaktiebolag (för järnvägen
Gånghester—Ulricehamn) ................. „ 1,165 000: - „ 776,000: —

Sydvästra Gottlands järnvägsaktiebolag (för

järnvägen Klintehamn—Haxarve) ............... „ 360,000: — „--

Summa Kr. 1,773,500: — Kr. 941,600: —

Riksdagen har år 1911 beslutat att för att underlätta åstadkommandet av Fonden för
bibanor inom västra delarna av Värmlands, Kopparbergs och Jämtlands län samt inom Västra
delar av Bohuslän och Dalsland skall bildas en lånefond av 5,000,000 kronor att delarna av
avsättas under fem år från och med år 1912 med 1,000,000 kronor årligen, dock riket
så att belopp, som ej blivit till utgående under ett av dessa år anvisat, må för
ett efterföljande år av samma femårsperiod disponeras, med rätt för Kungl. Maj:t
att från denna fond anvisa statslån till understödjande av nya, ännu ej påbörjade
enskilda järnvägsanläggningar, om vilka här är fråga.

Vidare har 1913 års riksdag beslutat att öka ifrågavarande fond från

5.000. 000 kronor till 8,000,000 kronor på det sätt, att under tre år från och med

år 1914 avsättas ytterligare 1,000,000 kronor årligen, dock så att belopp, som ej

blivit till utgående under ett av dessa år anvisat, må för ett efterföljande år av
samma treårsperiod disponeras, med rätt för Kungl. Maj:t att från denna fond
anvisa statslån till understödjande av nya, ännu ej påbörjade enskilda järnvägsanläggningar,
om vilka här är fråga.

1914 års senare riksdag har beslutat, att ovannämnda fond skall ökas från

8.000. 000 kronor till 12,000,000 kronor på det sätt, att under vartdera av åren

1917 och 1918 avsättas ytterligare 2,000,000 kronor, dock så att belopp, som ej

blivit till utgående under ett av dessa år anvisat, må för ett efterföljande år

disponeras, med rätt för Kungl. Maj:t att från fonden anvisa statslån till understödjande
av nya, ännu ej påbörjade enskilda järnvägsanläggningar, om vilka
här är fråga.

— 64 —

Lånefonden
för bekämpande
av
arbetslösheten
bland
stenarbetare.

Odlings lånefonden.

Torvindustrilåne
fonden.

1915 års riksdag bär beslutat, att de avsättningar till ifrågavarande fond,
som enligt riksdagens tidigare beslut skolat ske under åren 1916—1918, i stället
skola äga rum under åren 1917—1919.

Slutligen har 1916 års riksdag

dels beslutat att för avsättning till ifrågavarande fond i riksstaten för år
1917 upptaga ett belopp av 1,000,000 kronor;

dels beslutat att återstoden av det belopp, som enligt riksdagens tidigare
beslut skolat avsättas till fonden under år 1917, i stället skall anvisas för år 1920;

dels ock medgivit, att Kungl. Maj:t må under tiden till och med år 1920
förfoga över samtliga av riksdagen för avsättning till fonden anvisade medel.

Av denna fond har Kungl. Maj:t hittills anvisat låneunderstöd till Dal—
Västra Värmlands och Åmål—Arjängs järnvägsaktiebolag med resp. 5,622,000
kronor och 3,273,750 kronor.

Till förstnämnda bolag har i december 1916 utbetalts 1,000,000 kronor (för
järnvägen Billingsfors—Arvika med bibana från Skilliugsfors till Järnskog).

Till sistnämnda bolag har någon utbetalning ännu icke skett.

1916 års riksdag har dels beslutat att, för bekämpande av arbetslösheten
bland stenarbetare, skall bildas eu lånefond av 3,500,000 kronor, från vilken fond
lån må på högst sex år och mot 3 procent ränta utan amorteringsskyldighet tilldelas
städer, köpingar, landskommuner, municipalsamhälleu och väghållningsdistrikt
för inköp av gatsten, dels för ändamålet bland utgifter för kapitalökning
under rubriken »Statens utlåningsfonder» för år 1917 anvisat ett anslag av 3,500,000
kronor att utgå av lånemedel.

Av detta anslag har riksgäldskontoret i januari 1917 tillhandahållit statskontoret
2,000,000 kronor.

Till kapitalökning för odlingslånefonden har riksdagen för år 1917 anvisat

250,000 kronor till utgående från riksgäldskontoret.

Detta belopp utbetalades i januari 1917 till statskontoret.

Såsom kapitalökning för torvindustriens understödjande har 1916 års riksdag
för år 1917 beviljat och till utbetalning från riksgäldskontoret anvisat ett
belopp av 600,000 kronor.

Detta anslag har statskontoret lyftat i januari 1917.

— 65

Till ökning av egnahemslånefondens kapital har riksdagen för år 1917
beviljat och till utgående från riksgäldskoutoret anvisat 5,000,000 kronor.

Detta belopp utbetalades i januari 1917 till statskontoret.

Såsom kapitalökning för allmänna nyodlingsfonden har 1916 års riksdag
för år 1917 beviljat och till utgående från riksgäldskontoret anvisat ett belopp av

60,000 kronor.

Detta belopp lyfte statskontoret i januari 1917.

1916 års riksdag har å riksstaten för år 1917 under rubriken utgifter för
kapitalökning beviljat, att utgå av lånemedel,

dels ett förslagsanslag å 6,000,000 kronor till ersättning in. m. enligt de i
föiordningen den lo december 1914 om vad iakttagas skall i avseende å införande
av statsmouopol å tobakstillverkningen i riket angivna grunder så ock för gäldande
av kostnader för de i samma förordning omförmälda kommissioners arbeten
m. in.;

dels, under förutsättning av bifall till Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen
med förslag till förordning om ersättning till tobaksgrossister och hos dem
anställda personer med anledning av införandet av statsmonopol å tobakstillverkningen
i riket, ett förslagsanslag å 2,600,000 kronor till ersättning och understöd
m. in. enligt de i nämnda författningsförslag angivna grunder så ock för gäldande
av kostnader för de i förslaget omförmälda kommissioners arbete, av vilket
anslag högst 50,000 kronor må användas till utbetalning av understöd enligt 8 §
i samma författningsförslag;

dels ock, under förutsättning av bifall till Kungl. Maj:ts proposition till
riksdagen med förslag till förordning om utvidgad rätt till ersättning i vissa fall
i anledning av införandet av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket, ett förslagsanslag
å 50,000 kronor till ersättning enligt de i detta författningsförslag
angivna grunder.

Ovannämnda anslagsbelopp, tillhopa 8,650,000 kronor, hava i juli 1917
efter Kungl. Maj:ts bemyndigande lyftats av statskontoret.

Egnahemslånefonden.

Allmänna

nyodlings fonden.

Utgifter för
tohaksmonopolet.

ttev. U

s

— 66 —

Anslag för Sedan 1917 års riksdag ställt till Kungl. Maj:ts förfogande ett belopp av

av ägällande 20,000,000 kronor såsom rörelsekapital för tillämpningen av gällande förfogandeförfogande-
fältslag i fråga om industriella råvaror, bar riksdagen å tilläggsstat till riksstaten
rfrågla^om för samma år uppfört under titel »utgifter för kapitalökning» och rubriken
industriella »rörelsekapital för av kristiden föranledd statsverksamhet» ett reservationsanslag
ravaioi o. . ^ 20,000,000 kronor för ovannämnda ändamål.

Av detta anslag hade riksgäldskontoret intill tiden för denna revisions början
till statskontoret utbetalat under augusti och september månader sammanlagt

19,800,000 kronor.

Antaff f°d Sedan 1917 års riksdag ställt till Kungl. Maj:ts förfogande dels ett belopp

och ‘tillhan- av 115,000,000 kronor såsom rörelsekapital vid statens verksamhet för anskaffande
davhlivsföte och tillhandahållande av livsförnödenher dels ock ytterligare ett belopp av 35,000,000
nödenheter, kronor för samma och därmed likartade ändamål, har riksdagen å tilläggsstat till -riksstaten för samma år uppfört under titel: »utgifter för kapitalökning» och rubriken
»rörelsekapital för av kristiden föranledd statsverksamhet» ett reservationsanslag
av 150,000,000 kronor för ovannämnda ändamål.

Intill den 1 oktober innnevarande år hade riksgäldskontoret av detta anslag
till statskontoret utbetalt 10,000,000 kronor.

Riksdagskostmider, förvaltningskostnader vid riksgalds kontoret

in. in.

(1 jan.—31 dec. 1916.)

lent a* “för De intill utgången av år 1916 av riksgäldskontoret bestridda kostnaderna

1916 års för samma års riksdag hava uppgått till ett belopp av sammanlagt 1,345,027
riksdag. kronor M ^ utvisande vid jämförelse med 1915 års riksdag eu ökning av

112,559 kronor 27 öre.

Till upplysning om de särskilda utgiftsposter, som ingå i kostnaderna för
1916 års riksdag, meddelas här, i likhet med vad angående 1915 års riksdag ägt
rum i nästföregående revisionsberättelse (sid. 59), följande redogörelse:

Riksdagsman
miarvoden.

Resekost-

nadsersätt-

ningar.

Tjänstemäns
och betjäntes
månads-arvoden och
dagtrakta-menten.

Tryck-

pappersamt

trycknings-

ocli

häftnings-

kostnader.

Diverse

utgifter.

1

| Summa.

20,740

14

76,019

S 7

2,225

05

1,566

2 7

280,461 33

87,657

65

97,814

84

3,044

60

840

so

415,157 39

8,070

27

127

50

152

33

8,o50|io

32,059

44

1,155

73

2,836

72

36,051 Is 9 j

- _

13,810

04

367

70

342

5 7

14,520!3i

7,062

o 5

94

70

840

6 5

7,997 9 o i

9,948

4 8

149

5 0

249

1 6

10,347] 14 i

10,957

98

256

35

369

5 9

11,583 92i

585

_

- -

- -

585 —]

- -

170

- -

__

- -

170 —

3,137

92

- _

156

82

3,294 74|

7,985

5 3

- -

''

28

3 5

8,01 oj 8 S i

4,207

5 0

- -

592

04

4,799] 5 -t j

32,508

03

7

5 0

219

02

32,73415 5!

19,544

0 7

36

7 5

1,525

9 5

21,106 7 7

””

2,811

62

2,811!g2

1

j

16,716

23

414,621

06

55,704

14

!

j

i

i

487,041 4 3

58,397

'' 91

340,597

7 5 422,086U 4 68,235

5 3

1,345,027 si

Riksdagens Första Kammare .....................

Riksdagens Andra Kammare .....................

Konstitutionsutskottet ................................

Statsutskottet.............................................

Bevillningsutskottet ....................................

Bankoutskottet.............................................

Lagutskottet ................................................

Jordbruksutskottet............................

Sammansatta stats- och lagutskottet.........

Sammansatta bevillnings- och lagutskottet

Första kammarens tillfälliga utskott .........

Andra kammarens tillfälliga utskott .........

Särskilda utskottet.......................................

Riksdagens kansli och tryckeriexpedition

Riksdagens bibliotek....................................

Andra kammarens klubb ...........................

Allmänna omkostnader:

Tryckningskostnader ......

Häftnings- och bindnings kostnader

.....................

Pensioner, månadsarvoden
och dagtraktamenten...
Skrivpapper och skrivma terialier

........................

Elektricitet, ved, kol m. m.

Renhållning.....................

Inköp av handboken »Sveriges
land och folk» ...

Grundlagseditionen ........

Personalregister 1809 —

1866..............................

Utredning ang. riksdagshusets
påbyggnad ......

Diverse utgifter...............

179,910

275,800

Kr.

122,625:

24

))

247,159:

73

ff

44,836:

09

J)

16,716:

2 3

11,668:

98

1,610:

14

8,862:

02

)>

5,000:

_

1,100:

»>

300:

5,000:

_

22,163:

Summa Kronor | 455,710|—j

— 68 -

Kostnaderna
för
1915 års
kyrkomöte.

Såsom i nästföregående års revisionsberättelse finnes omförmäla hade riksgäldskontoret
intill utgången av år 1915 av kostnaderna för 1915 års kyrkomöte
utbetalt 56,615 kronor 18 öre. Under år 1916 bar utbetalats ytterligare endast
150 kronor, utgörande återstoden av dessa kostnader, vilka sålunda uppgått till
sammanlagt 56,765 kronor 18 öre.

derna^r Revisorerna få här nedan meddela en från riksgäldskontorets räkenskaper

riksdags- hämtad uppgift å de kostnader, som under åren 1905—1916 blivit av riksgälds*fJer
e\ren kontoret bestridda dels för inköp av tryckpapper för riksdagens behov dels ock
1905—1916 löv tryckning, häftning och bindning av riksdagens protokoll med därtill hörande
bihang ävensom av de kommittébetänkauden, som avlämnats till riksgäldskontoret,
föredragningslistor, förteckningar över kamrarnes ledamöter och annat dylikt tryck.
Dessa kostnader utgjorde:

år 1905 .............

.......................................................... Kr.

*) 295,933: 65

„ 1906 ......

.................................................... ••• J!

274,123: 94

„ 1907 ..........

...................................................................... 11

385,813: 48

„ 1908 ...........

.......................................................... ........ 11

414,298: 32

„ 1909

......................... ................ ............... ) 5

302,074: 36

„ 1910 .....

................................... • • .............. 11

363,545: 47

„ 1911 ..........

.......................................... ............ 11

319,755: 35

„ 1912 ...........

............ - • .................................... • 11

369,818: 35

„ 1913

• - ...................................... ................... 11

311,898: 87

„ 1914

....................................................... ••• 11

442,689: 60

„ 1915 .............

............................... .................... 11

344,477: 79

„ 1916 .............

.............................. .......... ................. 11

414,621: 06

I de ovan

upptagna beloppen för åren 1908—1916 ingå följande utgifter

för inköp av tryckpapper:

för år 1908
„ „ 1909
„ „ 1910
„ „ 1911
„ „ 1912
„ „ 1913
„ „ 1914
„ „ 1915
„ „ 1916

Kr. 84,844: 47

„ 6,726: 84

„ 94,983: 65

„ 32,298: 48

„ 85,601: -

„ 5,272: 59

„ 88,745: 05

„ 39,760: 26

„ 122,625: 24 *)

*) I detta belopp ingå icke kostnaderna för 1905 års urtima riksdagar.

— 69 —

Kostnaderna för riksdagens hus hava under år 1916 uppgått till 99,591

kronor 35 öre, varav utgivits

för fastigheten............................................................. Kr. 12,113: 43

„ inköp och underhåll av inventarier ......................... ,, 6,415: 18

„ vattenledning, sotning och renhållning ......................... „ 9,459: 43

„ avlöningar................................................... „ 15,790: —

„ bränsle..................................................... „ 39,870: 31

„ belysning och belysningsmateriel ...................... „ 11,456: 07

„ diverse ändamål.......................... ,, 4,486: 93

Summa Kr, 99,591: 35

Avlöningar och andra förvaltningskostnader vid riksgäldskontor^ samt pensioner
till f. d. tjänstemän i riksgäldskontoret hava under år 1916 utgått med följande
belopp, nämligen:

Arvoden åt fullmäktige.................................. Kr. 12,800: —

Dito åt deputerade.................................. „ 10,000: —

Dito åt deputerades vikarier................... „ 1,376: 34

Resekostnad sersättning åt eu suppleant ............. „ 105: 40 Kr. 24,281: 74

Avlöning till riksgäldskontorets tjänstemän och vaktmästare
.................................................. Kr. 60,914: 24

Vikariatsersättning ........................................ ,, 3,538: 0 7

Arvoden och gratifikationer till e. o. tjänstemän,

e. o. biträden och e. o. vaktmästare ............... ,, 23,217: 21

För biträde vid nattbevakningen i riksgäldskontoret „ 420: — „ 88,089: 52

Understöd ..............................................

Pensioner....................................................

Kontorsexpenser enligt kassaräkningen:

reparationer och inredningar............

inköp och underhåll av inventarier .....

renhållning, sotning, elektricitet och kol
böcker, tidningar, annonser in. m. ...

skrivmaterialier m. m.................

tryckning och bindning....................

diverse .................................

Kontorsexpenser i övrigt ..............

•n

225: -

10,200: -

Kr 363: 81

„ 7,549: 91

„ 2,219: 92

„ 1,866: 87

2,759: 58
„ 4,010: 75

„ 14,853: 39

Summa

33,624: 23
3,049: 07
Kr. 159,469: 56
Kr. 4,932: 72
Kr. 154,536: 84

Kostnaderna
för riksdagens
hus.

Förvaltningskostnader
vid
riksgäldskontoret.

Ä utgiftstitel XI: 4 ha under året influtit
vadan såsom nettoutgift kvarstå ........

70

Anslagen till
justitieom -

Anslagen till avlöning för riksdagens justitieombudsman ävensom till befor
justitieombudsmannens och tryckfrihetskommitténs
och hans expedition m. m. hava under år 1916 från riksgäldskontoret utgått med följande

justmecm- °

budsmannen stridande av kostnaderna
och hans
expedition.

m.

belopp nämligen:

Avlöning till justitieombudsmannen ................................................ Kr. 11,000: —

Vikariatsersättning till justitieombudsmannens ersättare.................... „ 1,375: —

Avlöning till den hos justitieombudsmannen anställda kansli- och

vaktbetjäning ........................ „ 11,200: —

Pension ............................................................. ,, 3,290: —

Anslaget till befordrande av göromålens gång inom justitieombuds mansexpeditionen

in. in............................................................... „ 4,000: —

D:o för justitieombudsmannens ämbetsresor.............. „ 2,000: —

Kontorsexpenser .................................. „ 2,000: —

Kostnader för tryckning och häftning av justitieombudsmannens

ämbetsberättelse .................................................... ,, 4,534: 50

Resekostnadsersättning till justitieombudsmannens ersättare...... „ 106: 20

Summa Kr. 39,505: 70

Under året har återievererats till riksgäldskontoret
av 1915 och 1916 års anslag till justitieombudsmannens
ämbetsresor sammanlagt ................... Kr. 1,118: 53

Vidare har för försålda ämbetsberättelser inbetalts
................................................................. „ 40: 32 „ 1,158: 85

Utgifterna för justitieombudsmannen och hans expedition
hava sålunda i verkligheten under år 1916 uppgått till....................

Kr. 38,346: 85

71

Anslagen till avlöning för riksdagens militieombudsman ävensom till be- Anslagen
stödande av kostnaderna för militieombudsmaunens expedition in. in. hava under

år 1916 från riksgäldskontoret utgått med följande belopp: och

Avlöning till militieombudsmannen Kr u qqq._ exP

försättning till militieombudsmaunens ersättare 1375- _

Expenser (innefattande även avlöning till personalen och kostnader

för ämbetsresor) ............ ...................................................... „ 25,693:68

Kesekostnadsersättning för militieombudsmaunens ersättare........... „ 126: 40

ljumma Kr. 38,195: 08

Under året har återlevererats till riksgäldskontoret av 1915
års anslag till expenser in. in. ..................................... ^ 3093; 68

Utgifterna för militieombudsmannen och hans expedition ''"
hava sålunda under år 1916 i verkligheten uppgått till..................... Kr. 34,501: 40

— 72 —

Allmänna hypoteksbankens, Konungariket Sveriges städslaypoteks -

Enligt särskilda i riksgäldskontorets reglemente meddelade föreskrifter hava fullmäktige
Konungariket Sveriges stadshypotekskassas, Strömsholms nya kanalbolags samt Kinda kanals
avgivna, till Statsrevisorerna överlämnade berättelserna hava hämtats nedanstående redo -

Allmänna

Såsom riksgäldskontorets ombud har fullmäktigen i riksgäldskontor, ledamoten av
bankens förvaltning och räkenskaper för år 1916. Den avgivna revisionsberättelsen och

Skulder:

Utelöpande obligationer:

av

1877

års

svenska

5

tf

lån .....

..... Kr.

n

1878

n

tyska

4

%

>> ......

..... n

1879

franska

4

%

n ......

..... n

1880

n

svenska

4

•/•

n .......

..... n

n

1880

J>,

3f

%

......

......

n

1883

M

? J

4

%

n .......

..... 5)

n

1883

J>

J)

3|

%

n .......

■..... )»

n

1886

n

tyska

H

%

>) ......

...... ))

1889

??

svenska

%

)> —

...... jj

1908

5)

franska

4

%

>> ......

..... »»

n

1909

n

»

4

%

» .....

...... D

1910

n

svenska

4

%

» ......

..... ji

1915

n

5

%

»» .....

...... n

Bankens ställning

7,704,200

100,795,200

19,920,240

37,815,200

14,405,200

23,438,600

15,263,500

32,431,200

17,281,100

10,443,600

9,474,120

14,784,000

1,000,000

— Kr. 304,756,160: —

Transport Kr. 304,756,160: —

kassas samt Strömsholms in. II. kanal bolags räkenskaper in. in.

i riksgäldskontoret utsett ombud att deltaga i granskningen av Allmänna hypoteksbankens,
aktiebolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Ur de om den verkställda granskningen
görelser:

hypoteksbanken.

riksdagens första kammare m. m., greve G. Lagerbjelke deltagit i granskningen av hypoteksbankstyrelsens
berättelse för nämnda räkenskapsår innehålla följande uppgifter:

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Hos hyp''oteksföreningarna:
amorteringslåu :

med 5f- % annuitet, varav 1-f- % amort.

„ 5 %

n

5?

1 %

„ 4|- %

n

n

3 ./
T /o

» 6 %

n

5)

2 %

» %

J)

stående lån

med 4 %

ränta

förskottslån

„ 4 %

>>

Kr. 81,530,050: —

„ 17,059,700: —

„ 12,854,380: —

„ 15,414,060: —

„ 240,875,660: —

„ 6,557,700: —

„ 688,286: 58 Kr. 374,979,836: 58

Inköpta egna obligationer...............................

På räkningar med in- och utländska banker

Kassabehållning ..............................................

Bankhuset......................................................

................ „ 3,798,046: 74

................ ,, 8,595,829: 81

............ „ 635,033: so

................. 400,000: —

Transport Kr. 388,408,746: 4:»

10

Rev. Ber. 1917 ang. rilcigäldvlcontorct.

— 74 —

Transport Kr.

Saldo av obligationslånens auuuitetsräkningar (förfallna, ej

inlösta obligationer och kuponger)........................................ „

Till hypoteksföreningarna:
amorterade beloppet å:

lån med 5| % annuitet....................... Kr. 52,108,283: 24

„ „ 5 % „ „ 2,229,775: 31

4f 0/« „ „ 3,552,388: 15

6 "/„ „ „ 3,328,838: 22

% „ ........................ „ 17,641,627: 37 Kr.

Diverse räkningar............................................................................. „

Fond för amortering av 3^ % överkurs å avstämplade obligationer
av 1878 års obligationslån ........................................ „

Reservfonden ................................................................................. „

Till delägarnas disposition.........................................

55

55

55

304,756,160: —
685,885: 82

78,860,912: 29
2,541,821: n

472,344: 30
2,510,870: 59
835,382: 81

Summa Kr. 390,663,376: 98

Utgifter år 1916:

Annuitetsomkostnader:

stämpel- och börskostnader i utlandet, provisioner
o. d......................................................... Kr. 76,361: 33

utlottnings- och annonskostnader ........................ „ 3,221: 15 Kr. 79,582: 48

Förvaltningsomkostnader:

löner, arvoden och pensioner ............................. Kr. 78,670: 91

delägarnas allmänna sammankomst samt revision
hos banken och föreningarna.................. „ 7,079: 58

skrivmateriel, trycknings-, porto- och assurans kostnader

...................................................... „ 3,805: 04

ved, ljus, städning, inventarier in. m........

...... „ 7,798: 38 „ 97,353:

91

Överskott till delägarnas disposition ................

..... „ 108,941:

70

Summa Kr. 285,878:

09

— 75 —

Transport Kr. 388,408,746: 49

Saldo av upplupna, ej förfallna räntor .................................... „ 2,254,630: 49

Grundfond: Svenska statens 3^- % obligationer
....................................................... Kr. 30,000,000: —

Summa Kr. 390,663,376: 98

Inkomster dr 1916:

Intressekonto:

ränteinkomster:

av lån till hypoteksföreningarna

diverse räntor................................

Avgå ränteutgifter:

å bankens obligationslån..............

diverse räntor................................

Ränteöverskott .........................................

Bankhuset...............................................

..... Kr. 11,796,903: 34

...... „ 720,704: 93 Kr. 12,517,608: 27

...... Kr. 12,139,442: 26

...... „ 102,203: 47 t) 12,241,645: 73

.................................... Kr. 275,962: 54

....................................... „ 9,915: 55

Summa Kr. 285,878: 09

— 76 —

Bankens ställning

Tillgångar:

Hos hypoteksföreningarna:

4 °/0 lån:

med 5f % annuitet, varav 1-f % amort.

Kr.

77,581,940

P, 0/

55 /° n

55

1 % „

55

16,674,400

„ 4| %

55

f ''f° o

55

12,592,690

,, 6 %

55

2 % „

55

15,556,210

j> 4^r % „

stående, på högst 25

55

år,

i o/

Y/o ”

utan amor-

55

242,465,310

tering.................................................. „ 5,277,800: — Kr. 370,148,350: —

5 °/o lån:

med 6 | % annuitet, varav 1-| % am ort. Kr. 250,750: —

,, 5^ % ,, ,, ,, ,, 2,852,300:

stående, på högst 25 år, utan amort. ,,

147,000: —

’ 55

3,250,050:

förskottslån...................................................

....................... 55

231,639:

72

Kr.

373,630,039:

72

Inköpta egna obligationer........................................

....................... 5?

3,181,360:

79

På räkningar med in- och utländska banker.......

55

17,714,267:

59

Kassabehållning ......................................................

....................... 55

515,463:

60

Bankhuset................................................................

...................... 55

400,000:

Saldo av upplupna, ej förfallna räntor ...............

....................... 55

2,254,428:

87

Grundfond: Svenska Statens % obligationer Kr. 30,000,000: —

Summa Kr. 397,695,560: 57

§ 1.

Bankens av svenska statens 3-|- °/« obligationer å 30,000,000 kronor bestående
grundfond har under år 1916 icke undergått någon förändring.

Styrelsen bär emellertid — i samband med vidtagande av andra åtgärder i
syfte att bereda större trygghet åt bankens värdehandlingar i händelse av politiska
förvecklingar för vårt land — låtit enligt avtal med riksgäldskontoret dit överflytta
ovanberörda grundfondsobligationer samt över den sålunda gjorda depositionen
erhållit riksgäldskontorets certifikat.

den 31 december 1916.

— 77 —

Utelöpande obligationer:

Skulder:

av

1877

års

svenska

5

% lån ....

...... Kr.

7,268,100

55

1878

tyska

4

tf » .....

....... 55

99,895,200

55

1879

55

franska

4

tf „ .....

....... 55

17,260,200

--

n

1880

55

svenska

4

tf „ •

...... 55

37,451,300

55

1880

55

55

3f

tf „ .....

....... 55

14,313,600

55

1883

55

55

4

tf „ .....

....... 55

23,271,600

55

1883

55

55

H

tf „ .....

....... 55

15,143,900

55

1886

55

tyska

tf „ .....

....... 55

32,150,933

33

55

1889

55

svenska

ql

tf „ .....

....... 55

17,130,000

55

1908

55

franska

4

tf „ .....

....... 55

10,384,200

55

1909

55

55

4

tf „ .....

....... 55

9,474,120

55

1910

55

svenska

4

tf „ -. ■

....... 55

14,725,000

5?

1915

55

55

5

tf „ .....

...... 55

10,000,000

Saldo

av obligationslånens

aunuitetsräkningar

(förfallna

ej

inlösta obligationer och kuponger)
Till hypoteksföreningarna:
amorterade beloppet å:

4 % lån med 5f % annuitet Kr.

52,198,304:

67

4 tf „

55

5 tf

55

2,429,711:

79

4 tf „

55

4-f tf „

55

3,720,861:

29

4 tf „

55

6 tf

55

3,668,963:

22

4 tf „

55

4y tf ,,

55

19,178,924:

58

5 tf „

55

frjf tf ii

Kr.

853:

50

5 tf „

55

5-j- tf ii

55

2,582:

308,468,153: 33
1,408,321: 91

3,435: so

Diverse räkningar ...........................................................................

Fond för amortering av 3^- % överkurs å avstämplade obligationer
av 1878 års lån ............................................................

Reservfonden ...................................................................................

Till delägarnas disposition.........................................................

81,200,201: 05
2,703,353: 02

460,336: 16
3,000,000: —
455,195: 10

§ 2.

Summa Kr. 397,695,560: 57

Vid 1916 års början uppgick bankens reservfond till ett belopp av 2,510,870
kronor 59 öre. På styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag hava, såsom omförmäldes
i statsrevisorernas år 1916 avgivna berättelse, bankens delägare nämnda
år beslutat, att av till deras disposition stående medel ett belopp av 489,129 kronor
41 öre skulle överföras till reservfonden. Till följd därav uppgick fonden vid
1916 års utgång till 3,000,000 kronor.

— 18 —

§3.

A hypoteksbankens rörelse under år 1916 hade uppkommit ett överskott å
108,941 kronor 70 öre, varjämte till delägarnes disposition förefanns ytterligare ett
belopp av 346,253 kronor 40 öre, utgörande odisponerad vinst från föregående år.

I en till delägarne avlåten skrivelse hade bankstyrelsen hemställt, att delägarne
måtte, beträffande användningen av ovannämnda båda belopp, sammanlagt
455,195 kronor 10 öre, besluta, att desamma skulle kvarstå till delägarnes framtida
disposition.

Denna hemställan hava delägarne vid allmänna ordinarie sammankomsten
den 16 juni 1917 bifallit.

§4.

Bankens fordringar hos hypoteksföreningarna för till dem utlämnade lån

utgjorde vid 1916 års början........................................................ Kr. 374,979,836: 58

och hava under samma år minskats med.................................... ,, 1,349,796: 86

samt uppgingo alltså vid årets slut till ...................................

Kr.

373,630,039:

72

Hypoteksföreningarnas tillgodohavanden hos banken för

verkställd amortering, vid 1916 års - början utgörande...............

Kr.

78,860,912:

29

hava under året ökats med............................................................

M

2,339,288:

76

och utgjorde således vid årets utgång..........................................

Kr.

81,200,201:

05

Nettobeloppet av föreningarnas skuld till banken belöpte

sig alltså vid 1916 års slut till ...................................................

Kr.

292,429,838:

67

men utgjorde vid årets början ....................................................

>>

296,118,924:

29

utvisande således en minskning under nämnda år med .........

Kr.

3,689,085:

62

§ &•

Hypoteksbankens obligationsskuld har under år 1916 undergått följande
förändringar:

Av bankens svenska obligationer, varav vid årets början

voro utelöpande .........................................

Kr.

131,691,800: —

avyttrades under året 5 7. obligationer ....

n

9,000,000: —

varigenom skulden ökades till ...................

Kr.

140,691,800: —

men amorterades däremot

5 % obligationer .................................

..... Kr. 436,100: —

4 % ,, .................................

..... „ 589,900: —

3f % „ .................................

..... „ 211,200: —

3-|- "/" >> ................................

..... „ 151,100: —

n

1,388,300: —

och återstod alltså vid årets slut................

Kr.

139,303,500: —

— 79 —

Av bankens tyska obligationer, varav vid årets början

voro utelöpande...........................................

bär under året icke något belopp avyttrats.

A skulden har däremot amorterats ett belopp av...................

Vid årets slut återstodo alltså..........................................

motsvarande i svenskt mynt................................................

Rmk 149,879,700: —

„ 1,327,800: —

Rmk 148,551,900: —
Kr. 132,046,133: 33

Av bankens franska obligationer, varav vid årets början

voro utelöpande.....................................................

avyttrades under året 4 % obligationer.................................

varigenom skulden ökades till.......................................

medan å andra sidan amorterades

i följd varav vid årets slut återstodo.........................................

motsvarande i svenskt mynt............................................

Totalbeloppet av bankens obligationsskuld utgjorde
alltså vid 1916 års slut:

i svenska obligationer ...............................................

i utländska obligationer:

tyska..................................................... Kr. 132,046,133: 33

franska................................................... „ 37,118,520: —

Fes

•n

55,330,500

77,500

Fes

55,408,000

3,854,500

Fes

51,553,500

Kr.

37,118,520

Kr. 139,303,500: —

169,164,653: 33

Summa Kr. 308,468,153: 33

Då obligationsskulden vid 1916 års början utgjorde 304,756,160 kronor, har
densamma sålunda under året ökats med 3,711,993 kronor 33 öre.

§ 6.

Vid allmänna ordinarie sammankomsten den 16 juni 1917 hava delägarne
i hypoteksbanken, på hemställan av bankens revisorer, beviljat styrelsen full
ansvarsfrihet för hypoteksbankens förvaltning under den tid, senaste revisionen
omfattat.

— 80 —

Konungariket Sveriges

Enligt 10 § i kungl. förordningen angående Konungariket Sveriges stadshypoteksverkställas
av tre revisorer, av vilka två utses av Konungen samt den tredje av fullmäktige
G. W. Söderberg och revisorn i generalpoststyrelsen K. V. H. Rathsman blivit av Kungl.
kontoret förordnade att granska stadshypotekskassans förvaltning och räkenskaper för år
för kassans inkomster och utgifter under år 1916 samt dess ställning vid samma års slut,
ställningen vid årets början:

Stadshypotekskassans ställning

Skulder:

Utelöpande obligationer av 1910 års3-|-%lån Kr.

122,400,000

ii

,, 1913 ,, 5 °/o ,,

11

20,000,000

11

ii

,, 1914 „ 4r|-''/o ,,

11

4,781,000

ii

ii

„ 1914 „ 5 »/„ „

11

20,000,000

ii

,, 1915 ,, 5 °le ,,

11

10,399,500

ii

n

„ 1883*) „ 4 •/. „

11

6,640,266

67

ii

ii

,, 1888*),, 3^-°/o ,,

11

9,175,600

ii

ii

„ 1902*) „ 4 «/. „

11

7,450,800

ii

ii

„ 1904*) „ 4 % „

11

9,473,600

ii

ii

„ 1906*) „ 4 % „

11

4,984,800

Utelöpande grundfondsobligationer *) .........................................

Utlottade och förfallna, men ej till inlösen företedda obligationer
*) ...................................................................................

Förfallna, men ej till inlösen företedda kuponger.....................

Icke förfallna kuponger till inlösta utlottade obligationer*) ...
Vinstutdelning på grundfondsobligationer*) .............................

Kr. 215,305,566: G 7

„ 6,750: —

„ 16,266: G 7

„ 775,719: G3

„ 210: 33

„ 5,889: 17

Transport Kr. 216,110,402: 47

'') Utgivna av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer.

— 81 —

stadshypotekskassa.

kassa den 5 juni 1909 skall revisionen av stadshypotekskassans förvaltning och räkenskaper
i riksgäldskontoret. På grund av denna föreskrift hava assistenten vid bankinspektionen
Maj:t samt riksgäldsfullmäktigen in. in., professor G. Kobb av fullmäktige i riksgälds1916.
Vid den av dessa revisorer avgivna berättelsen finnes fogad nedanstående redogörelse
varjämte meddelas följande, från nästföregående revisionsberättelse hämtade uppgifter om

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Till stadshypoteksföreningarna utlämnade lån:

Förskottslån ..........................

Kr.

3,573,100:

Lån med \ % amortering.....................

77

75,326,599:

61

Lån med 1 % amortering.....................

77

29,702,633:

54

Lån på 10 år utan amortering.............

77

23,489,983:

Lån på 20 år utan amortering............

77

38,131,710:

Äldre amorteringslån *).........................

5 1

19,829,231:

39

Äldre lån på viss bestämd återbetal-

ningstid utan amortering *)

77

3,276,500:

irteringslån till kommuner *)

nominellt belopp.................................

Kr.

7,375,065:

avgår amorterat belopp........................

77

1,770,436:

86

Lån mot hypotek av inteckningar i fast egendom
På räkning med inhemska banker
På räkning med utländska banker.

Inköpta obligationer ........................

Kr. 193,329,757: 54

5,604,628: 14
1,318,497: 88
4,178,588: lo
330,385: 62
89,155: 38

Transport 204,851,012: il

11

*) Utlämnade av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer.

Rev. Ber. 1917 ung. rikagäldukontorct.

— 82

Saldo av upplupna, ej förfallna räntor

Diverse ...................................................

Reservfonden .........................................

Transport Kr. 216,110,402: 47
466,223: 09
3,046: 03

................ „ 1,725,000: —

Summa Kr. 218,304,671: 59

Utgifter år 1916:

Förvaltningskostnader ..............

Annuitetskostnader ...................

Amortering å kapitalrabatterna

Reservfonden ..........................

.............................. Kr. 91,868: 42

............................... „ 39,978: 50

Kr. 91,810: 03 *)

„ 332,916: 98 „ 424,726: 96

............................... „ 125,000: —

Summa Kr. 681,573: 88

’) Å de av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer utgivna obligationslånen.

— 83 —

Transport

Fastigheten .....................................................................................

Oguldna annuiteter på lån till föreningarna ..............................

Upplupna, ej förfallna förvaltningsbidrag................................

Diverse..............................................................................................

Inventarier ..................................................................................

Kapitalrabatter att successivt amorteras genom låntagarnas inbetalningar.
............................................ Kr. 1,280,000: —*)

„ 11,789,433: 34

Kassabehållning ...........................................................................

Grundfond: Svenska statens 3 \ •/. obligationer
....................................................... Kr. 30,000,000: —

Kr. 204,851,012: ll

„ 347,000: —

„ 4,006: 21

„ 7,432: 05

„ 1,192: 61

„ 9,913: 05

13,069,433: 34
14,682: 22

Summa Kr. 218,304,671: 59

Inkomster år 1916:

Intressekonto:

Ränteinkomster............................................... Kr. 11,774,501: 47

Ränteutgifter .................................................. „ 11.105,034: 10 Kr. 669,467: 37

Förvaltningsbidrag ........................................................................... „ 12,106: 51

Summa Kr. 681,573: 88

) Å de av allra ärma hypotekskassan för Sveriges städer utgivna obligationslånen.

84 —

Stadshypotekskassaus ställning

Tillgångar:

Till stadshypoteksföreningärna utlämnade lån:

Förskottslån ...............

Lån med \ % amortering .

Kr,

Lån med 1 •/. amortering......................... ,,

Lån på 10 år utan amortering.............. ,,

Lån på 20 år utan amortering............ „

Äldre amorteringslån *).......................... „

Äldre lån på viss bestämd återbetal ningstid

utan amortering *) ............ „

Amorteringslån till kommuner *)

nominellt belopp....................................... Kr.

avgår amorterat belopp.......................... ,,

3,560,750: —

78,280,255: 68
30,920,837: 27
30,727,473: —

39,148,860: -19,078,907: 79

2,401,500: — Kr. 204,118,583: 74

7,170,390: —
1,749,025: 06

Lån mot hypotek av inteckningar i fast egendom

På rakning med inhemska banker..........................

På räkning med utländska banker........................

Inköpta obligationer ................................................

Fastigheten .............................................................

Oguldna annuiteter på lån till föreningarna .......

Diverse ......................................................................

Inventarier ...............................................................

Kapitalrabatter att successivt amorteras
genom låntagarnas inbetalningar...... Kr.

1,180,000: — **)
„ 11,467,184: 23

Kassabehållning .............................................................................

Grundfond: Svenska statens 3 ^ °l> obligationer
......................................................... Kr. 30,000,000 —

5,421,364: 94
1,371,935: so
4,315,717: 06
291,888: 84
61,368: 47
347,000: —
1,928: 81
611: 89
10,043: 82

12,647,184: 23
20,969: 43

Summa Kr. 228,608,597: 03

*) Utlämnade av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer.

**) Å de av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer utgivna obligationslånen.

— 85 —

den 31 december 1916.

Skulder:

Utelöpandeobligationeravl883*)års 4 °/olån Kr. 6,437,600: —

Utelöpande grundfondsobligationer *) ......................................... „ 6,350: —

Utlottade och förfallna, men ej till inlösen företedda obligationer
*) .................. „ 2,800: —

Förfallna, men ej till inlösen företedda kuponger.................... „ 1,041,133: 84

Icke förfallna kuponger till inlösta utlottade obligationer*) ... „ 219: 33

Vinstutdelning på grundfondsobligationer*) ............................. „ 5,797: 24

Saldo av upplupna, ej förfallna räntor...................................... „ 607,196: 62

Reservfonden................................................................................. „ 1,850,000: —

Summa Kr. 228,608,597: 03

*) Utgivna av allmänna hypotekskassan för Sveriges städer.

— 86 —

§ I Stadshypotekskassans

grundfond, bestående av svenska statens 3 V2 procent
obligationer å nom. 30,000,000 kronor, har under år 1916 förblivit oförändrad.
Ifrågavarande obligationer äro fortfarande deponerade i riksgäldskontoret.

§ 2.

Av 1915 års 5 procent obligationslån hava under år 1916 utlämnats obligationer
å tillhopa 10,245,000 kronor, därav 10,229,000 kronor såsom valuta för
hypotekslån.

Av 1914 års 4 1/2 procent obligationslån hava under år 1916 såsom valuta
för hypotekslån utlämnats obligationer å 116,000 kronor.

§ 3.

Stadshypoteksföreningarnas skuld till hypotekskassan för erhållna lån utgjorde
vid 1916 års början 193,329,757 kronor 54 öre och hade vid årets slut
ökats till 204,118,583 kronor 74 öre. Av sistnämnda belopp utgjorde 21,480,407

— 87 -

kronor 79 öre återstående skulden å de lån, som utlämnats av Allmänna hypotekskassan
för Sveriges städer.

§4.

A stadshypotekskassans rörelse under år 1916 har uppkommit ett överskott
av 549,726 kronor 96 öre, varav 424,726 kronor 96 öre använts till amortering å
kapitalrabatter vid upplåning samt återstående 125,000 kronor överförts till reservfonden.

§5.

Jämlikt 11 § i kungl. förordningen angående stadshypotekskassan den 5
juni 1909 tillkommer det Konungen att, sedan fullmäktiges i riksgäldskontoret
yttrande däröver inhämtats, besluta angående ansvarsfrihet för kassans styrelse;
och har Kungl. Maj:t, efter det fullmäktige i avgivet yttrande förklarat sig icke
hava något att däremot erinra, den 26 oktober 1917 beviljat styrelsen ansvarsfrihet
för kassans förvaltning under år 1916.

88 —

Strömsholms nya

Såsom riksgäldskontorets ombud har fullmäktigen i riksgäldskontoret, professor G. Kobb
givna revisionsberättelsen innehåller följande redogörelse:

Skulder:

Aktiekapitalet, 539 aktier ä 600 kronor.............

Till handels- och sjöfartsfonden..........................

Aktieägarnes vinstutdelningskonto ........................

Ej uttagen aktieutdelning ........................................

Sotsundets reparationsfond jämte upplupen ränta

Kaptenen Hellströms livräntefoud .....................

Densammes studiefond.............................................

Tillgång över skuld........................................

Bolagets ställning

323,400:

9,000:

24,184:

09

1,188:

--

2,004:

19

1,046:

13

5,199:

03

3,015,319:

25

Summa Kr. 3,381,340: 69

Utgifter år 1916:

Kanalens och slussarnes underhåll..........................

Reparationsfondens konto ..........................................

Avlöningar ...................................................................

Ränta till Uppsala universitet för Norrtunbo kvarn

Jordersättningar ...........T...............................................

Understöd och fattigförsörjning ................................

Diverse utgifter...............................................................

Inkomster över utgifter ...............................................

............ Kr. 22,859: 44

............ „ 105: 79

........... „ 17,057: -

............. „ 130: 13

............. „ 867: 49

............. „ 126: 36

............. „ 2,042: 61

............. „ 1,990: 22

Summa Kr. 45,179: 04

— 89 —

kanalbolag.

deltagit i granskningen av detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Den av -

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Kanalbyggnaden................................................................................... Kr. 2,803,528: 56

Egendomarne Skantsen, Norrtunbo och Finntorp........................... „ 34,489: oo

Byggnader, boställs- och förrådshus, arkiv m. m........................... „ 67,130: 46

Förråd av inventarier, redskap och materialier.............................. „ 62,752: 02

Borgås hamn och lastageplats............................................................ „ 30,512: 22

Borgås bro............................................................................................. „ 28,329: 18

Reparationsfonden, deponerad i riksgäldskontoret, jämte upplupna,

ej förfallna räntor därå.............................................................. „ 315,602: 81

Aktieutdelningskonto ........................................................................ ,, 25,372: 09

Sotsundets reparationsfonds säkerhetshandlingar .......................... „ 2,004: 19

Kaptenen Hellströms livräntefonds „ ........................... „ 1,046: 13

Densammes studiefonds „ ........................... „ 5,199: 03

Kassabehållning.................................................................................. „ 5,374: 94

Summa Kr. 3,381,340: 69

Inkomster år 1916:

Sluss- och kanalinkomster........................................................................ Kr. 17,495: it

Reparationsfondens konto: räntor m. in.............................................. „ 11,752: 62

Inkomster av fastigheter.......................................................................... ,, 14,585: 24

Ränteskillnad.......................................................................................... ,, <50:>

Diverse inkomster .................................................................................... „ 576: •—•

Inkomster av Borgås bro och hamn..................................................... „ 709: 61

Summa Kr. 45,179: 04
12

Rev, Ber. 1917 ang. r ikxgaldelcontorct.

90 -

Tillgångar:

JBolagets ställning

Kanalbyggnaden.................................................................................. Kr. 2,803,528: 56

Egendomarne Skantsen, Norrtunbo och Finntorp.......................... ,, 34,489: 06

Byggnader, boställs- och förrådshus, arkiv ni. m............................ „ 67,130: 46

Förråd av inventarier, redskap och materialier.............................. ,, 62,344: 42

Borgås hamn och lastageplats............................................................ „ 30,512: 22

Borgås bro ............................................................................................ „ 28,32)9: 18

Reparationsfonden, deponerad i riksgäldskontoret, jämte upplupna,

ej förfallna räntor därå.............................................................. 315,515: 77

Aktieutdelningskonto ......................................................................... >, 26,496: 69

Sotsundets reparationsfonds säkerhetshandlingar ........................... „ 2,004: 19

Kaptenen Hellströms livräntefonds „ ........................... „ 1,096: 13

Densammes studiefonds „ ........................... „ 5,459: 03

Kassabehållning.......................................................... »._846: 66

Summa Kr. 3,377,752: 37

§ K

I revisionsberättelsen meddelas, att bolagets revisorer vid en av dem företagen
resa för besiktning av eu sträcka av kanalen icke funnit anledning till anmärkning
eller erinran.

§ 2.

Den i riksgäldskontoret deponerade, för framtida reparationer å kanalen
avsedda fonden bestod vid 1916 års ingång av värdehandlingar, bokförda till sammanlagt
315,033 kronor 33 öre. Under året utlämnades till bolaget utlottade obligationer,
tillhörande fonden, å sammanlagt 6,000 kronor, varemot bolaget till riksgäldskontoret
avlämnade obligationer till bokfört värde av 6,133 kronor 33 öre.
Vid 1916 års utgång bestod fonden sålunda av värdehandlingar till bokfört värde
av 315,166 kronor 66 öre.

§3.

A sitt lån från handels- och sjöfartsfonden har bolaget under år 1916 inbetalt
återstående beloppet, 9,000 kronor, vadan lånet numera är slutbetalt.

91 —

deri 31 december 1916.

Skulder:

Aktiekapitalet, 539 aktier k 600 kronor ................

Aktieägarnes vinstutdelningskonto............................

Ej uttagen aktieutdelning ......................................

Sotsundets reparationsfond jämte upplupen ränta

Kaptenen Hellströms livräntefond............................

Densammes studiefond.............................................

Tillgång över skuld....................................................

Kr. 323,400: —

„ 27,439: 55

„ 1,044: -

„ 2,004: 19

„ 1,096: 13

„ 5,459: 03

„ 3,017,309: 47

Summa Kr. 3,377,752: 37
§4.

Till fortsättning av de i föregående berättelser lämnade uppgifter meddelas
här följande tablå över kanal- och slussinkomsterna under vart och ett av de tio
sistförflutna åren:

år 1907 ...................................................................................................

. Kr.

31,407:

so

„ 1908 ...................................................................................................

• ?>

25,408:

55

„ 1909 ...................................................................................................

22,170:

14

„ 1910 .........................................

• )>

32,902:

39

1911 ..................................................................................................

• -n

31,230:

91

„ 1912 .........................................................................................

»

27,260:

73

„ 1913 .........................................................................................

31,642:

24

„ 1914 ....................................................................................................

5?

23,555:

82

„ 1915 ....................................................................................................

14,731:

77

„ 1916 .................................................................................................

• n

17,495:

17

Under nämnda tio år hava alltså dessa inkomster utgjort i

medeltal för

år

25,780 kronor 52 öre.

§5.

Revisorerna hava meddelat, att segelfarten under året varit långt under
medelmåttan, vilket förhållande väsentligen hade sin grund däri, att under rådande
politiska förhållanden godset sökt sig andra vägar.

Såsom av räkenskaperna framgår hade dock å rörelsen år 1916 uppstått
ett överskott av 1,990 kronor 22 öre.

92

Kinda kanals

Riksgäld sfullmäktigen m. in. friherre E. Palmstierna har såsom ombud för riks1916.
Enligt ett i styrelsens förvaltningsberättelse intaget, av bolagets revisorer åberopat

Skulder:

Bolagets ställning

Återstod av statslånet, kapital................................. Er. 325,431: 77

rest å 1905 års ränta „ 4,762: 95

10 års ränta ..................... „ 97,629: so Kr.

Aktiekapitalet, 3,276 aktier ä 100 kronor.......................................... „

Reparationsfonden................................................................................. „

Farleden Nykvarn—Roxen................................................................. „

Fonden för Stångebro underhåll ...................................................... „

Genom statsanslag, anslag av landsting m. m. uppkommen tillgång
över skuld ................................................ „

Summa Kr.

427,824: 22
327,600: —
100,000: —
1,046: 29
400: —

585,904: 09
1,442,774: 60

Utgifter år 1016:

Trafikomkostnader......................................................

Administration och avlöningar.................................

Kanalens underhåll m. m........................................

Ett års ränta å statslånet..........................................

Tillgångar:

Kanalanläggningen....................

Behållna förrådseffekter ..........

I bankinrättning innestående .

Obligationer ...............................

Kassabehållning.........................

............. Kr. 1,297: 66

............. „ 15,518: 13

............. „ 8,774: 91

............ „ 9,762: 95

Summa Kr. 35,353: 65

Bolagets ställning

Kr. 1,311,375: 52

„ 16,968: 23

„ 14,350: 75

„ 100,244: 97

„ 902: 94

Summa Kr. 1,443,842: 41

— 93

aktiebolag.

gäldskontoret deltagit i granskningen av detta bolags förvaltning och räkenskaper för år
räkenskapsutdrag samt nästföregående års revisionsberättelse meddelas följande uppgifter:

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Kanalanläggningen ...............................

Behållna förråd seffekter ......................

I bankinrättning innestående .............

Obligationer och kapitalräkningsbevis

Kassabehållning....................................

»

Kr. 1,311,375: 52

„ 15,932: 15

„ 13,860: 32

„ 100,754: 82

„ 851: 79

Summa Kr. 1,442,774: 60

Inkomster år 1916:

Trafikiukomster........................

Räntor...................................

Diverse inkomster ..................

Brist, avförd till kapitalkonto

.............. Kr. 24,474: 79

.............. „ 4,506: 85

............. „ 548: 37

............. „ 5,823: 64

Summa Kr. 35,353: 65

den 31 december 1916.

Skulder:

Återstod av statslånet, kapital .............................. Kr. 325,431: 77

rest å 1905 års ränta...... „ 2,000: —

11 års ränta .................... „ 107,392: 45 Kr.

Aktiekapitalet, 3,276 aktier ä 100 kronor.......................................... „

Reparationsfonden............................................................................... „

Farleden Nykvarn—Roxen.................................................................. „

Fonden för Stångebro underhåll ..................................................... „

Genom statsanslag, anslag av landsting in. m. uppkommen tillgång
över skuld ........................................................................ „

434,824: 22
327,600: —
100,000: —
937: 74
400: —

580,080: 45

Summa Kr. 1,443,842: 41

— 94

§ 1.

I revisionsberättelsen meddelas, att kanalen med vad därtill hörer synts revisorerna
vara väl underhållen.

§ 2.

Under år 1916 har å bolagets statslån inbetalts 2,762 kronor 95 öre i avräkning
å räntan å statslånet för år 1905. Skulden för lånet utgjorde vid årets
början 427,824 kronor 22 öre och hade vid årets slut ökats till 434,824 kronor
22 öre, vilket belopp i sin helhet var till betalning förfallet.

§3.

Till reparationsfonden, som vid 1916 års början uppgick till 100,000 krono^
har under året ingen avsättning ägt rum.

Fondens medel voro vid 1916 års utgång placerade i Svenska statens och
Allmänna hypoteksbankens obligationer.

§4.

Trafikinkomsterna å kanalen hava under vart och ett av de tio sistförfluten
åren utgjort:

år 1907 .......................................................................

„ 1908 ......................................................................

„ 1909 ......................................................................

„ 1910 ......................................................................

„ 1911 ......................................................................

„ 1912 .......................................................................

,,1913 ......................................................................

„ 1914 ......................................................................

„ 1915 ......................................................................

„ 1916 .......................................................................

eller i medeltal för år 23,134 kronor 5 öre.

Kr.

22,178:

35

n

16,643:

38

18,232:

67

23,818:

97

>>

25,550:

21

n

25,633:

33

»»

25,069:

27

n

23,009:

97

26,729:

59

i)

24,474:

79

— 95 —

Hjälmare kanal- och slussverks reparationsfond.

Den för Hjälmare kanal- och slussverks framtida underhåll avsatta, i riksgäldskontoret
deponerade fonden hade vid 1916 års ingång en behållning i obligationer
och värdepapper av sammanlagt 543,180 kronor. Såsom i revisionsberättelserna
för åren 1912, sid. 90, och 1916, sid. 91, meddelats, har Kungl. Maj:t genom
brev av den 15 december 1911 och den 26 februari 1915 medgivit, att ur ifrågavarande
fond finge utgå till bestridande av kostnaderna för vissa ombyggnadsoch
reparationsarbeten å Hjälmare kanal ett belopp av 148,500 kronor samt till
bestridande av kostnaderna för sänkning av kanalens åttonde sluss m. m. ett belopp
av intill 7,100 kronor.

Intill 1916 års ingång hade bolaget av ovannämnda båda belopp, tillhopa
155,600 kronor, utbekommit sammanlagt 155,192 kronor 18 öre.

Under år 1916 har något ytterligare belopp icke lvftats.

Vid 1916 års utgång utgjorde fondens behållning i värdepapper 560,580 kronor.

— 96 —

Enskilda med statslån understödda

Efter tagen kännedom om innehållet i de till riksgäldskontoret inkomna och därifrån
och räkenskaperna för år 1916 rörande de enskilda järnvägsaktiebolag, vilka innehava statså
statens vägnar deltagit, få statsrevisorerna här nedan meddela redogörelser för ifrågaoch
vid dem fogade handlingar därom innehålla upplysningar.

Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga

Landskamreraren B. Hendeberg har såsom statens ombud deltagit i granskningen av
berättelse för samma år meddelas följande uppgifter:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånet................................................................

Aktiekapitalet .........................................................

Stationernas konti...................................................

Reservfonden .......................................................

Fond för inköp av räls..........................................

Till bankinrättningar...........................................

Outtagen utdelning ................................................

Vinstregleringsfond...............................................

Reparationsfond.....................................................

Diverse kreditorer ..................................................

Reparation och underhåll ....................................

Tillgångar över skulder:

Kapitalkonto...................................................

Vinst- och förlustkonto: kvarstående från

år 1914 .................................................

Vinst för år 1915.........................................

Kr. 1,648,666: 18

Kr. 1,921,402: —

„ 1,620,000: —

„ 2,129: 51

„ 162,000: —

„ 70,000: —

,, 39,687: 71

„ 13,827: -

„ 22,813: 12

„ 15,000: —

„ 61,566: 54

„ 5,084: io

„ 1,908,416: 15

41,583: 89
218,166: 08

Summa Kr. 5,841,926: 13

— 97

j äril va i>si! k tiel) ol a gs räkenskaper.

till statsrevisorerna överlämnade berättelserna om verkställd granskning av förvaltningen
lån för järnvägarnes anläggning och uti vilkas revisioner av Kungl. Maj:t utsedda ombud
varande bolags ställning och verksamhet under nämnda år, för så vitt revisionsberättelserna

järnvägsaktiebolag.

detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Efter en av bolagets styrelse avgiven

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen............................................

Rörlig materiel .....................................................

Materialier och inventarier...................................

Två fastigheter .....................................................

Nybyggnader ........................................................

I bankinrättning innestående .............................

Diverse debitorer ................................................

Inköpt jord för utvidgningen ..............................

Kassabehållning....................................................

Kr. 4,593,506: 06

„ 914,469: 49

„ 171,148: 56

„ 74,954: 39

„ 4,058: io

,, 18: oi

„ 67,897: 20

„ 15,833: 95

„ 39: 47

Summa Kr. 5,841,926: 13
13

Rev. Ber. 1011 ang. rikagulchkontoret.

98 —

Utgifter år 1910:

För trafiken .........................................

Räntor .................................................

Skatter ..................................................

Hyra för materiel................................

Utdelning å aktier m. m..................

Bidrag till pensionsföreningen in. m
1916 års behållning..............................

............. Kr. 1,043,356: 73

............. „ 78,606: 10

............. „ 32,471: 83

............. „ 61,521: 40

............. „ 259,749: 97

............. „ 38,857: 21

............ „ 221,315: 15

Summa Kr. 1,735,878: 39

Bolagets ställning

Tillgångar:

J ärn vägsanläggningen....................•..........

Rörlig materiel .........................................

Materialier och inventarier.......................

Två fastigheter .........................................

Nybyggnader...............................................

Diverse debitorer ......................................

Inköpt jord för utvidgningen .................

Kassabehållning.......................................

Kr. 4,597,366: 59

„ 937,902: so

„ 250,176: 63

„ 74,954: 39

„ 9,924: 42

„ 80,327: 05

„ 107,854: 55

Summa Kr. 6,058,524: 58

— 99 —

Inkomster år 1916:

Av trafiken....................................................................

Hyror..............................................................................

Extra inkomster .............................................................

Utdelning å aktier .....................................................

Vinst från år 1915 .............................,.................

Kr. 1,460,619: 23

„ 3,323: 73

„ 5,350: 46

„ 6,835: —

„ 259,749: 97

Summa Kr. 1,735,878: 39

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånet.............................

Kr. 1,868,258: 08

Aktiekapitalet ........................

„ 1,620,000: —

Stationernas konti...............

„ 2,925: 46

Reservfonden .....................

„ 162,000: —

Fond för inköp av räls.........

„ 110,000: —

Till bankinrättningar............

„ 181,315: 19

Outtagen utdelning...............

.............................................................

„ 14,141: -

Vinstregleringsfond .............''..

„ 47,813: 12

Reparationsfond....................

„ 15,000: —

Fond för kolinköp ................

„ 30,000: —

Diverse kreditorer................

„ 65,000: —

Underhåll ...............................

„ 4,540: 43

Tillgångar över skulder:

Kapitalkonto....................

................................ Kr. 1,699,766: lo

Vinst- och förlustkonto:

kvarstående från

år 1915.....................

............................... „ 16,450: 05

Vinst för år 1916.........

............................... „ 221,315: 15

,, 1,937,531: 3o

Summa Kr. 6,058,524: 58

— 100 —

§1.

Statens ombud har avlämnat föreskrivet sammandrag av bolagets räkenskaper för de

Överskott-

av brutto-

År.

inkomst

!

över trafik-

Räntor.

i

kostnad.

273,544

40

89,712

28

233,373

43

87,986

339,338

21

79,469

63

366,103

56

77,654

81

353,605

99

78,606

10

§ 2.

Därjämte har statens ombud anmält, att bolagets förbindelser mot staten
blivit vederbörligen uppfyllda.

— 101 —

fem sistförfiutna åren, så lydande:

Av detta överskott har använts eller avsatts till:

Amortering

Utvidgningar

och förbätt-ringar av
järnvägen,
anskaffning
av förlag eller
inköp av
materiel med
flera dylika
utgifter.

Reserv-

fonden.

Utdelning
till aktie-ägarne.

Disposi-

tions-

fonden.

Bidrag till
pensions-föreningar
och

sjukkassa.

Annat

ändamål.

Summa.

å stats-lånet.

å annan
skuld.

|

4o,427|6ö

10,000

25,000

81,000

4,536

28

17,868

19

273,544

40

47,241 75

10,000

97,200

3,501

87

17,443

81

263,373

43

49,134 54

10,000

35,000

97,200

10,000

16,950

15

41,583

89

339,338

21

51,099i92

10,000

85,000

97,200

10,000

18,698

78

16,450

05

366,103

56

53,14392

13,750

60,000

97,200

10,000

23,484

69

17,421

28

353,605

99

§ 3-

Av 1916 års vinst har, jämlikt bolagsstyrelsens av revisorerna tillstyrkta
förslag, till aktieägarne utdelats 6 procent å aktiekapitalet.

— 102 —

Karlskrona—Växjö

Såsom statens ombud har länsnotarien Arvid Lidén deltagit i granskningen av ifrågaavgivna
berättelsen meddelas följande redogörelse:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånet: kapital ................................................... Kr. 835,797: 92

ränta därå 2/10—31 12 1915................. „ 9,298: 25 Kr.

Aktiekapitalet ....................................................................................... „

Outtagen vinstutdelning ..................................................................... „

Förbindelse till Svenska järnvägars arbetsgivareförenings garantifond
................................................................................................ „

Reservfonden ...................................................................................... „

Förnyelsefonden.................................................................................... „

r>ispositionsfonden ............................................................................ „

Sveriges statsbanor............................................................................ „

Järnvägens värde utöver dess skulder ...................... „

Summa Kr.

845,096: it
1,424,000: —
144: —

9,000: —
150,000: —
197,500: 73
534,619: 15
23,668: 28
4,235,700: 90
7,419,729: 23

Utgifter år 1916:

Drift- och underhållskostnader jämte utskylder.............................

Statslånet: ränta......................................................... Kr. 36,583: 08

kapitalavbetalning ......................... ...... „ 92,389: 09

För järnvägsanläggningen ..................................................................

Behållning av årets inkomster............................................................

Kr. 1,055,535: 18

„ 128,972: 17

„ 216,880: 92

„ 242,133: 04

Summa Kr. 1,643,521: 31

— 103 —

järnvägsaktiebolag.

varande bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Efter den om denna granskning -

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen.............

Aktier i annat bolag .............

Kassabehållning.....................

I bankinrättning innestående

Stationernas växelkassor .......

Förråd ....................................

Grustag och fastigheter.........

Diverse debitorer ...................

Osäker fordran ......................

.................... Kr. 6,478,921: 32

................... „ 16,577: so

.................... „ 8,919: i»

................... „ 568,358: og

.................... „ 750: -

.................... „ 190,553: 35

.................... „ 39,595: 37

................... „ 116,054: 4-1

Kr. 721: 77

Summa Kr. 7,419,729: 23

Inkomster år 1916:

Av trafiken................................................ Kr. 1,549,419: 97

Hyror.................................................................................................... „ 66,647: 28

Diverse inkomster................................................................................ „ 1,000: —

Influtna räntor ................................................................................... „ 26,454: og

Summa Kr. 1,643,521: si

— 104 —

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen......................................................................... Kr

Aktier i annat bolag........................................................................... »

Kassabehållning................................................................................. >>

I bankinrättning innestående ........................................................... »

Stationernas växelkassor ................................................................... »

Förråd ............................................................................................... »

Grustag och fastigheter................................................................. »

Diverse debitorer ............................................................................... »

Osäker fordran .............................................................. Kr- ^21: 77

0,683,114: 33
16,577: 50
29,681: 52
491,388: 66
750: —
267,398: 70
36,088: 60
72,672: 78

Summa Kr. 7,597,672: 09

§ 1.

Det av statens ombud upprättade sammandraget av bolagets räkenskaper för åren

Överskott
av bruttoinkomst

över trafikkostnad.

Räntor.

År.

495,339

89

51,664 19

440,350

09

48,139

06

542,038

77

44,455

33

532,780

36

40,605

81

587,986 13

36,583

08

*) Utdelningen till aktieägarna har alla år tagits ur dispositionsfonden, till vilken behållningen för
1914 och 1915 113,926 kronor samt för år 1916 142,400 kronor.

— 105 —

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånet: kapital ................................................. Kr. 743,408: 83

ränta därå 2/10—31/i2 1916................ „ 8,270: 42

Aktiekapitalet ..........................................

Outtagen vinstutdelning

Förbindelse till Svenska järnvägars arbetsgivareförenings garanti fond

..................................................

Reservfonden .................................................

Förnyelsefonden...................................................

Dispositionsfonden............................................

Järnvägens värde utöver dess skulder

Kr. 751,679: 25
„ 1,424,000: —
„ 112: -

„ 9,000: —

„ 150,000: —

„ 227,765: 65

„ 502,832: 19

„ 4,532,283: —

Summa Kr. 7,597,672: 09

1912—1916 är av följande innehåll:

Av detta överskott har använts eller avsatts till:

Amortering

stats -

annan

skuld.

77,473

80,960

84,603

88,410

92,389 09

Utvidgningar
och förbättringar
av
järnvägen,
anskaffning av
förlag eller
inköp av
materiel
m. fl. dylika
utgifter.

8,039
75,244
3,924
16,060
216,880|92

Reserv fonden.

Utdelning
till aktieägarna.
*)

Dispositions fondeu.

198,162 11
76,006!—
249,055 54
227,703 66
82,133 04

Annat
ändamål:
Förnyelsefonden.

Summa.

varje år i räkenskaperna överförts, och har utgjort för år 1912 106,800 kronor, för vart oel

160,000

495,339

89

160,000

440,350

09

160,000

542,038

7 7

160,000

532,780

36

160,000

587,986

13

vart och

ett

av åren 1913,

liev. Ber. 1917 ang. rikigdldilcontoret.

14

— 106

§ 2.

Statens ombud har meddelat, att bolaget vederbörligen uppfyllt sina förbindelser
mot staten.

Bergslagernas

Andre länsbokhållare!! Thure Ljunggren har såsom ombud å statens vägnar deltagit
revisionsberättelserna för nämnda år innehålla nedanstående uppgifter:

Skulder:

Bolagets ställning

Statslånet ...........................................

Aktiekapitalet...................................

Obligationslån (4 •/») kapital.................

ränta....................

D:o (5 »/.) kapital.................

ränta...................

Outtagna obligations- och aktieräntor

Ej infriade, utlottade obligationer .....

Fond för brandskada ........................

Reservfonden........................................

Fond för värnskatt...............................

Reserverade medels konto...................

Till Gävle—Dala järnvägsaktiebolag..

Förnyelsefonden ..................................

Bankräkning ........................................

Vinst- och förlustkonto:

Behållning från år 1914...............

Vinst för år 1915.........................

Kr. 36,129,200: —
„ 662,368: 67

Kr. 12,000,000: —
„ 150,000: —

Kr. 2,623,563: 64
„ 18,860,200: —

„ 36,791,568: 67

„ 12,150,000: —
„ 67,978: 39

„ 11,500: —

„ 400,000: —

„ 3,000,000: —

„ 130,866: 70

„ 2,300,000: —

„ 322,076: 33

„ 1,800,000: —
„ 759,653: 49

Kr. 238,650: 25

„ 2,146,159: 60 „ 2,384,809: 85

Summa Kr. 81,602,217: 07

— 107 —

§3.

Av tillgängliga medel bar, jämlikt styrelsens av revisorerna utan anmärkning
lämnade förslag, för år 1916 till aktieägarne utdelats 10 procent med 142,400
kronor.

järnvägsaktiebolag.

i granskningen av detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Styrelse- och

den 1 januari 1916.

Tillf/ångar:

Järnvägen ..........................................................................................

Rörlig materiel....................................................................................

Inventarier ......................................................................................

Fastigheter ......................................................................................

Fordran hos bank för outtagna obligationsräntor m. m.............

Aktier i främmande bolag ..........................................................

Bidrag till järnvägsuudersökningar ...................................''..........

I kassa ............................................................................................

Trafikförvaltningen Göteborg—Stockholm—Gävle:

överlåten förrådsbehållniug ....................... Kr. 1,497,214: 15

avgår överskjutande utdelning å 1915 års

nettobehållning........................................ „ 97,105: 71

Fordran hos Lödöse—Lilla Edets järnvägsaktiebolag ..................

,, „ Stockholm—Västerås—Bergslagens nya järnvägsaktiebolag.
.............................................................

,, ,, Lindfors—Bosjöns järnvägsaktiebolag ...................

,, ,, Dal—Västra Värmlands järnvägsaktiebolag...........

Förskotter å leveranser .....................................................................

Kr. 56,214,043: 94
„ 10,935,560: 29
„ 1,312,590: il

„ 155,987: 03

23,721: -„ 11,124,050: G2
„ 32,710: 85

„ 2,437: 11

„ 1,340,108: 44

„ 40,754: 39

,, 50,000: —

„ 101,597: 92

„ 57,622: 02

„ 211,033: 35

Summa Kr. 81,602,217: 07

— 108 —

Utgifter år 1916:

Räntor ........................................................................

Skatter...................................................................

Till pensionskassan samt understöd .......................

Allmänna omkostnader.............................................

Avskrivningar ..........................................................

1916 års nettovinst ................................................

Kapitalrabatt å 1916 års obligationslån................

Omkostnader för samma lån......................................

............ Kr. 2,343,581: 81

............. „ 162,415: 98

........... „ 280,840: 51

............ „ 80,251: 69

........... „ 588,976: 78

............. „ 2,138,296: 37

............ „ 100,000: —

........... „ 18,810: 35

Summa Kr. 5,713,173: 49

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägen .................;..................................................

Kr.

58,294,514:

36

Rörlig materiel...........................................................

*

n

11,190,558:

94

Inventarier ...............................................................

55

1,427,609:

65

Fastigheter ............................................................

55

295,089:

52

Fordran hos bank för outtagna obligationsräntor in.

in...........

55

60,197:

50

Aktier i främmande bolag ......................................

5 1

11,499,050:

62

Bidrag till järn vägsundersökningar ............................

55

32,710:

85

I kassa .......................................................................

55

3,353:

40

På bankräkning .....................................................

55

777,668:

92

Trafikförvaltningeu Göteborg—Stockholm—Gävle:

överlåten förrådsbehållning ....................... Kr. 1

437,214: 15

resterande utdelning å årets nettobehållning „

761,606: 23

2,198,820:

38

Fordran hos Lödöse—Lilla Edets järnvägsaktiebolag

55

30,502:

59

„ ,, Stockholm—Västerås—Bergslagens nya

järnvägs-

aktiebolag .......................................

55

50,000:

„ „ Lindfors—Bosjöns järnvägsaktiebolag ..

55

106,147:

92

Osåld andel av 1916 års obligationslån ......................

55

1,000,000:

Förskotter å leveranser ..........................

55

275,108:

38

Summa

Kr.

87,241,333:

18

— 109

Inkomster år 1916:

Trafiköverskott.................................................................................. Kr. 5,199,293: 85

Utdelning å aktier i främmande bolag ........................................... ,, 511,741: _

Diverse inkomster ........................................................... 53. _

Egendomar och jordområden .......................................................... 2,085: 64

Summa Kr. 5,713,173: 49

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånet ................................................

Kr.

2,479,741: 82

Aktiekapitalet......................................

18,860,200: —

Obligationslån (4 %) kapital ................

...... Kr. 35,684,700: —

ränta ...................

...... „ 654,219: 50

36,338,919: so

D:o (5 %) kapital ................

..... Kr. 12 000,000: —

ränta .....................

....... „ 150,000: -

12,150,000: —

D:o (5lr %) kapital ................

6,000,000: —

Outtagna obligations- och aktieräntor......

74,964: 89

Ej infriade, utlottade obligationer..........

42,400: —

Fond för brandskada

500,000: —

Reservfonden......................................

3,000,000: —

Fond för värnskatt .

65,432: 60

Reserverade medel..................................

2,300,000: —

Till Gävle—Dala järnvägsaktiebolag......

338,180: 15

Förnyelsefonden ....................................

2,600,000: —

Vinst- och förlustkonto:

Behållning från år 1915 ...........

....... Kr. 353,197: 85

Vinst för år 1916........................

........ „ 2,138,296: 3 7

2,491,494: 22

Summa

Kr.

87,241,333: 18

— no —

§ 1.

Det av statens ombud upprättade sammandraget av bolagets räkenskaper för de

År.

Överskott
av brutto-inkomst

över trafik-kostnad.

Räntor.

1912......................................................................................................

4,691,492

23

2,281,230

39

1913.....................................................................................................

5,110,129

10

2,148,710

80

1914....................................................................................................

4,602,248

89

2,177,624

58

1915....................................................................................................

4,936,052

02

2,214,336

62

1916....................................................................................................

5,070,854

96

2,343,581

81

§ 2.

Statens ombud bar vitsordat, att bolagets förbindelser mot staten blivit
vederbörligen uppfyllda.

§3.

Under året bär med tre banker träffats avtal om övertagande av ett obligationslån
å 6,000,000 kronor, löpande med b\ procent ränta.

— in —

senaste fem åren är av följande innehåll:

Av detta överskott har använts eller avsatts till:

Amortering

Utvidgningar

ringar av järn-vägen, anskaff-ning av förlag
eller inköp av
materiel med
flera dylika
utgifter.

Reserv-

fonden.

Utdelning
till aktie-ägarne.

Dispositions-

fonden.

Annat
ändamål,
som bör å

samman-draget upp-givas.

Summa,

statslånet.

å obliga-tionslånet.

118,322

57

259,600

596,499

27

650,000

785,840

4,691,492

23

124,238

69

344,700

560,867

61

800,000

1,131,612

5,110,129

10

130,450

63

315,900

646,661

68

200,000

1,131,612

4,602,248

89

136,973

16

425,200

1,027,930

24

1,131,612

4,936,052

02

143,821

82

444,500

1,007,339

33

1,131,612

5,070,854

96

§4.

Av till disposition stående behållning för 1916 har, jämlikt styrelsens av
revisorerna tillstyrkta förslag, beslutats utdelning till aktieägarne 6 procent å
aktiekapitalet med 1,131,612 kronor.

— 112 —

Karlshamn—Vislanda

Såsom statens ombud har länsbokhållare!! M. Falck deltagit i granskningen av detta
valtningsberättelse fogad balansräkning för år 1916 meddelas följande redogörelse:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånet.......................................................................................... Kr. 461,071: 68

Aktiekapitalet ................................................................................... „ 1,731,700: —

Obligationslån.................................................................................. „ 549,000: —

Till bankiurättningar................................................................... „ 640,466: 94

Diverse kreditorer........................................................................... „ 11,133: 08

Reservfonden ........................................................................ „ 500,000: —

Underhålls- och föruyelsefonden.................................................. „ 28,530: 89

Kapitalkonto.................................................................................... „ 454,312: Öl

1915 års vinst................................................................................ „ 213,607: 33

Summa Kr. 4,589,822: 48

Utgifter år 1916:

För trafiken .......................................................................................... Kr. 646,347: 71

Räntor .................................................................................................... „ 76,919: 08

Utskylder ........................................................................................... „ 13,458: 08

Behållning.................................................................. „ 262,164: 22

Summa Kr. 998,889: 09

— 113

järnvägsaktiebolag.

bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Efter eu vid av styrelsen avgiven för -

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen....................................................................... Kr. 3,671,025: 15

Rörlig materiel ................................................................................ „ 664,427: 62

Inventarier och materialier ............................................................... < 166="" 320:="">

Grustag..................................................................................... ” 5^546: 05

Järnvägshotellet i Ryd ............................................................... 17 264: _

I bankinrättning innestående ....................................................... '' 10 329: 54

Svenska järnvägarnas arbetsgivareförenings garantifond ........... „ 3,000: —

Järnvägsundersökning mellan Vislanda och Växjö.................... „ 2,375: —

Diverse debitorer .................................................. ” 27^580: 45

Kassa.............................................................................................. „ 21,954: 16

Summa Kr. 4,589,822: 48

Inkomster år 1916:

Av trafiken............

Hyror....................

Räntor ...............

Diverse inkomster

............ Kr. 973,377: 25

............ „ 14,451: 76

............. „ 3,925: 72

............ „ 7,134: 36

Summa Kr. 998,889: o9
15

Rev. Ber. 1917 ang. ri/ugäldakontoret.

114 -

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen ......................................................

Rörlig materiel ...................................................................

Inventarier och materialier..................................................

Grustag...................................................................................

Järnvägshotellet i Ryd ......................................................

I bankinrättning innestående ...........................................

Svenska järnvägarnas arbetsgivareförenings garantifond

Järn vägsundersökning mellan Vislanda och Växjö.........

Diverse debitorer ................................................................

Kassa.....................................................................................

............. Kr. 3,636,419: 96

............. „ 702,015: 02

............. „ 184,921: 68

....... „ 5,546: 05

............. „ 17,264: -

............. „ 66,281: 05

..... ,, 3,000: —

............. „ 2,375: -

............. „ 2,578: 22

............ „ 56,425: 80

Summa Kr. 4,676,826: 78

§ 1.

Statens ombud bar avlämnat ett så lydande sammandrag av bolagets räkenskaper för

År.

1

Kvarstående
å vinst- och
förlustkonto
från före-gående år.

Överskott
av brutto-inkomst
över trafik-kostnad.

Summa.

Räntor.

■ '' ''

Amorl

it stats-lånet.

Av detta

ering

å annan
skuld.

1912 ....................

.

203,635

69

203,635

69

70,547

90

3,827

42

36,786

38

! 1913 ..............................

_ _

207,777

66

207,777

66

73,132

45

3,999

66

37,825

70

! 1914 ...................

206,167

79

206,167

79

78,767

99

4,179

64

40,866

99

1915..............................

__

291,542

83

291,542

83

77,935

50

4,367

73

41,910

34

1916 ..............................

10,000

339,083

30

349,083

30

76,919

08

4,564

27

48,955

85

Summa

10,000

_

1,248,207

27

11,258,207

27

j 377,302

92

20,938

72

206,345

26

115 -

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånet..........

Aktiekapitalet ...

Obligationslån ...

Till bankinrättningar in.

Diverse kreditorer,

Reservfonden ...

Underhålls- och förnyelsefonden

Kapitalkonto................................

Vinst- och förlustkonto: kvarstående
Arets vinst...........................................

........................ Kr. 456,507: 41

......................... „ 1,731,700: —

....................... „ 501,000: —

........................... „ 639,511: 09

.......................... „ 9,127: 23

......................... „ 500,000: —

.......................... „ 48,604: 22

....................... „ 518,212: 61

Kr. 10,000: —

„ 262,164: 22 „ 272,164: 22

Summa Kr. 4,676,826: 78

de senaste fem åren:

överskott har använts eller avsatts till:

Utvidgningar och
förbättringar av
järnvägen, anskaffning
av förlag eller
inköp av materiel
med flera dylika
utgifter.

Utdelning till
aktieägare.

Annat ändamål,
som bör
i sammandraget
uppgivas.

Summa.

Anmärkningar.

o

3

TT

er?

22,575

25,356

63,900

85

54,624

54,624

54,624

54,634

- 54,634

*) 15,274
2) 12,839''
8) 27,729
4) 48,795

5)164,010

10

203,635

207,777

206,167

291,542

349,083

30

111,831185| 273,140|—| 268,648)52

l,258,207j2 7|

'') Till underhålls- och förnyelsefonden
a) D:o.

3) D:o.

4) Till underh.- o. förn.-fonden kr. 20,073:

Till avskrivningar.................. „ 18,721:

Kvarstående å vinst-o. förlustk. „ 10,000:

kr. 48,795:

s) Till underhålls- o. förny elsefouden.

.............. kr.

„ avskrivningar ......... „

„ krigskonjunkturskatt ,,
Kvarstående åvinst-o.förlustk. ,,

sal

93b

å

kr.

00,470:

11,479:

12,059:

50,000:

164,010:

— 116 —

§2.

Därjämte har statens ombud meddelat, att bolagets förbindelser mot staten
för år 1916 blivit vederbörligen uppfyllda.

Hultsfred—Västervik—Åtvidaberg—

Såsom statens ombud har rådmannen Henrik Planck deltagit i granskningen av detta
berättelsen meddelas följande redogörelse:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslån, Hultsfred—Västerviks järnvägs:

kapital ........................................................ Kr. 1,475,550: 16

ränta, förfallen....................... „ 285,955: 13

överränta .......... „ 55,417: 72

anståndsränta ............................................. „ 251,388: 89 Kr. 2,068,311: 90

Statslån, Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnvägs:

kapital ....................................... Kr. 1,526,529: 33

ränta, förfallen........................................... „ 344,703: 65

överränta................... „ 58,456: 62

anståndsränta .......................................... „ 271,093: 75

Obligationslån ...................................................................................

Aktiekapital ......................................................................................

Till Västerviks stad..........................................................................

Ferla gskapital ..............................................................................

Fond för ständiga avgälder ...............................................................

Tillgångar över skulder..................................................................

Summa Kr. 6,940,651: 40

„ 2,200,783: 35
„ 103,500: —

„ 2,273,765: 90
,, 7,471: 56

„ 30,000: —

„ 1,162: 20

,, 255,656: 49

— 117 —

§3.

Beträffande användandet av 1916 års vinst har bolagsstämman beslutat, att
därav utdela 6 procent å preferensaktierna med 30,000 kronor och 4 procent å
stamaktierna med 49,268 kronor. Bolagsstyrelsen hade föreslagit en utdelning av
6 procent å preferensaktier och 2 procent å stamaktier.

Bersbo järnvägsaktiebolag.

bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Efter den om denna granskning avgivna
den 1 januari 1916.

Tillgängur:

Järnvägsanläggningen . Kr. 5,507,287: 82

Rörlig materiel ............................................. ,, 1,043,634: 12

Inventarier och materialier................................... „ 117,556: 21

Fordran hos Norsholm—Västervik—Hultsfreds järnvägstrafik...... „ 272,173: 25

Summa Kr. 6,940,651: 40

118 —

Utgifter år 1916:

För trafiken ..................................................................................... Kr. 752,150: oi

Räntor ........................................................ „ 193,735: 82

Utskylder........................................................................................... ,, 5,659: 89

Trafikerandet av Vimmerby—Spångenäs järnväg ........................ „ 14,647: 59

Bidrag till järnvägsundersökningar................................................ „ 1,018: —

Överskott av trafikmedel............................................................... ,, 191,438: 95

Summa Kr. 1,158,650: 26

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen .................................................................... Kr. 5,381,208: 53

Rörlig materiel ............................................... „ 1,079,610: 75

Inventarier och materialier............................................................... „ 134,063: 80

Fordran hos Norsholm—Västervik—Hultsfreds järnvägstrafik..... „ 429,603: 24

Utvidgning av Västerviks bangård ................................................. „ 3,138: 05

Skulder över tillgångar................................................. ,, 798,100: 47

Summa Kr. 7,825,724: 84

— 119 —

Inkomster år 1916:

Av trafiken.................................................................................... Kr. 1,140,919: 15

Diverse inkomster.......................................................................... „ 16,734: 61

Hyror....................................... „ 996: 50

Summa Kr. 1,158,650: 26

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslån, Hultsfred—Västerviks järnvägs:

kapital .................................................... Kr. 1,475,550: 16

ränta, förfallen.............................................. ,, 334,378: 64

överränta........................................................ „ 64,167: 72

anståndsränta ............................................. „ 251,388: 89 i£r 2,125,485: 41

Statslån, Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnvägs:

kapital ..................................................... Kr. 1,526,529: 33

ränta, förfallen.............................................. „ 396,309: 28

överränta....................................................... „ 67,781: 62

anståndsränta ............................ ,, 271,093: 75

Obligationslån .................................................................................

Aktiekapital ..............................................................................

Till Västerviks stad ....................................................................

Till Kalmar läns norra landsting.................................................

Fond för ständiga avgälder .................................. ..............

Summa kr. 7,825,724: 84

„ 2,261,713: 98
„ 85,000: —

„ 2,273,765: 90
„ 8,729: 66

,, 1,069,867: 69
„ 1,162: 20

— 120

§ 1.

Statens ombud bär avlämnat följande räkenskapssammandrag för åren 1912—1916:

År.

Överskott av
bruttoinkomst
över trafik-kostnad.

Räntor.

1912 ................................................................................................

237,435

91

38,465

28

1913 ....................................................................................................

225,521

52

2,750

59

1914 ...................................................................................................

302,514

07

3,295

09

1915 .........................................................................................

373,619

60

38,710

85

1916 .............................................................................................

441,008

50

48,978

41

§2.

Vidare har statens ombud anmält, att bolaget icke fullgjort sina förbindelser
mot staten för år 1916 i vidare mån, än att bolaget i avräkning å balanserad
överränta å statslåuen inbetalt 52,418 kronor 42 öre.

Till svar å en av riksgäldskontorets ombudsman till bolaget avlåten skrivelse
har bolaget, såsom förklaring till att bolaget ej ordentligt fullgjort sin betalningsskyldighet
till staten, i skrivelse av den 26 mars 1917 anfört bl. a.:

»I våra skrivelser av den 31 december 1914 och den 27 februari 1916 hava
vi utförligt redogjort för vilka ändamål de senaste årens trafiköverskott blivit
använda, och bedja vi få hänvisa till desamma, alldenstund 1916 års tillgängliga
trafikmedel blivit utnyttjade i samma syfte.

Det mesta av trafikmedlens överskott har använts till nyanskaffningar av
rullande materiel och förbättringar å förut befintlig, äldre sådan, och om en dylik
utökning av materielen icke *ägt rum, skulle banorna ej tillnärmelsevis kunnat
fylla ortens behov av transportmedel.

- 121 —

Av detta överskott har använts eller avsatts till:

Amortering

Utvidgningar
och förbättringar
av järnvägen,
anskaffande
av
förlag eller
inköp av materialier
m. m.

Utdelning
till aktie -

Surama.

Reserv -

Dispositions foud.

Sjukkassa.

a annan
skuld.

fond.

statslån.

Som bevis på det glädjande uppsving trafiken å järnvägen har tagit, angiva
vi här nedan trafikinkomsterna (brutto) under följande år:

1913 ................................................................................... Kr. 670,173: —

1914 .......................................................................................... „ 740,054: —

1915 ......................................................................................... „ 911,211: —

1916 ....................................................................................... „ 1,140,919: —

Dessa siffror giva oss ett kraftigt stöd för vår övertygelse, att det sätt,

vai-på disponibla trafikmedel blivit använda, är det rätta och att därigenom järnvägen
inom några år skall vara i stånd till att påbörja skuldernas avbetalning.»

§ 3.

Bolagets skuld för statslånet till Hultsfred—Västerviks järnväg utgjorde
vid 1916 års början 2,068,311 kronor 90 öre och vid samma års slut 2,125,485
kronor 41 öre. Motsvarande siffror för statslånet till Västervik—Åtvidaberg—
Bersbo järnväg utgjorde 2,200,783 kronor 35 öre och 2,261,713 kronor 98 öre.

Rrv. Ber. 1917 (tny. rikbv<>

16

— 122 —

Gottlands

Såsom statens ombud har länsnotarie!! E. Håkanson Rabe deltagit i granskningen av
för år 1916 intaget räkenskapssammaudrag meddelas följande uppgifter:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånen för linjerna Visby—Hemse och Västkinde—Tingstäde Kr. 494,364: 06

Aktiekapitalet ........................................................................ ,, 903,100: —

Obligationslån .................................................................................... ,, 770,000: —

Understödsfonden................................................................................. „ 9,610: 77

Räntor ................................................................................................... „ 8,662: 50

Oinlösta kuponger..........................................................,.................... „ 2,677: —

Sveriges statsbanor ............................................................................ „ 15,028: 99

Reservfonden ..................................................................................... „ 112,136: 01

Ombyggnad av Visby station.......................................................... „ 7,308: 09

Dispositionsfonden ........................................................................... „ 150,000: —

Diverse kreditorer............................................. „ 12,000: —

Vinst- och förlustkonto.................................................................... „ 168,556: 19

Summa Kr. 2,653,443: 61

Utgifter år 1916:

För linjen Visby—Burgsvik: driftkostnad ..................................... Kr. 399,319: 83

„ ,, Visby—Tingstäde: d:o...................................................... „ 79,760: —

Räntor ..................................................................................................... „ 48,048: 33

Utskylder...................................................................................... ,, 14,448: 56

Avskrivning å rullande materiel .............................. „ 27,784: —

Till dispositionsfonden ........................................................................ ,, 75,000: —

Vinstutdelning........................................................ „ 45,606: —

Diverse utgifter ....................................................................................... „ 606: 67

Balans till år 1917 ............................................. „ 168,782: 40

Summa Kr. 859,355: 79

— 123 —

järnvägsaktiebolag.

detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Ur ett i bolagsstyrelsens berättelse

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen Visby—Hemse ............... Kr. 1,021,024: 07

„ Visby—Västkinde ......... „ 152,008: 17

„ Västkinde—Tingstäde ... „ 230,979: 19

„ Hemse—Havdhem......... „ 149,205: 55

Havdhem—Burgsvik...... „ 320,626: 53 Kr. 1,873,843: 51

Rullande materiel............................................................................. ,, 399,757: 87

Fastigheter m. m................................................................................. „ 76,422: 64

Materialier................ „ 99,675: 51

I bankinrättningar innestående ....................................................... „ 157,658: 91

Diverse debitorer ............................................................................ ,, 6,978: 54

Spåranordning in. m...........................;........................................... ,, 1,190: 86

Kassa och utestående trafikmedel................................................. ,, 37,915: 77

Summa Kr. 2,653,443: 61

Inkomster år 1916:

Balans från år 1915 ......................................................................... Kr. 168,556: 19

Linjen Visby—Burgsvik:

av trafiken ................................................................................... „ 556,647: 75

extra inkomster ...................................................................... „ 7,641: 94

Linjen Visby—Tingstäde:

av trafiken ....................................................................... „ 119,651: 68

extra inkomster............................................................................... ,, 332: 60

Diverse inkomster................................................................. „ 6,525: 68

Summa Kr. 859,355: 79

— 124

Tillgångar

Järnvägsanläggningen Visby—Hemse ..............

„ Visby—Västkiude ........

„ Västkinde—Tingstäde ..

„ Hemse—Havdhem ......

„ Havdhem—Burgsvik.. ..

Rullande materiel..............................................

Fastigheter..........................................................

Materialier.......................................................

I bankinrättningar innestående ........................

Reverser ..........................................................

Spåranordning m. in.......................................

Kassa och utestående trafikmedel...................

Bolagets ställning

Kr. 1,025,831: 6 7

„ 156,481: —

„ 230,979: 19

„ 149,205: 55

320^626: j>3 Kr. 1,883,123: 94

........................ „ 377,173: 87

............................. „ 70,896: 84

............................. „ 163,947: 02

.............................. „ 139,501: 82

............................. „ 7,369: 57

........................... „ 5,061: 80

........................... „ 33,271: 99

Summa Kr. 2,680,346: 85

§ 1.

Statens ombud har avlämnat föreskrivet sammandrag av bolagets räkenskaper för de

u

Överskott
av brutto-inkomst
över trafik-kostnad.

Räntor.

1912

174,389

35

51,734

28

1913

190,784

93

51,232

1914

189,611

82

48,861

Öl

1915 ...

209,763

46

48,102

25

1916

205,194

14

48,048

33

av Visa

!) Till kontot för ombyggnad tonei äay station.

*) Avskrivning å rullande ma mt utskylder.

125 —

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånen för linjerna Visby—Hemse och Västkinde—Tingstäde Kr.

Aktiekapitalet ......................................................................................

Obligationslån............................................... „

Understödsfonden............................................................................. „

Räntor ........................................................................................ „

Oinlösta kuponger ..................................................................... „

Sveriges statsbanor .......................................................................... „

Reservfonden ....................................................................... „

Ombyggnad av Visby station..................................................... „

Dispositionsfonden ......................................................................... „

Diverse kreditorer................................................................................ „

Vinst- och förlustkonto....................................... ,,

482,067: 51
903,100: —
756,000: —
10,739: 08
8,505: —
1,336: —
8,720: 69
112,136: oi
1,960: 16
225,000: —
2,000: —
168,782: 40

Summa Kr. 2,680,346: 85

senaste fem åren, så lydande:

Av detta överskott har använts eller avsatts till:

Amortering

Utvidgningar

och förbätt-ringar av järn-vägen, anskaff-ning av
förlag eller
inköp av
materiel med
flere dylika
utgifter.

Reserv-

fonden.

å statslånet.

å annan
skuld.

_

'') 40,000

10,191

31

- -

-

— _

3,755

51

____

---

—--

-

1

Utdelning
till aktieägarne.

Disposi tions fonden.

Annat
ändamål,
som bör å
sammandraget
upp.
givas.

Summa.

38,005

11,849

58

2) 22,609(18

174,389

35

38,005

72,077

46

2) 25,71496

190,784

93

45,606

56,828

82

2) 38,315 49

189,611

82

45,606

-

69,169

33

2) 46,885 88

209,763

46

45,606

69,307

25

2) 42,232 56

205,194

14

— 126 —

§ 2.

Tillika har statens ombud meddelat, att bolagets förbindelser mot staten
blivit vederbörligen uppfyllda.

Varberg—Borås

Landskamreraren L. Afzelius har såsom statens ombud deltagit i granskningen av
år 1916 meddelas följande uppgifter:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånet: återstående kapitalskuld

anståndsränta...............

Aktiekapitalet .................................

Diverse kreditorer ........................

Icke lyftad utdelning å aktier........

Järnvägens understödsfond.............

Tillgångar över skulder:

Statslånets amorteringskonto........................... Kr. 842,014: 07

Kapitalkonto................................................ „ 720,935: 85

Fonden för järnvägens och materielens ständiga
underhåll ......................................... „ 250,000: —

Reservfonden ................................................. „ 200,700: —

Dispositionsfonden .............................. „ 81,158: 53

Disponibla medel från 1914 ............................ „ 28,381: 03

Arets nettovinst.......................... „ 168,511: 80

Kr. 1,757,985: 93
„ 367,638: 89

„ 1,610,000: —
„ 77,010: 02

„ 2,374: -

„ 21,575: 88

2,291,700: 78

Summa Kr. 6,128,285: 50

Av till disposition stående vinstmedel har, jämlikt styrelsens av revisorerna
utan erinran lämnade förslag, till aktieägarne — med undantag av tecknare för
Burgsviksbanau — utdelats 6 procent med 45,606 kronor.

järnvägsaktiebolag.

detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Från bolagsstyrelsens berättelse för

den 1 januari 1916.

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen ....................................................... Kr. 3,620,828: 23

Rullande materiel....................................................................... „ 1,120,165: 91

Hus och byggnader ....................................................................... „ 346,160: 22

Anståndsränta..................................... „ 367,638: 89

Förrådsinventarier.............................................................................. „ 193,827: 71

Egendomen Karlsberg ............................................................... „ 15,039: 82

Diverse debitorer ................................................................... „ 80,877: 21

Obligationer ............................................................................. „ 13,000: —

Aktier.......................................................................................... „ 104,600: —

Mot revers utlånade medel ........................................................... 97,430: 96

I bankinrättning innestående .......................................................... 156,595: 42

Fastigheten Brolid 3 i Borås............................................................. „ 11,265: 89

Kassabehållning................................................................................. 855: 24

— 128 —

Utgifter år 1916:

För trafiken ........................................................................... Fr. 765,614: 46

Amortering å statslånet............................................................. „ 50,890: 63

Räntor .......................................................................................... „ 63,326: 63

Utskylder ....................................................................................... » 23,176: 91

Utvidgning av banan....................................... „ 12,004: 75

Avskrivning av fordran .................................................................. „ 1,900: 57

Årets vinst................................................................ » 298,179: 66

Summa Kr. 1,215,093: 61

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen ............................................................... Kr. 3,648,732: 98

Rullande materiel.......................... „ 1,120,165: 91

Hus och byggnader......... „ 346,160: 22

Anståndsränta............................................................................ „ 367,638: 89

Förrådsinventarier........................................................................... „ 227,673: 92

Egendomen Karlsberg ............................................................... „ 15,039: 82

Diverse debitorer ............................................................................. >, 87,839: 44

Obligationer ............................................................................. „ 13,000:

Aktier.............................................................................. „ 129,600: —

Mot revers utlånade medel ................................................ „ 95,008: 39

I bankinrättning innestående ...................................................... „ 386,447: 46

Kassabehållning..................................................................... „ 139: 88

Summa Kr. 6,437,446: 86

— 129 —

Inkomster är 1916:

Av trafiken......................................................................................... Kr. 1,203,000: 15

Hyror ra. m....................................................................................... ,, 7,568: 46

Utdelning å aktier ............................................................................. ,, 4,525: —

Summa Kr. 1,215,093: 61

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånet: återstående kapitalskuld..............................

.................... Kr.

1,707,095:

30

anståndsränta..............................................

.................. JJ

367,638:

89

Aktiekapitalet ..................................................................

1,610,000:

Diverse kreditorer............................................................

101,864:

67

Icke lyftad utdelning å aktier........................................

................... >>

3,621:

50

Järnvägens understödsfond ..........................................

................... >>

22,063:

23

Varbergs stations utvidgning ......................................

25,085:

30

Statslånets amorteringskon to..........................................

...................

892,904:

70

Kapitalkonto......................................................................

................... 5)

732,940:

10

Borås N:e stations om- och tillbyggnad ......................

................... n

27,802:

15

Fonden för järnvägens och materielens underhåll ....

................... n

300,000:

Reservfonden .................................................................

................... n

200,700:

Dispositionsfonden ..........................................................

................... >>

130,000:

Disponibla medel från 1915..........................................

................... jj

17,551:

36

Arets vinst.......................................................................

............ • • • »i

298,179:

66

Summa Kr.

6,437,446:

86

Rev. Ber. 1017 nng. rikigäldnfconlorct.

l

7

130 —

§1.

Statens ombud har avlämnat föreskrivet sammandrag av bolagets räkenskaper för

[

1

1

År.

Överskott

från

föregående

året.

överskott
av brutto-inkomst
över trafik-kostnad.

Summa.

j

1

| 1912

138,559

49

239,938

99

378,498

48

! 1913

143,261

58

300,982

444,243

58

1 ..................................................................................

1914

202,758

53

270,342

15

473,100

68

1915

133,881

03

312,255

79

446,136

82

1916

196,892

83

426,302

24

623,195

07

’) Av detta belopp haver 50,000 kr. avsatts till fonden för järnvägens och materielens ständiga under -

§2.

Bolagets förbindelser mot staten hava, enligt vad statens ombud anmält,
blivit vederbörligen uppfyllda.

— 131 —

åren 1912—1916, så lydande:

Av dessa överskott har använts eller avsatts till:

Summa.

j

Räntor.

Amorte-ring å
statslånet.

Utvidgningar
och förbätt-ringar av
järnvägar
m. m.

Reserv-

fonden.

Utdelning
till aktie-ägame.

Annat

ändamål.

Disposition

till

nästa år.

T7,022

28

42,674

92

_ _

_

__

_

80,500

35,039

70

143,261

58

378,498

48

73,898

13

44,595

29

10,311

63

96,600

16,080

202,758

53

444,243

58

dispositions-

fonden

75,634

37

46,602

08

3,774

06

81,158

53

96,600

35,450

61

133,881

03

473,100

68

71,110

47

48,699

17

9,934

35

80,500

39,000

196,892

83

446,136

82

63,326

G8

50,890

63

12,004

75

48,841

47

80,500

*) 51,900

57

315,731

02

623,195

07

håll samt återstående kr. 1,900: 57 avskrivits på fordran.

§ 3-

Av 1916 års vinst har, jämlikt revisorernas förslag, till aktieägarne utdelats
6 procent å aktiekapitalet med 96,600 kronor. Bolagets styrelse hade föreslagit
en utdelning av 5 procent.

— 132

Södra Dalarnes

Länsnotarie:! John Fahlroth har såsom statens ombud deltagit i granskningen av
berättelsen åberopat räkenskapsutdrag innehåller nedanstående redogörelse:

Bolagets ställning

Skulder:

Statslånen: kapital ................................................ Kr 3,382,097: 97

ränta................................................. ,> 235,152: 45

anståndsränta .............................. » 438.422: 32 Kr.

Aktiekapitalet ..................................................................................... »

Reservfonden ...................................................................................... »

Dispositionsfonden .............................................................................. »

Byggnads- och underhållsfonden ..................................................... »

Lån av allmänna medel ..................................................................... »

Aktieägarna ....................................................................................... »

Trafikförvaltningen Göteborg—Stockholm—Gävle........................... „

Vinst- och förlusträkning.............................................. »

Summa Kr.

4,055,672: 74
2,132,700: —
215,000: —
609,521: 23
400,000: —
146,000: —
4,137: —
1,241: 75
237,410: 27
7,801,682: 99

Utgifter år 1916:

Utdelning till aktieägarne ...................

Dispositionsfonden .............................

Avskrivningar.......................................

Räntor ..................................................

Skatter...................................................

Diverse omkostnader ..........................

Till bolagsstämmans förfogande.........

Kr. 106,635: —
„ 130,775: 27
„ 40,722: 76

„ 203,834: 90
„ 25,438: 83

„ 37,805: 57

„ 241,861: 65

Summa Kr. 787,073: 98

— 133 —

järnvägsaktiebolag.

detta bolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. Ett i flen häröver avgivna revisious -

den 1 januari 1916

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen..........................................

Rörlig materiel ....................................................

Inventarier och materialier....................................

Aktier ....................................................................

I bankinrättningar innestående ..........................

Fastighet.................................................................

Kassabehållning....................................................

Kr. 6,838,889: 75

„ 662,797: 44

„ 174,194: 78

„ 43,000: —

„ 45,160: 96

„ 37,270: 25

,, 369: 81

Summa Kr. 7,801,682: 99

Inkomster år 1916:

Behållning från 1915...................................................................

Vinstandel i trafikförvaltningen Göteborg—Stockholm—Gävle

Utdelning å aktier ........................................................................

Diverse inkomster..........................................................................

Outtagen vinstutdelning .............................................................

Kr. 237,410: 2 7
„ 528,760: 23
„ 11,825: -

„ 9,030: 48

Summa Kr. 787,073: 98

— 134 —

Bolagets ställning

Tillgångar:

Järnvägsanläggningen....................................................................... Kr. 7,032,287: 83

Rörlig materiel .................................................................................... „ 636,646: 86

Inventarier och förråd ....................................................................... „ 172,248: 82

Aktier.................................................................................................. „ 43,000: —

I bankinrättningar innestående ......................................................... „ 17,082: 40

Fastigheter........................................................................................... „ 52,270: 25

Trafikförvaltningen Göteborg—Stockholm—Gävle........................... „ 54,341: 71

Kassabehållning ................................................................................... „ 506: 58

§ 1.

Summa Kr. 8,008,384: 45

Statens ombud har ingivit följande sammandrag av bolagets räkenskaper för de

År.

Överskott av

bruttoinkomst

över trafik-kostnad.

Kantor.

1

] 1912.................... .............................................................

399,731

24

103,482

97

j 1913.......................................................................................................

438,758

53

117,231

58

f 1914......................................................................................................

382,162

36

164,760

67

! 1915..........................................................................................................

451,036

05

173,016

48

! 1916.........................................................................................................

486,419

31

203,834

90

‘) Avskrivningar.

2) Avskrivningar Kr. 92,332: 03; byggnads- och underhållsfonden Kr. 48,900: GG.
s) Avskrivningar.

4) Avskrivningar.

ä) Avskrivningar Kr. 40,722: 76, byggnads- och underhållsfonden Kr. 100,000.

— 135 —

den 31 december 1916.

Skulder:

Statslånen: kapital .......................................

anståndsränta ...........................

Aktiekapitalet ...............................................

Reservfonden ..............................................

Dispositionsfonden