Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019

Redogörelse 2019/20:NL1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NL1

Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019

Till riksdagen

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska enligt 12 § lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 12 februari 2020

Anders Lindström ordförande

Martin Brandorf sekreterare

1

2019/20:NL1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH
  RIKSREVISORERNA 2019

Bakgrund

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna (i fortsättningen nämnden) är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har till uppgift att bestämma lön, avgångsersättning och övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. Nämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. För ärendehandläggningen gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Nämnden har också antagit en arbetsordning.

Sammansättning

Ledamöterna i nämnden utses av riksdagen. Under 2019 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. generaldirektör Anders Lindström, ordförande f.d. chefsjurist Christina Striby

f.d. biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson.

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde Martin Brandorf som även är föredragande i arbetsmarknadsutskottet.

Sammanträden

Under verksamhetsåret har nämnden haft fem sammanträden.

Beslut om löner och anställningsförmåner

Nämnden reviderar årligen lönerna till justitieombudsmännen och riksrevisorerna. Revisionen bereds genom att sekreteraren tar fram uppgifter om aktuella avtal som träffats på arbetsmarknaden med tonvikt på de offentliga avtalsområdena. Vidare sammanställs viss statistik för att möjliggöra jämförelser med löneläget för likartade högre befattningar på det statliga området.

Före nämndens interna överläggningar får de berörda tjänstemännen möjlighet att gemensamt myndighetsvis kommentera sin verksamhet, viktigare händelser och förändringar inom sitt område. De kan då också ge sin syn på lönesituationen.

Nämndens beslut innebär att riksrevisorerna sedan den 1 juli 2019 har en månadslön om 143 500 kronor och riksrevisorn med administrativt ansvar en månadslön om 154 700 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,5 procent jämfört med föregående år.

Nämndens beslut innebär att justitieombudsmännen sedan den 1 januari 2020 har en månadslön om 123 700 kronor och chefsJO en månadslön om

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH 2019/20:NL1
RIKSREVISORERNA 2019  

133 400 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,6 respektive 2,5 procent jämfört med föregående år.

Kostnader

Verksamhetsutfall

Kronor

  2018 2019
Kostnader för ledamöter och personal 165 238 181 143
Övriga driftskostnader 2 981 5 545
Summa 168 219 186 688
Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 3
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-18 Bordlagd: 2020-02-18 Hänvisad: 2020-02-19 Motionstid slutar: 2020-03-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.