Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2019

Redogörelse 2019/20:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NSÖ1

Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2019

Till riksdagen

Nämnden ska enligt 11 § lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2020

Anna Skarhed ordförande

Ralf Järtelius sekreterare

1

2019/20:NSÖ1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR PRÖVNING AV STATSRÅDS OCH
  STATSSEKRETERARES ÖVERGÅNGSRESTRIKTIONER (KARENSNÄMNDEN) 2019

Nämndens uppgifter

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden beslutar i frågor om övergångsrestriktioner enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

De grundläggande bestämmelserna för nämnden finns i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Nämnden har också antagit en arbetsordning.

Sammansättning och organisation

Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en är ersättare för ordföranden. Ledamöterna utses av riksdagen. Vid nämnden tjänstgör även en sekreterare, som utses av nämnden. Under 2019 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. justitiekanslern Anna Skarhed, ordförande f.d. justitieombudsmannen Elisabet Fura näringspolitiska chefen Tanja Rasmusson kammarrättspresidenten Thomas Rolén landshövdingen Sven-Erik Österberg.

Thomas Rolén var ersättare för ordföranden och hovrättsrådet Ralf Järtelius var nämndens sekreterare.

Verksamheten under 2019

Karensnämnden inrättades och startade sin verksamhet den 1 juli 2018. 2019 var alltså nämndens första hela verksamhetsår. Under året har nämnden haft ett sammanträde och tagit emot nio anmälningar från statsråd och statssekreterare om övergång till annan än statlig tjänst. Nämnden har fattat beslut i samtliga ärenden och har således inget ärende öppet. Inte i något av dessa ärenden har nämnden funnit skäl att meddela någon övergångsrestriktion. Av de ärenden som prövats under året har två avsett anmälningar om att bedriva enskild verksamhet som föreläsare och författare av artiklar i olika tidskrifter etc. Övriga ärenden har avsett anmälan om anställning som kommunikationschef i ett kommunalt bolag, konsultuppdrag åt en statlig kommitté, styrelseuppdrag i ett börsnoterat bolag, anställning som lärare, uppdrag som EU- kommissionär, styrelseledamot i en delvis statligt ägd organisation och anställning som direktör för kommunikation m.m. i ett statligt ägt bolag.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR PRÖVNING AV STATSRÅDS OCH 2019/20:NSÖ1
STATSSEKRETERARES ÖVERGÅNGSRESTRIKTIONER (KARENSNÄMNDEN) 2019  

Nämnden har även tagit emot och besvarat tre remisser från Riksdagsförvaltningen om ny eller ändrad lagstiftning, beslutat om en arbetsordning för sin verksamhet och utsett ett dataskyddsombud. Vidare har nämnden hanterat ett förhållandevis stort antal förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar samt allmänna frågor om enskilda ärenden och om verksamheten i stort från allmänheten och journalister.

Kostnader 2019

Kostnader för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag inom utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret 2019 uppgick kostnaderna för nämnden till totalt 352 906 kronor, varav 348 946 kronor för ledamöter och personal och 3 960 kronor för resor. Verksamhetsåret 2018 var motsvarande kostnad, som då endast avsåg ledamöter och personal, 172 182 kronor. Eftersom nämndens verksamhet startade den 1 juli 2018 är kostnaderna för de två åren inte direkt jämförbara.

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 3
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-19 Bordlagd: 2020-02-20 Hänvisad: 2020-02-21 Motionstid slutar: 2020-03-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.