Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2019

Redogörelse 2019/20:PN1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:PN1

Verksamhetsredogörelse för

Partibidragsnämnden 2019

Till riksdagen

Partibidragsnämnden ska enligt 13 § lagen (2013:353) med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. I redogörelsen ska nämnden även redovisa verksamhetens kostnader. Partibidragsnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2020

Gunnel Wennberg

Rebecca Heinemann

1

2019/20:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2019

Nämndens uppgifter

Nämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Nämndens organisation

Grundläggande bestämmelser om nämndens verksamhet och organisation finns i lagen med instruktion för Partibidragsnämnden och i arbetsordningen.

Nämnden har en ordförande och två övriga ledamöter som utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år. Nämnden har också en sekreterare, som utses av nämnden. Nämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, som är ordförande, samt av justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson. Samtliga förordnanden gäller till och med den 31 mars 2020. Nämndens sekreterare sedan den 1 oktober 2012 rådmannen Feryal Mentes avslutade sitt uppdrag den 1 februari 2019 och efterträddes av Rebecca Heinemann som är föredragande i riksdagens civilutskott.

Sammanträden

Nämnden har under året haft tre sammanträden. Samtliga har ägt rum i Stockholm.

Nämnden sammanträder som regel under hösten för att fastställa de ansökningsblanketter som ska skickas ut till de politiska partier och kvinnoorganisationer som kan komma i fråga för stöd. Vid ett sammanträde senare under hösten fattar nämnden beslut om stödet.

I år hade nämnden sitt sammanträde för att fastställa blanketterna den 26 augusti 2019, och beslutssammanträdet ägde rum den 14 oktober 2019.

Beslut om statligt stöd

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2019–14 oktober 2020 kom in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Partistödet lämnas som mandatbidrag. För verksamhetsåret uppgick varje mandatbidrag till 324 704 kronor.

Kanslistödet lämnas som grundstöd och tilläggsstöd. Grundstödet uppgick till 5 803 200 kronor. Tilläggsstödet för varje vunnet mandat för ett parti som är företrätt i regeringen uppgick till 16 350 kronor och för ett parti som inte ingår i regeringen 24 300 kronor.

Ansökningar om stöd enligt lagen om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för 2020 kom in från samtliga riksdagspartiers kvinno-

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2019 2019/20:PN1

organisationer. De medel som anslogs åt kvinnoorganisationerna uppgick till 15 000 000 kronor.

Partibidragsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 oktober 2019 att bevilja stöd enligt följande:

Statligt stöd till politiska partier

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 42 181 528 kr
Moderata samlingspartiet 32 506 408 kr
Sverigedemokraterna 25 493 224 kr
Centerpartiet 15 323 508 kr
Vänsterpartiet 14 601 200 kr
Kristdemokraterna 12 507 176 kr
Liberalerna 12 783 280 kr
Miljöpartiet de gröna 12 883 584 kr
Feministiskt initiativ 974 112 kr
Totalt 169 254 020 kr
   
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 2 965 250 kr
Moderata samlingspartiet 2 385 050 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 2 230 330 kr
Centerkvinnorna 1 630 790 kr
Vänsterpartiet 1 572 770 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 456 730 kr
Liberala kvinnor 1 418 050 kr
Miljöpartiet de gröna 1 340 690 kr
Totalt 14 999 660 kr

Riksdagsförvaltningens kanslistöd till

Partibidragsnämnden

Enligt 1 § tredje stycket lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska förvaltningen biträda bl.a. Partibidragsnämnden i vissa avseenden. Enligt 2 § 5 och 7–8 ska förvaltningen bl.a.

ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och arvodesberättigade hos riksdagens nämnder

svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämndmyndigheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till förvaltningen

utföra ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämndmyndigheter.

3

2019/20:PN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 2019
  Enligt 7 a § samma lag ska Riksdagsförvaltningen träffa en överenskommelse
  med var och en av riksdagens nämndmyndigheter om förvaltningens kansli-
  stöd till nämndmyndigheten.
  En skriftlig överenskommelse om kanslistöd mellan Riksdagsförvaltningen
  och Partibidragsnämnden träffades den 7 maj 2015. Överenskommelsen för-
  längs automatiskt med ett kalenderår om inte en part säger upp den inom en
  viss tid. Överenskommelsen har inte sagts upp och gäller således fortfarande.

Partibidragsnämndens kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag under utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret uppgick kostnaderna för nämnden till 174 662 kronor, varav 172 143 kronor för ledamöter och personal, 179 kronor för representation samt 2 340 kronor för ordförandens resor.

Kostnaderna för nämnden under verksamhetsåret 2018 uppgick till 165 847 kronor, varav 161 301 kronor för ledamöter och personal, 332 kronor för representation samt 4 214 kronor för ordförandens resor.

Remisser m.m.

Partibidragsnämnden lämnade den 26 augusti 2019 ett remissyttrande till Riksdagsförvaltningen över promemorian Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation (dnr 2749-2018/19).

Den 1 april 2019 trädde lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter i kraft. Enligt 3 § ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys), och säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras. Nämnden har med anledning av den nya lagstiftningen analyserat nämndens verksamhet och dragit slutsatsen att verksamheten inte kräver att några särskilda säkerhetsåtgärder behöver vidtas. Analysen finns dokumenterad.

Övrigt

Nämnden har under året besvarat frågor från allmänheten och från journalister. Nämnden har också vid några tillfällen besvarat förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar och lämnat ut sådana. Nämndens webbplats har uppdaterats.

4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-14 Bordlagd: 2020-02-14 Hänvisad: 2020-02-18 Motionstid slutar: 2020-03-02

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.