Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2019

Redogörelse 2019/20:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:ÖN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2019

Till riksdagen

Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 § lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden redovisa verksamhetens kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2020

Susanne Billum ordförande

Kristina Örtenhed sekreterare

1

2019/20:ÖN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 2019

Nämndens uppgifter

Riksdagens överklagandenämnd prövar enligt 14 kap. 8 § riksdagsordningen och lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter överklaganden av vissa beslut i förvaltningsärenden som har fattats av riksdagens organ. Närmare bestämmelser om nämnden finns i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd.

Sammansättning

f.d. justitierådet Susanne Billum, ordförande

justitierådet Svante O Johansson, ersättare för ordföranden Anna Wallentheim (S), ordinarie ledamot

Helena Bouveng (M), ordinarie ledamot Patrik Engström (S), ordinarie ledamot Hans Rothenberg (M), ordinarie ledamot Marlene Burwick (S), suppleant

Lotta Olsson (M), suppleant ClasGöran Carlsson (S), suppleant Carl-Oskar Bohlin (M), suppleant

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde under 2019 jur.dr Kristina Örtenhed som även är utskottsråd i konstitutionsutskottet

Verksamhet

Under 2019 hade Riksdagens överklagandenämnd fem sammanträden. Nämnden fattade beslut i sex överklagandeärenden, varav tre rörde beslut om pressackreditering, två rörde beslut om anställning och ett rörde resebidrag för studiebesök i Sveriges riksdag.

Kostnader

Nämndens kostnader avser i huvudsak lön till personal och arvoden till ledamöter. Under verksamhetsåret 2019 uppgick kostnaderna för nämnden till 232 115 kronor, vilket är en ökning jämfört med 2018 då kostnaderna uppgick till 124 142 kronor. Ökningen kan förklaras med att nämnden under 2019 hade fler sammanträden än under 2018.

2 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-13 Bordlagd: 2020-02-13 Hänvisad: 2020-02-14 Motionstid slutar: 2020-02-28

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.