Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2019

Redogörelse 2019/20:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RAN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2019

Till riksdagen

Riksdagens ansvarsnämnd ska enligt 4 § andra stycket lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter varje år lämna en redogörelse till riksdagen.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 2019.

Stockholm den 14 februari 2020

Anders Perklev ordförande

Jens Wieslander sekreterare

1

2019/20:RAN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ANSVARSNÄMND 2019

Ansvarsnämndens uppgifter

Nämnden beslutar i frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:26) om offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd i fråga om vissa högre befattningshavare hos riksdagen och dess myndigheter. Det gäller arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen, den administrativa direktören, avdelningscheferna och sekretariatscheferna hos Riksbanken samt kanslichefen och byråchefen eller den som upprätthåller motsvarande funktioner hos Riksdagens ombudsmän (JO). Nämnden prövar dock inte anmälningar från enskilda utan bara från anställningsmyndigheten eller JO.

De grundläggande bestämmelserna för nämnden finns alltså i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter. Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 mars 2009 om en föreskrift (RFS 2009:1) med instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd.

Sammansättning och organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. Vid nämnden tjänstgör en sekreterare. Det är riksdagsstyrelsen som utser nämndens ledamöter och sekreterare. Under 2019 hade nämnden följande sammansättning:

hovrättspresidenten Anders Perklev, ordförande f.d. justitierådet Karin Almgren, vice ordförande riksdagsledamoten Anneli Karlsson

f.d. riksdagsledamoten Gunnar Hedberg chefsjuristen Heléne Robson.

Som sekreterare vid nämnden tjänstgjorde chefsrådmannen Erik Lindberg. Förordnandena för dessa personer, förutom för Erik Lindberg, avser perioden 2019–2021. Hovrättsrådet Jens Wieslander ersätter från och med den 1 januari 2020 Erik Lindberg som ansvarsnämndens sekreterare.

Nämnden har ingen anställd personal. Chefssekreteraren Marie Karlsson och HR-handläggaren Stina Parmenvik, båda vid Svea hovrätt, har svarat för nämndens kanslifunktion. Nämnden får vidare använda Svea hovrätts lokaler för sin verksamhet.

Verksamheten under 2019

Riksdagens ansvarsnämnd har inte fått in någon anmälan som har lett till prövning i sak sedan 2002. Under 2019 har en remiss besvarats. I övrigt har inget ärende behandlats.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ANSVARSNÄMND 2019 2019/20:RAN1

Kostnader under 2019

Kostnaderna för verksamheten under året har uppgått till 7 191 kronor för arvode till ordföranden enligt 1 b § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Motsvarande kostnader för 2018 uppgick till 6 669 kronor.

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 3
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-14 Bordlagd: 2020-02-18 Hänvisad: 2020-02-19 Motionstid slutar: 2020-03-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.