Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2007

Framställning 2007/08:RB1

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2007 till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Redovisningen omfattar resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen redogör Riksbanken för hur banken bedrivit penningpolitiken, främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende samt utfört övriga uppdrag under 2007. Förvaltningsberättelsen omfattar också en redogörelse för utfall och målavvikelse avseende inflationen under 2007.

Ekonomiska utfall samt åtgärder och händelser av stor betydelse under 2007:

Inflationen, mätt som förändring av konsumentprisindex (KPI) respektive underliggande inflation (KPIX), var under året
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

statustext: Framställningen bereds i utskott Inlämning: 2008-02-08 Bordläggning: 2008-02-22 Hänvisning: 2008-03-03 Motionstid slutar: 2008-03-10

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)