Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.

Framställning 2009/10:RS3

Riksdagsstyrelsens framställning

SAMMANFATTNING 2009/10:RS3

2009/10:RS3 SAMMANFATTNING

2009/10:RS3

Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.

Sammanfattning
I detta ärende föreslår riksdagsstyrelsen vissa ändringar i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Ändringarna innebär att tillfällig ersättare i EU-nämnden kommer att omfattas av reglerna om sammanträdesarvode i lagen. Vidare innebär ändringarna att arvode ska utbetalas endast i samband med sammanträden som äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte behöver infinna sig i Stockholm, alltså måndagar och fredagar samt plenifria perioder. Slutligen innebär ändringarna att arvode ska utbetalas endast till dem som faktiskt tjänstgör under ett sammanträde, varmed förstås deltagande i beslut under sammanträdet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

2009/10:RS3

2

Innehållsförteckning

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

Sammanfattning 1
1 Riksdagsstyrelsens förslag till riksdagsbeslut 3
2 Riksdagsstyrelsens lagförslag 4
Förslag till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Riksdagsstyrelsens överväganden och förslag 6

2009/10:RS3

3

1 Riksdagsstyrelsens förslag till riksdagsbeslut

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Stockholm den 15 april 2009
På riksdagsstyrelsens vägnar

Per Westerberg

Anders Forsberg

I detta beslut har deltagit: Per Westerberg, ordförande, Sven-Erik Österberg (s), Lars Lindblad (m), Tone Tingsgård (s), Margareta Pålsson (m), Berit Andnor (s), Alf Eriksson (s), Magdalena Andersson (m), Roger Tiefensee (c), Allan Widman (fp) och Margareta Israelsson (s).

2009/10:RS3

4

2 Riksdagsstyrelsens lagförslag

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 §

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som ledamot och suppleant i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode
betalas dock inte till
a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen eller
b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som tjänstgörande ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under plenifria perioder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till
a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen eller
b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.

Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,
8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,
9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen samt
10. tjänstgörande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.
Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2009/10:RS3

5

3 Ärendet och dess beredning

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

Sedan den 1 januari 2007 har enligt 10 kap. 5 § tredje stycket riksdagsordningen varje partigrupp som är representerad i EU-nämnden rätt att vid nämndens sammanträden ersätta en ledamot i nämnden med en ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens överläggningar med regeringen rör, s.k. tillfällig ersättare i EU-nämnden.
Enligt 2 § första stycket lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ, arvodeslagen, betalas ett sammanträdesarvode till ledamot och suppleant i EU-nämnden som inte är ordförande eller vice ordförande i nämnden. Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen. Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut utbetalas sammanträdesarvode endast om nämnden beslutat så. Enligt beslut av EU-nämnden den 19 januari 1996 betalas sammanträdesarvode även till suppleant som är närvarande men inte deltar i beslut. Tillfällig ersättare i EU-nämnden omfattas inte av gällande bestämmelser.
Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 april 2007 att tillsätta en beredningsgrupp med en ledamot från varje parti. Gruppen skulle med anledning av en skrivelse från EU-nämndens presidium överväga behovet av ändringar i reglerna om arvode för uppdrag inom riksdagen m.m. Presidiet hade begärt att riksdagsstyrelsen skulle behandla frågan om ersättning till tillfälliga ersättare i EU-nämnden eftersom dessa inte omfattas av nu gällande regler.
Sedan beredningsgruppen presenterat sin rapport för riksdagsstyrelsen har styrelsen beslutat att sända rapporten på remiss till EU-nämnden.

2009/10:RS3

6

4 Riksdagsstyrelsens överväganden och förslag

3 ÄRENDET OCH DESS BEREDNING 2009/10:RS3
2000-08-11 16.42

2009/10:RS3 3 ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
2000-08-11 16.42

I sin rapport har beredningsgruppen föreslagit att de tillfälliga ersättarna i EU-nämnden ska omfattas av reglerna om sammanträdesarvode i arvodeslagen. Därigenom kommer dessa att likabehandlas med övriga riksdagsledamöter som deltar i EU-nämndens sammanträden. I sammanhanget har beredningsgruppen också föreslagit en ändring i arvodeslagen som innebär att arvode ska utbetalas endast i samband med sammanträden som äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte behöver infinna sig i Stockholm, alltså måndagar och fredagar samt plenifria perioder. Dessutom har gruppen föreslagit att arvode ska utbetalas endast till dem som faktiskt tjänstgör under ett sammanträde, varmed förstås deltagande i beslut under sammanträdet.
I sitt remissyttrande över beredningsgruppens rapport har EU-nämnden uttalat att den delar inriktningen att restriktivitet bör prägla reglerna om särskilda arvoden enligt arvodeslagen och att sådan bör komma i fråga endast i samband med att betydande merarbete uppkommer. EU-nämnden har mot den bakgrunden sammantaget funnit att de förslag som beredningsgruppen lagt fram är väl avvägda. S-ledamöterna i nämnden har anmält en avvikande mening med den innebörden att de inte delar beredningsgruppens bedömning att det finns anledning att införa ett krav på "tjänstgöring" för att arvoden ska betalas ut.
Riksdagsstyrelsen ställer sig för sin del bakom beredningsgruppens överväganden och föreslår att riksdagen beslutar de ändringar i arvodeslagen som beredningsgruppen föreslagit.

Elanders, Vällingby 2009

Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-09-24 Bordläggning: 2009-09-29 Hänvisning: 2009-09-30 Motionstid slutar: 2009-10-14
Förslagspunkter (1)